ll

23 Januar
  

Han var først!

   Vi elsker fordi Han elsket oss først. 1 Joh 4:19

   Han elsket oss først! Når var det, og hvordan var det fatt med oss da?
   Det var først av alt, før du elsket Ham! Skriften sier det med de beste ord: «For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.» (Rom 5:6).
   Da elsket Han oss! Han valgte å se oss i Kristus!
   Ja, men nå har jeg vært en kristen i mange år, og da kreves det vel noe mer av meg etter hvert?
   Ja, det er det typiske for oss mennesker å begynne å se på, og regne med oss selv! Det er vår sykdom!
   Men også her må vi la Guds ord få svare, og ikke ditt hjerte, eller store predikanter, eller religiøse bevegelser, for da kan vi snart fare vill idet vi helst tror det som er rimelig og forstandig for vår naturlige fornuft. - Og Guds ord sier: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved Hans blod, ved Ham bli frelst fra vreden. For ble vi forlikt med Gud ved Hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved Hans liv, etter at vi er blitt forlikt.» (Rom 5:8-10).
   Midt imot vår naturlige tanke om, at det nå blir lagt mer vekt på vår innsats, sier Guds ord, at det så meget mer gjelder, det Han har gjort og er for oss!
   Så meget mer skal du få se på Guds vei i dag - at du ved Hans blod er rettferdiggjort og frelst fra vreden, forlikt ved Hans Sønns død og frelst ved Hans liv!
   Som du ser, så taler ikke noe av dette om din gjerning, din innsats, men kun om Hans.
   Skal du ikke være fornøyd med det i dag, så du kan takke og prise Gud for Hans uendelige nåde! Han var først! - Han er troens opphavsmann! - Men Han er også dens fullender! (Hebr 12:2).
   Det blir ikke sunget noen annens pris i himmelen!