Tilbake

 

Hans kommes herlighet!
Av Johan Arndt


All vår frelse er grunnet på Jesu Kristi komme og ved den må all vår salighet komme fra Gud. Og fordi vi arme mennesker ikke selv kunne komme til Gud, så er den barmhjertige Gud kommet til oss, for at Han måtte skinne for oss som sitter i mørke og dødens skygge, og styre våre føtter på fredens vei (Luk. 1,79). Og likesom Gud først kom til Adam i Paradiset, søkte ham og ropte på ham, likeså måtte Gud først komme til oss. Dersom Kristus ikke først var kommet til oss, så var vi aldri kommet til Gud. For Han er kommet for å søke og frelse de fortapte (Luk. 19,10). Han er kommet som en forløser til de fangne, som et lys til mørket, som en lege til de syke, som livet til de døde, som en trøst til de bedrøvede, som en velsignelse til de forbannede, som en hyrde til de tapte får, som en rettferdig til syndere, en hjelper til de forlatte. Han kom fattig for å gjøre oss rike - Han kom saktmodig for å bevise oss nåde. Slik lyder det i Jes. 61,1-2: ”Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende."
Derfor bør vi av hjertet glede oss og trøste oss i denne Hans legemlige komme. For herlighetens Herre, nådens Konge, fredens Fyrste, Livets Herre er kommet til oss, ja den rette salighetskilde er vellet frem.

 

Frykt ikke!
Av Johan Arndt


Han vil også regjere våre hjerter med sitt guddom­melige Ords trøst. For likesom evangelisten beviser Messias' legemlige komme med en spådom av prof. Sak. i kap. 9,9, slik vil Kristus stadig forsikre våre hjerter med Guds ord. For i dette språk (denne profeti) er beskrevet frukten og velgjerningene så vel av Kristi legemlige som åndelige komme, sammen med en herlig trøst. Det heter jo først: Du Jerusalems datter! Akk, hvor yndig og herlig er det ikke å være et Guds barn! Fryd deg storlig, rop med glede, vær ikke forskrekket, fortvil ikke i dine synder, trøst deg i den nådige Konge, som ikke er kommet for å forskrekke ditt hjerte, men for å glede deg! Han fører ikke frykt og skrekk med seg, men glede og trøst. Guds Ånd gleder seg i våre hjerter som Davids sier i Sal. 51,14: ”Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd!” Så følger og: ”Din konge kommer til deg.” Akk, kom til meg og gjør bolig hos meg! Å, store herlighet, at et hjerte skal være et kongelig hus! En rettferdig kommer til syndere, som gjør oss rettferdige, som Han også i Jer. 23, 6, kalles: Herren vår rettferdighet, en hjelper til de hjelpeløse, en fattig som gjør oss rike, som det heter i 2. Kor. 8,9: ”For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.” Han kom saktmodig for å vederkvege og bløtgjøre våre hjerter - for Han er våre sjelers fred, ro og vederkvegelse.

 

Hans kongemakt i oss!
Av Johan Arndt


Han regjerer vårt hjerte saktmodig, idet Han løser hjertet. For dette er om å gjøre for Herren at Han som en åndelig nådens Konge løser de bedrøvede samvittigheter: Fra lovens bånd, byrde og forbannelse, fra djevelens bånd og fra dødens strikker. Akk, hvor mang en bedrøvet samvittighet engster og kveler ikke djevelen med sine gloende piler! Men vær tilfreds, Herren har frigjort deg (Jes. 61,1-2). For det annet: løser Han hjertet fra denne verdens og kjødets lyst, som våre hjerter er bundet til: gjerrighet, vellyst og hofferdighet. Disse synder er fordervelige bånd, som menneskene er bundet med som med strikker, og ved dem senkes hjertet ned i fordervelse og fordømmelse som med en møllestein. Derfor kom, å kjære Herre! Løs vår samvittighet, hjerte og sjel som er bundet til denne verdens bekymringer og rikdom likesom med sterke strikker, og før oss til deg for at du alene må ride på dem med saktmodighet og ydmykhet - og vi finne ro for våre sjeler - for ditt åk er gagnlig og din byrde er lett. Hans byrde er kjærlighet, nåde, ydmykhet og saktmodighet. Men lovens byrde er forbannelse og vrede.

 

Ta dere i vare!
Av Johan Arndt


Jesus sier: Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer. (Luk. 21,34). Dette er ikke bare en advarsel, men også en forutsigelse: at i de siste dager skal de fleste mennesker kun være jordisksinnet, ha all deres omsorg henvendt på det timelige og på daglig vellyst, at bare legemet må bli forsørget. Vi ser hvordan denne verdens gud, djevelen, forbinder menneskene med kjærlighet til denne verden, engster dem med sorg for næring og utrydder av deres hjerter alle himmelske og guddomme­lige tanker. Satan gjør likesom filisterne. For likesom disse fylte brønnen som Jakob hadde gravd, for at fårene til Isak og Jakob ikke skulle få vann å drikke, slik fyller Satan verdensmenneskenes hjerter med jord, dvs. med jordiske tanker, med sorg for næring. Og ved det synker menneskene ned (likesom møllesteiner) i fordervelse og fordømmelse (1 Tim. 6,9), og glemmer det himmelske og evige. Derfor bruker Herren dette ord «tynges», at hjertet blir tynget med sorger likesom en tung last eller byrde, slik at det ikke kan heve seg opp til Gud, heller ikke betenke enden og den ytterste dom.
Så viser også Herren årsaken til at vi skal fly begge disse laster, vellyst og gjerrighet, idet Han sier: Så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. (Luk. 21,34-35). Dette er ikke bare en advarsel, men også en forutsigelse. For i de siste dager skal det være en stor sikkerhet på jorden, ja så stor at menneskene ikke mer skal frykte for Gud og Hans dom. Noen vil spotte som Paulus har forutsagt (2 Tim. 3,1 fig.), så også apostelen Peter i sitt 2 brev 3,3-4: Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. De ugudelige vil forakte tegnene.
Og Herren selv sier: Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. (Matt. 24,37-39). Så sier også apostelen Paulus: Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. (1. Tess. 5,3). Slik som det gikk med Farao i det røde hav, slik vil det gå med alle spottere.
Gjerrighet, sorg for næring, vellyst, fråtseri og drukkenskap vil være den lokkemat i snaren som verdens mennesker vil søke i endetiden. Men da vil Herrens dag uforvarende falle over dem, og de kan ikke unnfly. Slik vil det gå til på den ytterste dag. De jordisk sinnede mennesker som med sine sorger er fangne likesom i en snare, de må forderves, for de er djevelens fangne fugler. Derfor: Ta dere i vare! Ta dere i vare! sier Herren.

