22 Mai
  

Via korset til kronen!

   Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham. Rom 8:7

   Barn! Det er du som ved innsyn i deg selv har innsett, at du aldri kan bestå for Guds åsyn, slik som du er i deg selv, og derfor har søkt frelsen i Jesus alene! Det er Åndens gjerning i ditt liv dette, at du aldri blir fornøyd med, og finner trøst i, det du finner i deg selv. Du er født ved sannhets ord! (Jak 1:18). - Du er barn!
   Men da er du også arving, forteller Ordet oss her. Guds arving og Kristi medarving. Intet mindre!
   Men her står også noe mer - noe som en gjerne hører mindre om - nemlig at det vil koste å følge Jesus etter her på jord: «Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» (2 Tim 3:12).
   Alle vil altså få sin del av dette! Men merk deg, her står ikke bare «gudfryktig» - for verdens mennesker kan faktisk ha stor respekt for, og sympati med «gudfryktighet» som utøves av religiøse mennesker, muslimer, buddhister og endatil enkelte kristendomsformer - men her står: «- gudfryktig i Kristus Jesus!» Det er disse som søker alt i Ham alene, og ikke levner kjødet den minste ære!
   Det følger et kors med å følge Jesus etter, som Han selv sier (bl.a. Matt 16:24). - Et kors en ikke må søke å gå utenom, men tvert imot ta opp! Derfor også de mange «den som seirer,» og «den som holder ut,» i Skriften, og ikke minst vår teksts: «- så sant vi lider med Ham!»
   Men hvordan tar vi så vårt kors opp? - Ikke ved å søke en masse selvpålagte byrder, men ved å søke å «leve gudfryktig i Kristus Jesus.» - Ved å søke sitt alt i Ham alene! Da skal det ikke mangle på trengsler og motgang, men heller ikke på salighet! Og tenk hvilken arv! Det skal bli slik, at du ikke ville bytte med noen.
   Men dette kjenner du vel allerede til?