 

Du kom til oss!
Av Johan Arndt


Denne kostelige legedom kan vi nå ikke av vår egen kraft og evne motta og bruke, for vi er altfor svake til det. Av naturen motstår vi denne himmelske legedom. Derfor må du, o trofaste og saliggjørende lege, ikke vente på vårt komme, for da blir vi aldri sunne og helbredet. Men dra du oss til deg (Høys. 1,4). Løs du oss helt fra oss selv og ta oss ganske til deg, så vi kan bli helt helbredet. Lar du oss ligge i vår sykdom, da må vi forderves i evighet. Derfor omvend du oss. Herre, så blir vi omvendt. Leg du oss, så blir vi legt, frels oss, så blir vi frelst, for du er vår ros. (Jer. 17, 14 og 31, 18). Inntil du kommer med din barmhjertighet, må jeg bli i min sykdom og i døden. Inntil du gjør meg levende, holder dødens bånd meg fanget. Derfor roper David: Gud, skynd deg til meg! Du er min hjelper og befrier, Herre, vent ikke! (Slm. 70, 6).
Kjære Herre. skulle ikke din barmhjertighet være sterk nok til å hjelpe meg arme, svake menneske, som ikke kan hjelpe meg selv? Skulle ikke du være så vennlig at du vil komme til meg, da jeg ikke kan komme til deg? Har ikke du først elsket meg, før jeg elsket deg? (1. Joh. 4, 10). Er ikke din barmhjertighet så sterk at den har overvunnet deg selv, har naglet deg selv til korset og senket deg ned i døden? Hvem er så sterk at han kan overvinne deg, du sterke Gud, uten din barmhjertighet? Hvem har makt til å fange og binde deg, til å korsfeste og døde deg, uten din kjærlighet, som du elsket oss med, da vi enda var syndere og døde i synden? For du ville heller lide død, enn at vi skulle evig bli i døden og helvete. Din barmhjertighet har gjort og gitt oss deg ganske til vår egen. For oss er du født da du ble et lite barn. Oss er du gitt, da du ble et offer, da Gud ga deg som et lam for oss alle, og forærte oss alle ting med deg (Jes. 9, 6). Å, hvilken stor gave. Du er oss en guddommelig foræring og vår eiendom.

 

Evangelium for fattige
Av Johan Arndt


Dersom du nå er åndelig fattig, så vil Herren også for deg holde en evangelisk nådeprediken: Sønn! vær frimodig, dine synder er deg forlatt! (Mt. 9,2). I dag er dette hus blitt frelse til del (Luk. 19,9). De friske trenger ikke til lege, men de som har ondt, Mt. 9,12. Slik forkynner også nå til dags Herren evangeliet for de fattige, når Han med sin Hellige Ånd trøster de bedrøvede hjerter.

 

Hans store tegn
Av Johan Arndt


Dette store tegn, Hans lidelse og død, skulle vi ofte i troen beskue, og skjule oss i Hans hellige sår for Guds vrede, likesom en due i klippens revner (Høys. 2,14). Ta ikke anstøt av Hans lære, selv om den går imot all fornuft, at vi ved Hans død skal leve, og at Han i den hellige nattverd gir oss sitt legeme og blod. Du må høre hva Herrens munn taler, og ikke hva din fornuft sier. «Salig er de som ikke forarges (tar anstøt) på meg.» La det være dere en advarsel. For Herren har hermed advart oss, at vi ikke skal vike av fra Hans hellige ord og hellige sakramenter. Mange av de høye og lave stender gjør dessverre det. Da Jesus sa: Mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke, så tok mange av Hans disipler anstøt av Hans tale og sa: Dette er en hård tale, hvem kan høre Ham? og de forlot Ham (Joh. 6,55-66). Da sa Herren til de tolv: Vil også dere gå bort? - hvorpå Peter svarte: «Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!» Den korsfestede Kristus er for mange blitt en duft av død til død, men for oss en duft av liv til liv (2 Kor. 2,16), mange til fall og mange til oppreisning. (Luk. 2,34; 1. Kor. 1.23).

 

Kristus vitner om oss!
Av Johan Arndt


Men da disse gikk bort, begynte Jesus å si dl folket om Johannes. . .


Av den berømmelse og vitnesbyrd som Jesus vitner om Johannes, har vi å lære: at den rettferdiges uskyldighet blir reddet av Gud. For Johannes sitter uskyldig i fengsel, men Herren taler Ordet til ham og er hans trøst og beskyttelse. Av dette skal vi lære, - at når vi blir forfulgt, da vil Gud redde vår uskyldighet (Mik. 7,7; Slm. 37,1; Slm. 97,10-12; Slm. 112,10) - likesom Jonatan reddet David og Daniel Susanna. Og likesom Gud reddet Daniel fra løvene, slik skal Han også redde alle uskyldige fra bakvaskernes tenner.
-
Så bekrefter Herren her Johannes' embete. For slik skal det være: En Kristi tjener skal vitne om Kristus, og Kristus gir atter sin tjener vitnesbyrd, gir ham den frimodige og bestandige ånd og kraft, at han står fast og ikke svaier som et rør hit og dit av vinden.
I dette vitnesbyrd om Johannes anfører Han de herlige kjennetegn på en tro forkynner. For det første skal han ikke være et svaiende rør og ikke vike fra sannheten, selv om en ubehagelig forfølgelsesvind blåser, for det sømmer seg ikke verken for forkynnerne eller tilhørerne. Enhver må avlegge regnskap for seg selv. Om den sæd som ble sådd på klippen (steingrunn) taler Herren: Disse har ikke rot, sier Han, de tror til en tid, og i fristelsens stund faller de fra (Luk. 8,13). «Frykt ikke for dem som slår legemet i hjel, men ikke kan slå sjelen i hjel,» sier Jesus (Mt. 10,28; Jes. 51,12-13).
Djevelen holder ikke opp, han anfekter alle kristnes tro, for om mulig å rive dem bort fra Kristus. Vær derfor tro inntil døden! Hold fast på det du har – hold fast på din kledning (Kristi rettferdighet), at du ikke skal bli funnet naken. På troens grunnvoll står alt vårt salighetshåp.

 

Beskrivelse av fallet
Av Johan Arndt


For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Rom 5:19


Adams fall er den ulydighet mot Gud som gikk ut på at mennesket vendte seg fra Gud og til seg selv. Det røvet da æren fra Gud, ved at det selv ville være Gud. Derfor mistet mennesket Guds bilde, nemlig den fullkomne arverettferdighet og hellighet. I forstanden ble det da for­blindet, i viljen ulydig og gjenstridig mot Gud, og i alle hjertets krefter ble det vendt bort fra Gud og Guds sinn. Denne avskyelighet blir for­plantet videre på alle mennesker ved den naturlige fødsel. Etter den er mennesket åndelig dødt, et vredens og fordømmelsens barn, såfremt det ikke blir frelst derfra ved Kristus.

Derfor skal du enfoldige kristen, ikke se på Adams fall som en ubetydelig synd, som om det bare skulle bestå i et eplebitt. Men du skal vite at Adams fall besto i det at han selv ville være Gud. Det samme var også Satans fall, og det er den mest forskrekkelige og avskyelige synd. Dette fallet er først foregått i hjertet. Deretter er det brutt ut og kommet til syne ved eplebittet. Det er lettere å forstå dette når en sammenligner det med Absaloms fall og synd. For det første: Han var sønn av en konge. For det annet: Han var det vakreste menneske, som det ikke fantes lyte på fra issen til fotsålen. (2. Sam. 14, 25.) For det tredje: Han var en meget kjær sønn for sin far, som en kan skjønne av Davids gråt. (2. Sam. 18, 33.) Likevel var Absalom ikke fornøyd med denne herlighet. Han ville selv være konge og røve den æren som tilkom kon­gen. Da han så bestemte seg for det, ble han sin fars svorne fiende og traktet ham etter livet. (2. Sam. 15.) Likedan var det med Adam. For det første: Han var Guds sønn. For det annet: Han var den vakreste av alle skapningene, så han var uten feil både på legeme og sjel. For det tredje: Han var et kjært barn for Gud. Men da han ikke ville være fornøyd med denne herlighet, men ville være Gud selv, da ble han Guds fiende. Hadde det bare vært mulig, hadde han tilintetgjort Gud.

 

Vi bor ei her, vi er jo bare gjester!
Av Johan Arndt


Vi bør også merke oss, at Josef og Maria var på reise da Jesus ble født i Betlehem. Slik er vårt liv her i verden, en pilegrimsstand og en blott gjennomreise til et annet og bedre fedreland, og ofte forbundet med stor elendighet. David sier: «Jeg er en fremmed hos deg, en gjest som alle mine fedre» (Slm. 39,13).
Likesom Kristus er født i Betlehem, som betyr Brødhus, til vitnesbyrd om at Han er det rette livsens brød, slik fødes Han også åndelig i våre hjerter, eller vi finner da Kristi fødsels frukt i oss, når vi har en åndelig hunger og tørst etter Ham, likesom Slm. 42,3 sier: «Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud,» hvorpå Herren i Joh. 6,35 svarer: «Jeg er livsens brød; den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.» «Smak og se at Herren er god!» (Sal. 34,9).

 

Menigheten
Av Johan Arndt


Nå sier Kristus: Den som ikke er med meg, er imot meg. Men den nærværende verdens liv er ikke med Kristus, det stemmer ikke overens med Ham. Det er nesten ingen som har et hjerte, sinn, gemytt, én ånd med Kristus, som det jo skulle være, og Paulus vitner: Vi har Kristi sinn, og atter formaner han: at enhver skal være sinnet som Kristus var. Derfor er alle verdens barn imot Kristus. Men den som er imot Kristus, han er en antikrist. Er det han det ikke i lære, så er han det likevel i liv.
Hvor skal man nå finne sanne kristne? Man kan vel si, at de er en liten hjord, som Herren selv kaller dem, eller, som profeten Jesaja, sammenligne menigheten med en hytte i en vingård, en natthytte i en gresskarhage og med en ødelagt by, eller, som profeten Mika, sammenligne den med en vindrue, som er blitt hengende på vinstokken etter vinhøsten, og si: Ve meg! For det er gått meg som når ettersankingen etter vinhøsten er til ende, eller som den kjære David, ligne den med en ensom turteldue, med en ensom våkende fugl på taket, en pelikan i ørkenen og på øde steder.
Nå, Herren dem kjenner, hvem og hvor de er: Kristus er hos dem, ja i dem alle dager inntil verdens ende. Han skal ikke etterlate dem farløse. ”Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine.” Men hvem er Hans? Det står i det påfølgende: ”Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urett!” Den som ikke vil gjøre det, han la Kristi navn være i fred og kalle seg etter hvem han vil.

 

Han vil gjerne tilgi!
Av Johan Arndt


Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. (Luk. 19.10).

En grunn til at enhver kristen skal trøste seg ved syn­denes forlatelse og Kristi fortjeneste, er de alminnelige løfter, som dette viktige språk av Lukas også handler om. Er Kristus kommet for å søke det fortapte, da vil han sikkert søke deg, for du er jo en av dem. Er Han kommet for å frelse de fordømte, da skal Han også frelse deg. Paulus sier: Gud befaler nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. (Ap.gj. 17,30-31). Hvilken trøstelig slutning. Kristus skal dømme hele verden. Han befaler derfor alle mennesker å omvende seg, for at de kan unnfly de fordømtes forferdelige dom. Dette gjentar apostelen Peter (2 Pet. 3, 9) idet han sier: Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Der har du Guds almin­nelige, store nåde mot deg. Ved denne nåde trøster også den store synder Manasse seg i sin bønn (Man. bønn 7, 8). Han sier: Du, Herre, har, etter din store godhet, tilsagt omvendelse og syndenes forlatelse for dem som har syndet mot deg, og du har av din store barmhjertighet beskikket omvendelse til salighet for syndere. Du satte ikke omvendelse for de rettferdige, men for meg synder. Gjør også du, det som Manasse gjorde, for Gud har ved slike eksempler vist at Han vil gi omvendelse etter synder (Visd. 12).

 

Ved hellig ed!
Av Johan Arndt


Guds hellige ed skal også forsikre deg om dine synders forlatelse. For at du ikke skal tvile på Guds nådige vilje mot deg, så har Han bekreftet sin alminnelige forjettelse med en hellig ed. Så sant jeg lever, sier den Herre, Herre, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige omvender seg fra sin vei, så han må leve (Esek. 38, 11). Mener du at jeg har behag i en ugudeligs død? Som om Han ville si: Hvordan kan den ha behag i døden, som selv er livet? Han legger også til: Når en ugudelig omvender seg, skal han leve. Alle de synder han har gjort, skal jeg ikke mer komme i hu. Se, Gud vil ha omvendt ugudelige og syndere. Er ikke også du en synder? Denne ed forklarer Paulus: ”Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. (1 Tim. 1, 15). Er Kristus kommet til verden for å frelse syndere, så er du også en av dem, for hvis skyld Kristus er kommet. Gud sier tre ganger at Han ikke mer vil komme synden i hu. Først hos Jes. 43, 25: ”Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Annen gang hos Jer. 31, 33.34: Dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu.” Tredje gang hos Esek. 18, 22: ”Når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, da skal han visselig leve – han skal ikke dø. Ingen av de overtredelser han har gjort, skal tilregnes ham.”
Årsaken til at Gud ikke mer vil komme synden i hu, er Kristi fullkomne betaling og forlik. For det som fullkomment, ja til overflod er betalt, det må også være forlatt. Da Gud helt og aldeles er forlikt, forsonet og betalt ved Kristi aller helligste offer, kan Han jo ikke mer trette med oss, ikke evig tenke på våre synder heller. Samme ed gjentar Herren hos Jes. 45.22: ”Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen. Ved meg selv har jeg sverget, et sannhetsord er gått ut av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake.” Om samme ed sier apostelen: ”Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve – vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget. (Hebr. 8,17-19). Ved sitt løfte eller forjettelse, og ved sin ed, har Gud beseglet og bekreftet sin nådige vilje mot oss.

 

En evig nådepakt!
Av Johan Arndt


En grunn til vår trøst er den evige nådepakt, som består i syndenes forlatelse. Om dette sier Herren hos Jer. 31,33-34. Dette skal være pakten: Jeg vil forlate dem deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i hu. Denne pakt og testamente er stadfestet med Kristi død, derfor er den evig. Han sier: ”Min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, Han som forbarmer seg over deg” (Jes. 54,10). Og: ”jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse” (Jes. 55,3), det er Kristi nåde. Om det samme står det i 5. Mos. 4, 31: ”For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med ed.” I Slm. 111,5 står det: ”Til evig tid kommer Han sin pakt i hu.” For at du kan trøste deg ved at Gud også har innesluttet deg i den evige pakt, har Han gjentatt den for deg især, og på ny bekreftet den i den hellige dåp, derfor kaller apostelen Peter i 1 Pet. 3,21 dåpen en god samvittighets pakt med Gud.  Derfor har også Kristus latt seg døpe i Jordan, og er trådt i pakten med deg.

 

Trøst av Kristi død
Av Johan Arndt


En grunn til vår trøst er Kristi død, som Gud har stadfestet sitt forbund og testamente ved. Tenk etter hvem Kristus er død for! Paulus sier om det: ”Én er død for alle” (2 Kor. 5,15). Og: ”Han er en soning for hele verdens synder” (1 Joh. 2,2). Døperen Johannes sier: ”Se, det Guds lam, som bærer verdens synd.” (Joh. 1,29). Dette forklarer Paulus trøstelig i Rom. 5, 18. Han sier: Likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker."
Her holder Paulus Adam og Kristus mot hverandre. Er Adams synd kraftig over alle mennesker, skulle ikke Kristi rettferdighet være kraftigere og mektigere enn all synd? Om synden er stor, så er nåden ennå større.
For at Paulus derfor kan bevise at Kristi fortjeneste er alminnelig og strekker seg til alle mennesker, sier han til slutt: ”Det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, Han som gav seg selv til en løsepenge for alle” (1 Tim. 2,5-6).
Derfor vil Gud også at alle mennesker skal bli frelst og komme til sann­hets erkjennelse, fordi Kristus har gitt seg hen til en gjenløsning for alle. Om det samme sier han: ”Ved Ham (Kristus), er alle ting forlikt, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene” (Kol. 1,20). Dette vitner han også i Rom. 8, 32: ”Han sparte ikke sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle.” Se, i deres tall er også du, for hos Gud er ingen persons anseelse. Si meg nå, for hvem er Kristus død? For syndere. Er Han død for syndere, så er Han jo også død for deg, da du også er en synder.

 

Trøst av kallet
Av Johan Arndt


En grunn til vår trøst er det alminnelige kall, som flyter av Kristi alminnelige fortjeneste. For da fortjenesten er skjedd for all verdens synder, så er også kallet forkynt for alle skapninger. Derfor sier Herren (Matt. 9, 13): Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Se, du er jo en synder, derfor har Kristus kalt deg. Til hva? Til omvendelse. Hvorfor? For at du ved troen skal motta og få syndenes forlatelse. Derfor har Han latt omvendelse og syndenes forlatelse for alle folk, forkynne i Hans navn (Luk. 24, 47). Derfor sier Paulus (Kol. 1,23): Evangeliet er forkynt for hver skapning under himmelen. Hvorfor har Gud latt evangeliet forkynne? For å oppvekke og opptenne troen, som det i Rom. 10,14 trøstelig står skrevet: Hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Nå lar ikke Gud deg kalle forgjeves. Han farer ikke med spøk og smiger. Han sier ikke annet enn det Han mener, eller det som er Hans rette alvor. Han vil du skal følge Hans guddommelige kall. Han blir også meget vred på dem som forakter Hans måltid og bryllup (Mt. 22, 7). Men de som mottar dette kall ved troen, har Han gitt det trøstelige løfte, at alle de som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha det evige liv (Joh. 3, 16). Ja, Han vil også oppholde den samme tro inntil enden. Inntil troens ende, som er sjelens salighet (1 Pet. 1, 9 og Fil. 1,9).

 

Trøst av Den Hellige Ånds vitnesbyrd
Av Johan Arndt


En grunn til vår trøst er Den Hellige Ånds indre vitnes­byrd, som du er beseglet med, og som sukker i deg etter rettferdighet (Rom. 8, 16). Denne Ånd driver deg stadig i din samvittighet, og lar deg ikke få noen ro. Den straffer deg stadig, stiller dine synder for dine øyne, driver deg til omvendelse, kaller og overbeviser deg, for at du skal bedre deg, og vil gjerne holde og vende deg fra synden. Dette Kristi vitnesbyrd tier ikke i deg. Om du enn tilstopper dine ører, så hører du det allikevel i ditt indre. Om du enn ikke vil forstå det, så må du allikevel høre og tåle det. Dette er jo et levende og uimotsigelig vitnesbyrd på at Gud gjerne vil du skal bli salig.

 

Han mottar syndere!
Av Johan Arndt


Du har også mange eksempler på at Gud har mottatt de syndere som har omvendt seg til Ham. Det er jo ingen rettferdig blant menneskene, de er alle syndere. Ikke bare David, Manasse, Peter, Paulus, Maria Magdalena og Sakkeus er syndere, men også alle andre mennesker. For det er ingen forskjell, de har alle syndet, og står uten ære for Gud. (Rom. 3,23). For Ham er ingen uskyldig (2 Mos. 34,7). Liksom Han har mottatt én synder, så mottar Han også alle, for Han anser ikke personer. En er ikke bedre for Ham enn en annen (Ap.gj. 10, 34). Vi er alle blitt salige av nåde, ved troen. Og det er ikke av oss selv, men det er en Guds gave. Vi trenger alle syndenes forlatelse (Ef. 3, 8). Dersom Han vil tilregne synden, hvem kan da bli stående? For om Han vil gå i rette med oss, da blir ingen som lever, rettferdig for Ham (Slm. 143, 2).

 

Kristi fortjenestes fullkommenhet!
Av Johan Arndt


Kristi fortjeneste er ikke bare nok, men dekker til overflod alle menneskers synder. De må være så store, så mange og så skrekkelige som de vil. Kristi fortjeneste er ikke bare en nøyaktig og like viktig betaling, men også en overflødig, overmåte og langt mer fullkommen og gyldig betaling enn all verdens synder. Hvorfor vil du da lukke deg selv ute og ikke bli gjort delaktig i denne betaling? Du er jo et menneske? Herren sier jo: Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskenes sjeler, men for å frelse dem (Luk. 9,56). Er ikke du også i verden? Paulus sier (2 Kor. 5, 19): Gud var i Kristus, som forlikte verden med seg selv. Johannes sier (1 Joh. 2, 2): Han er en soning for hele verdens synder. Det er for alle de synder som hvert menneske har gjort.

 

En evig betaling!
Av Johan Arndt


Kristi fortjeneste er en evig betaling uten ende. Den har ingen tall, måte eller ende, og det for den persons høyhet som har lidd for oss; Han er Gud og menneske. Hvorfor vil du da sette tall, måte eller ende for denne høye betaling, slik at det endelig skulle mangle noe på deg, at du og dine synder ikke skal være regnet med i den? Der­som hvert eneste menneske hadde all verdens synder på seg, og det var så mange verdener fulle av synder som det er mennesker til, så var allikevel Kristi fortjeneste og rettferdighet større enn alle disse synder. Hvorfor skal da ikke du motta og tilegne deg den? Det er det havets dyp hvor Gud kaster alle våre synder. Det er det som står i Slm. 103, 2: Så høy som himmelen er over jorden, er Hans miskunnhet mektig over dem som frykter Ham. Og i 12. vers: Så langt som øst er fra vest, lar Han våre overtredelser være langt fra seg. Det er den evige forløsning som det tales om (Hebr. 9, 12). Paulus sier (Rom. 8, 33.34): Hvem vil fordømme? Kristus er den som er død. Gud er den som rettferdiggjør.

 

Den fullkomne lydighet!
Av Johan Arndt


Kristi lydighet er fullkommen. For å forsone og forlike alle menneskers ulydighet, har Han helt og ganske oppfylt loven og sin Fars vilje. Hvis det var et menneskes synd og ulydighet som ikke var tatt bort ved Ham, da var ikke Hans lydighet fullkommen, og Adams ulydighet kraftigere enn Kristi lydighet. Dette kan ikke være slik, for Paulus sier i Rom. 5, 18.21: Hvorfor vil du utelukke deg selv fra Kristi fullkomne lydighets fortjeneste og ikke motta eller tilegne deg den? Tenk på hvorfor Kristus har vist sin himmelske Far en så dyp lydighet og fornedrelse. En lydighet inntil korsets død (Fil. 2, 8). Det er, Han ble på det skrekkeligste forbannet, for at Han kunne frelse dem som var under lovens forbannelse. Blant denne flokk og tall er også du. Denne dype fornedrelse måtte skje, fordi våre første foreldre hadde begjært og antastet den høyeste guddoms ære, og traktet etter å være lik Gud. Det har Kristus måttet betale med sin dype fornedrelse og forsmedelse, og blitt et forbannelsens eksempel, for at velsignelsen skulle komme over alle dem som var forbannet i Adam (Gal. 3, 13).

 

Kristi seier!
Av Johan Arndt


En grunn til vår trøst er at Kristi kongelige seier, triumf, makt og velde er høyere enn all syndens makt. Den overgår alle synders mangfoldighet, alle synders storhet og all djevelens, dødens og helvetes makt. Hvorfor skulle ikke Kristi seier og makt også overgå dine synder? Skulle dine synder alene være sterkere enn Kristus, den allmektige konge? Har Han lagt alle sine fiender til fotskammel for sine føtter, (Slm. 110, 9), skulle da bare dine synder ikke være underlagt Ham? Hvorfor skal du lukke deg alene ute fra Kristi mektige seier?

 

Kristus vår mellommann!
Av Johan Arndt


Kristi kongelige prestedømme er et evig prestedømme (Slm. 110, 2.4, Hebr. 5,6 og 4, 14). Han forlater alle syndere som ber Ham om det. Slik gir Han Den Hellige Ånd til alle som ber Ham om det. Han nekter ingen sitt embete. Han kan heller ikke gjøre det, for Han er verdens frelser, en mellommann mellom Gud og menneskene. Dersom Han unndro seg fra ett menneske, som vendte seg til Ham om hjelp, var Han ingen fullkommen mellommann. Hvordan kan Han nekte noen sin prestelige mellommannstjeneste? Han tilbyr alle mennesker og alle syndere det, når Han sier: Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære (Mt. 11,28). Den som tørster, kom til vannene (Jes. 55,1). Ved sine sendebud tilbyr Han oss forlik med Gud. Han tilbyr oss sitt forlikelsesembete (2 Kor. 5, 20). Han søker det fortapte får, og Han tar imot den fortapte sønn. Se, du er også et menneske. Hvorfor vil du selv forkaste Kristi mellommannstjeneste, som er opprettet mellom deg arme menneske og Gud, og utelukke deg selv fra den trøstelige Kristi mellommannstjeneste?

 

Den falske ånd!
Av Johan Arndt


De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si: Vi har hørt ham (Stefanus) tale spottende ord mot Moses og mot Gud osv. Ap.gj. 6

Her står nå dette tro vitne for det geistlige råd i Jerusalem og blir fordømt ved hjelp av falske vitners anklage. Løgn og mord er den grunn som djevelen bygger sitt rike på, da han er en løgner og en morder, en løgnens far fra begynnelsen (Joh. 8,44). De falske vitner anklager ham som en gudsbespotter, at han har talt imot Moses og loven - at han hadde talt spotteord imot templet, det hellige sted som Gud hadde utvalgt, og sagt at dette tempel skulle bli ødelagt. Her ser vi at djevelen, den bakvasker, på den argeste og mest ondskapsfulle måte giftig forvrenger og fordreier fromme, ivrige og åndrike predikanters ord. Skriftens hemmeligheter, den guddommelige visdom er skjult for baktalerne, og de er heller ikke verdig til å forstå den. Stefanus hadde sagt at loven, templet og alle seder (særdeles offertjenesten) vitnet om Messias, og da nå Han var kommet, så var alt dette oppfylt i Ham; og alt hva Moses hadde forebildet måtte skje på åndelig vis, for at Mose profetier måtte bli oppfylt. Dette kan jo ikke sies å være spott mot Moses, men en bekreftelse på at han var en stor messiansk profet.
Derfor forsvarer den hellige Stefanus seg med en herlig forsvarstale. Han sier: Brødre og fedre, hør på meg! Herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham osv.
Så er nå Moses en mektig profet, og Mose lov, offer og seder et skjønt vitnesbyrd om Messias, men som nå er skjønt oppfylt i Messias; for ved det har Gud forebildet og antydet Messias. Dette kan jo ikke kalles å spotte Moses og den hellige lov, men å ære og bekrefte dem og bruke det til vitne om Messias. Men, sier Stefanus, likesom Moses ble forkastet av sitt folk, slik er også Messias av dere, Hans eget folk, blitt forkastet. Derfor spotter dere selv Moses, fordi dere forkaster den som Moses har antydet og forebildet.

Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus.

Han innvilget i Stefanus' død, og ved det hjalp han til med å utgyte uskyldig blod. Lær av det: at når noen blir inntatt av falsk lære, så blir han lett en morder. I all falsk lære er en mordånd. Så må de bevise hva slags ånds barn de er; for Den Hellige Ånds barn myrder ikke noen. På det erkjenner man den babyloniske hore, at den er blitt drukken av de helliges blod (Åp. 17,6). Kort sagt: Hvor en løgnånd er, der er også en mordånd. At djevelen slik tørster etter de kristnes blod, det skjer av hat imot Kristus og Hans menneskelige natur. For da han ikke kan skade den, så blir han vred og går ut for å stride mot de øvrige av Hans ætt og stikker Kristus i hælen (1 Mos. 3,15). Derfor må enhver kristen vente et mordbitt og stikk av helvetesslangen. For et fiendskap er satt i mellom slangens ætt og kvinnens ætt så lenge verden står.

 

I stillhet!
Av Johan Arndt


Gud kan ikke tåle at vi tilskriver våre egne krefter noe, eller at vi følger vår egenvilje i noe. Han vil enten ha det hele hjerte, eller intet. Når sjelen fullt ut gir seg over til Gud og lar Ham alene være herre og mester over den, da hviler Gud ganske i sjelen. Så meget som sjelen hviler i Gud og fornekter sine onde begjæringer, så meget blir den delaktig i Gud, og så meget meddeler Gud seg til den. Vil du ikke la Gud regjere viljen, forstanden, begjæringene og kreftene dine, men i stedet la din vantros eget gode tykke regjere dem, da vil ikke Gud bo i deg, regjere deg eller virke sine gjerninger i deg.

Skal øyet ditt se og oppfatte et bilde, da må det være ledig. Det må være fritt og tomt for alle andre bilder og skikkelser. øyet må vekk fra alle andre bilder du kan se på, hvis du skal oppfatte det ene. På samme måten kan heller ikke sjelen og dens krefter, - forstand, vilje, hukommelse og begjæringer - se og fatte Gud når de er fulle av verden, av skapningene og de jordiske ting.
Slik er det også med øret. Skal man høre på en liflig harpetone eller annen musikk, da må øret være tomt for all annen lyd. Slik må også sjelen være tom fra verden og dens kjærlighet hvis den skal høre og nyte Guds liflighet. Jo mer sjelen avsondrer seg fra de jordiske lyster, desto mer åndelig blir den, og mer delaktig i den guddommelige natur.

 

Kristi ringhet – menneskers anstøt!
Av Johan Arndt


Menneskene tar anstøt av Kristus: 1) På grunn av Hans ringe person i henseende til den ytre anseelse, likesom det i Joh. 7,48-49 heter: «Har vel noen av rådsherrene trodd på Ham, eller noen av fariseerne? Men denne hopen som ikke kjenner loven, er forbannet!» 2) På Hans lære, fordi den er en dårskap for fornuften, 1 Kor. 1, 23-24: «Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.» 3) På menighetens hellige sakramenters ringe midler. Vi leser i Luk. 7.30 om fariseerne, at de har foraktet dåpen, som Guds råd. 4) På kirkens lille uanselige hop; for fornuften gjør denne slutning: Den meste og beste del i verden, har vel også den beste religion. Men imot dette vitner Paulus i 1 Kor. 1, 26-27: «Brødre, legg merke til det kall dere fikk: Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.» Og Kristus sier (Luk. 12,32): «Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket.» Og i Mt. 11,25: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige.» 5) Kirkens kors er også en årsak til at mange tar anstøt. Macarius sier: «Hvor Den Hellige Ånd er, der følger forfølgelse med, likesom skyggen et legeme. 6) Mange tar anstøt av Kristi hellige, ydmyke livsførsel. For Han har befalt oss å forakte verden likesom Han gjorde. Han vil at vi skal fornekte oss selv og lære av Hans ydmykhet og saktmodighet. Dette vil ikke verdens barn, men vil heller ha øyenslyst, kjødslyst og en hovmodig livsførsel (1 Joh. 2,16). Derfor vil mange ikke følge Ham, men de tar anstøt av Ham.
Også i våre dager er det mange som forarger og støter seg på Kristus, har jødiske hjerter, er jordisk sinnet og vil heller ha en jordisk Messias, som kunne bringe dem til stor verdslig herlighet. Men, akk hvilken dårlighet (dårskap)! Til evig herlighet er vi skapt, forløst og helliget, noe ingen verdslig konge kan hjelpe oss til, men en slik som er sann Gud.

 

Til manges oppreisning!
Av Johan Arndt


Så skal Han også være til oppreisning for mange i Israel, nemlig for dem som søker nåde, syndenes forlatelse og deres evige frelse og salighet hos Ham. Disse salige mennesker tar ikke anstøt av Ham, men i Hans kors søker de deres trøst, i Hans forakt deres ære, i Hans armod deres rikdom, i Hans sår deres frelse, i Hans blod deres synders renselse, i Hans død deres liv: Salige er alle de som slik oppstår i Kristus. I Ham alene er det at alle arme falne syndere må oppstå. Reis deg opp på denne klippe og kostelige hjørnestein, du arme synder! Hold deg fast til Ham ved troen, Han skal ikke la deg synke, som det heter hos Jes. 28,16: «Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.»

 

Større enn all synd!
Av Johan Arndt


Kristus skal være vår oppstandelse: Av synden ved omvendelse, som er den første oppstandelse. «Våkn opp, du som sover, og stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg!» Følgelig vil de som ikke gjør bot og ikke oppstår fra synden, heller ikke bli opplyst av Kristus. Ved omvendelse oppstår vi til et nytt liv (Rom. 6,4) som det også heter i Kol. 3,1: «Dersom dere er oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe.» Guds barmhjertighet og Kristi fortjeneste er mye større enn vår synd. Derfor vil Herren bevare oss fra fortvilelse, og Han gir nåde til omvendelse. Kristi blod er utgytt for alle mennesker og for all synd, hvor mye og hvor stor den enn er. Det er vel legemlige sykdommer og sår som er så onde og farlige at de ikke blir legt ved noe middel; men det finnes ingen sjelesykdom og ikke noe sjelesår så stort og så ondt, at det jo ikke skal kunne leges ved Kristi blod. På det vil da den andre frydefulle oppstandelse på den ytterste dag følge, og da vil den evige død ikke ha makt over deg. På denne hjørnestein (Kristus) har mange arme falne syndere blitt oppreist, som Adam, Manasse, David, Peter, Sakkeus, Maria Magdalena m.fl. «Herren åpner de blindes øyne, Herren oppreiser de nedbøyde, Herren elsker de rettferdige» (Slm. 146,8).

 

Vår vanart – Guds nåde
Av Johan Arndt


Vi vet og erfarer, dessverre! – at vår syndige natur, kjød og blod, legeme og sjel, er besværet med så mye urenhet, ondskap, synd og last, noe som alt sammen er djevelens gjerning, vanart og egenskaper i det kjødelige, naturlige menneske, og især menneskets onde vilje; for av den onde vilje kommer all synd; var det ingen ond vilje, så skjedde det aldri noen synd. Men det er den onde vilje, som vender seg bort fra Gud og Hans vilje; for alt det som vender bort fra Gud, Han som er det evige gode, det er og må naturligvis være ondt.
Denne bortvendelse er djevelens og menneskets fall, og av det er synden kommet og nedarvet og forplantet til alle mennesker. Av dette er det nå åpenbart, at vårt kjød og blod av naturen er forgiftet med djevelens vanart og vår kjødelige vilje med Satans ondskap, nemlig løgn, hovmodighet, ond lyst og all udyd, som er Gud imot.
For denne onde vanarts skyld kaller den Herre Kristus fariseerne for djevelens barn, ja kaller noen av sine apostler for djevler, som om gjerrighet, løgn, hovmodighet og all ond lyst var djevelen selv, som det naturlige menneske er beheftet med.
Av dette følger da, at alle de som lever i ubotferdighet, i hovmodighet, gjerrighet, vellyst og misunnelse, de lever i djevelen og er beheftet med djevelens vanart; la dem enn i det ytre pryde seg så skjønt de vil, de forblir dog i hjertet djevler, som Herren sier til jødene – noe som, selv om det er skrekkelig, dog likevel er sannhet.

Akk! Herre Jesus, hvor ulikt er dog mitt syndige levnet ditt hellige levnet! Jeg skulle leve i deg som en ny skapning, men jeg lever mer i den gamle skapning, navnlig i Adam, enn i deg, min kjære Herre Jesus Kristus; jeg skulle leve etter Ånden, men jeg lever dessverre etter kjødet, og vet dog hva Skriften sier: Dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø.
Akk! du vennlige, tålmodige, langmodige Herre Jesus, forlat meg min synd av nåde og hjelp meg for din barmhjertighets skyld. Amen
.

 

Den nye fødsels frukt
Av Johan Arndt


For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Gal. 6,15

Den nye fødsel er en gjerning som Gud Den Hellige Ånd må utføre.
Ved den blir mennesket gjenfødt fra å være et vredens og fordømmelsens barn til et nådens og salighetens barn. Fra å være en synder blir det en rettferdig, og det skjer ved troen, Ordet og sakramentene. Da blir også vårt hjerte, sinn, gemytt, forstand, vilje og følelser fornyet, opplyst og helliget i og etter Kristus, til en ny skapning. Den nye fødsel omfatter nemlig to hovedgjerninger: rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen eller fornyelsen. (Se Tit. 3, 5).
En sann kristen har to slags fødsler. For det første har han den gamle, kjødelige, syndige, fordømte og forbannede fødsel, som er av Adam. Ved den blir slangesæden, Satans bilde og den jordiske og dyriske art forplantet i mennesket. For det annet har en kristen den åndelige, hellige, salige og velsignede nye fødsel eller gjenfødelse, som er av Kristus. Ved den blir Guds sæd, Guds bilde og det himmelske menneske, - som er dannet lik Gud - forplantet på åndelig vis.
I enhver kristen er det altså to fødselslinjer. Den ene er den kjødelige Adams linje, av naturen, og den andre er Kristi åndelige linje, av nåden og troen. Og liksom Adams gamle fødsel er i oss, så må også Kristi nye fødsel bli i oss. Og det kalles det gamle og det nye menneske eller skap­ning, den gamle og den nye Adam, det jordiske og det himmelske bilde, det gamle og det nye Jerusalem, Adam og Kristus i oss, det ytre og det indre menneske, kjødet og Ånden.
Men legg merke til hvordan vi av Kristus blir født på ny. Liksom den gamle fødsel blir forplantet i oss av Adam på kjødelig vis, så kommer den nye fødsel i oss av Kristus på en åndelig måte, og det skjer ved Guds ord. Guds ord er gjenfødelsens sæd.
”Dere er gjenfødt,” sier Peter, ”ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir. (1 Pet. 1,23) Og Jakob sier: Etter sin vilje har Han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av Hans skapninger (Jak. 1, 18).
Dette ord oppvekker troen, og troen holder seg til dette ord og griper der Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. Og ved Den Hellige Ånds kraft og virkning blir mennesket født på ny. Slik skjer den nye fødsel først ved Ordet og Den Hellige Ånd (Joh. 3, 5). Det kaller Herren å fødes av Ånden. For det annet skjer den ved troen. I 1. Joh. 5, i står det: Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. For det tredje skjer den nye fødsel ved den hellige dåp. For Kristus sier i Joh. 3, 5: Uten at noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Legg merke til følgende forklaring om dette.

Fra Adam og av Adam har mennesket arvet det største onde, som er synd, forbannelse, vrede, død, helvete, djevel og fordømmelse. Derimot arver mennesket av Kristus ved troen det største gode, som er rettferdighet, nåde, velsignelse, livet og den evige salighet. Av Adam har mennesket arvet en kjødelig ånd og den onde ånds herredømme og tyranni. Men av Kristus arver det den Hellig Ånd med Hans gaver og trøstefulle styrelse. For slik ånd som mennesket har, slik fødsel, natur og egenskap har det også. Derfor sier Kristus: ”Dere vet ikke hva ånd dere er av” (Luk. 9, 55).
Av Adam har mennesket fått en stolt og over­modig ånd ved den kjødelige fødsel. Vil det nå gjenfødes og fornyes, da må det av Kristus få en ydmyk, sønderstøtt, enfoldig og ny ånd ved troen.
Av Adam har mennesket arvet en vantro, gudsbespottende og utakknemlig ånd. Av Kristus må det ved troen få en troende, gudprisende og takknemlig ånd.
Av Adam har mennesket fått en ulydig, stiv og trossig ånd. Av Kristus må det ved troen få en lydig, mild og vennlig ånd.
Av Adam har mennesket ved den syndige fødsel arvet en vredaktig, fiendsk, hevngjerrig, og morderisk ånd. Av Kristus må det ved troen arve en kjærlig, saktmodig og langmodig ånd.
Av Adam fikk mennesket en gjerrig, ubarmhjertig, egennyttig og røversk ånd. Av Kristus får det ved troen en barmhjertig, mild og hjelpsom ånd.
Av Adam arvet mennesket en utuktig, uren, overdådig og umåtelig ånd. Av Kristus arver det en ren, kysk og måteholden ånd.
Av Adam har mennesket en løgnaktig, falsk og baktalerisk ånd. Av Kristus får det en sanndru, oppriktig og stadig ånd.
Av Adam har mennesket en jordisk og dyrisk ånd. Av Kristus får vi ved en sann tro og inderlig bønn en himmelsk og guddommelig ånd.

 

Lovens oppfyllelse
Av Johan Arndt


Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at Han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Gal 4, 4 - 5


For hadde Kristus ikke oppfylt loven for oss, så var vi for evig blitt treller under lovens strenge tvang og trelldom, og var ikke blitt barn, men måtte alltid ha beholdt trelldommens frykt under loven. Men nå har Kristus velsignet oss med en barnlig ånd, fordi Han har tatt lovens frykt og skrekk fra oss ved sin oppfyllelse av loven. Og det er den barnlige frykt som er sammenbundet med tro, kjærlighet og håp, når man sier: Akk, kjære Far! du vil ikke behandle meg etter din strenge lov, fordi du er min Far. En trell frykter Gud som en streng dommer, et barn frykter Gud som en Far.
Likesom det kjære Kristusbarn nå er vårt, gitt og skjenket oss av Gud, slik er også Hans lydighet og lovens oppfyllelse vår, som det heter i Rom. 10,4: «Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror.»
Ved troen griper vi i Kristus hele lovens oppfyllelse.
- Da nå denne lære om lovens oppfyllelse er en høyt nødvendig lære, en viktig og meget trøstelig lære, så må vi av den grunn behandle denne lære noe mer utførlig.
Lovens oppfyllelse er da ikke noe annet enn vår Herre Jesu Kristi hellige lydighet, som Han på den mest fullkomne måte viste loven, i det indre og ytre fra barn av i hele sitt liv og i sin død. Og denne lydighet gjorde Han for oss og i vårt sted, for at vi ved Hans lydighet måtte bli løs og fri fra loven, dens anklage og forbannelse.
Av denne lovens oppfyllelse følger nå den sanne rettferdighet og salighet. Derfor er det ikke uten høyviktig årsak, at vårt kjære barn Kristus i sin omskjærelse er kalt Jesus en saliggjører. For de to største gjerninger som var høyst nødvendig til vår salighet, er begynt ved Hans omskjærelse og ved Hans navn, og siden fullendt. For ved Hans omskjærelse skulle loven (den seremonialske lov) opphøre, ha sin oppfyllelse og ende, men i Hans navn Jesus skulle evangeliet begynne. Derfor skal deres kjærlighet tenke på, hva det er for en høy Guds visdom som er forrettet i Kristi omskjærelse, nemlig at de to høyeste lærdommer i hele Skriften kommer sammen i Kristi omskjærelse: Den ene, nemlig loven, blir ved Ham oppfylt og får ved Ham sin ende. Den andre, nemlig evangelium, tar sin begynnelse med navnet Jesus. Ved lovens oppfyllelse i Kristus er all fortjeneste til salighetens oppnåelse ved egne gjerninger fratatt oss. Ved navnet Jesus er troens rettferdighet opprettet, for ettersom Han er vår Jesus, vår saliggjører, så er det jo ikke våre gjerninger.
Av denne lovens oppfyllelse flyter nå samvittighetens sanne, åndelige frihet og glede ut, som apostelen Paulus herlig beskriver i Gal. 3, 23-25: «Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren.»
Derfor, la oss takke Gud fordi Kristus er født for oss og har oppfylt loven, oss til gode. For før Kristus kom, var og lå vi under et tungt åk og en svær byrde, var treller, fanget og innesluttet under loven. Vi var alltid i frykt og angst under en hård og streng tuktemester, som stadig jaget, forskrekket, fordømte og forbannet oss. For det er lovens stemme: «Se, du har syndet, derfor er du fordømt! Du har ikke gjort hva du skulle, og forsømt hva du skulle gjort; derfor er du forbannet!»
Men nå da Kristus er kommet og har oppfylt loven, så er vi blitt fri i vår samvittighet fra lovens hårde anklage, forbannelse og fordømmelse, som fra en hård og grusom tuktemester - og nå er derimot troen på Jesu navn kommet, samt nåden som trøster oss, fordi Kristus har oppfylt loven for oss.

 

Lovens endemål
Av Johan Arndt


Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Rom. 10,4


Av dette flyter nå en sann bestandig trøst imot lovens og den onde samvittighets anklage i veldige anfektelser og i dødsnød
Men for at dere måtte fatte denne trøst, så må dere vite og forstå hva lovens anklage er. For mange kan si: Hva spør jeg etter loven? Svar: Lær her, at lovens anklage ikke er annet enn når din samvittighet anklager, bedrøver og forskrekker deg i ditt hjerte for dine mangfoldige synders skyld, som du har gjort imot loven. For loven er ikke utenom deg, men i deg (Rom. 2,14), skrevet i ditt hjerte og samvittighet. Den anklager deg heller ikke utenfra, men inneni deg: der forskrekker den, der tordner den, der lyner den, der forbanner den, der fordømmer den, der viser den deg helvetes ild, Guds evige vrede og den evige fordømmelse, som også apostelen Paulus sier om i 1 Kor. 15,56: «Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.»

Forstå dette vel: Det skjer i deg, og dette skjer ikke bare i grove syndere, men i de hellige. For selv om du enn ikke hadde begått noen grov synd i det ytre, så er du likevel av naturen et vredens barn (Ef. 2,3), solgt under synden, har aldri elsket Gud av hjertet eller rettskaffent forlatt deg på Ham.
Denne medfødte urettferdighet forbanner og fordømmer alle hellige, selv om de enn i det ytre ikke hadde gjort noen synd. Vi ser Den Hellige Skrift, hvordan de hellige har klaget over sin synd (Sal. 38).
Lovens kraft og anklage reiser seg i veldige anfektelser og i dødsnød. Trøst deg da imot det, - at du i Kristus har forløsning fra loven, ettersom det kjære Kristusbarn så villig har gitt seg under loven, for i lovens oppfyllelse ligger all vår trøst og salighet.
Derfor har Han oppfylt loven for oss og forløst oss fra dens anklage, og det er den rette åndelige frihet.
Derfor har vi syndenes forlatelse ved Hans blod, fordi Han har gjort loven fyllest (oppfylt lovens krav).
Der har vi Guds nåde og yndest (velbehag), fordi Han i vårt sted har vist loven fullkommen lydighet.
Derfor har viden rette velsignelse av Kristus, fordi Han har tatt bort lovens forbannelse (Gal. 3,13).
Derfor har vi den sønnlige utkårelse og barnerettighet (Gal. 4, 4-5), fordi Han har oppfylt loven som alltid gjorde oss til treller.
Derfor har vi samvittighetens frihet fra Guds vrede, død og fordømmelse, fordi Kristus med sin lydighet, ydmykhet og blodsutgytelse har gjort loven fyllest.
La oss derfor av hjertet takke Kristus for alt dette. Se, hva store goder vi har i lovens oppfyllelse.

 

Om navnet Jesus
Av Johan Arndt


Da åtte dager var gått, og Han skulle omskjæres, fikk Han navnet Jesus, som Han var kalt av engelen før Han ble unnfanget i mors liv. Luk 2, 21


I dette navn er alle våre salighets skatter, alle himmerikes goder og hele evangeliet skjult. Derfor skal dette navn være alle kristnes gylne klenodium, sjelens skjønneste smykke, største skatt og skjønneste lys. For navnet Jesus stråler klarere for Gud i de troende hjerter, enn det klareste lys og den skjønneste rubin og diamant. I dette navn er det evige livs og den guddommelige erkjennelses lys, som fordriver all vantroens og fortvilelsens mørke og blindhet av hjertet. «Herren er Gud, Han lot det bli lyst for oss » (Slm. 118,27).
Hva følger nå av dette lys? Guddommelig visdom. Er nå Jesu navn vårt sjelelys, så er det også vår høyeste visdom. Hvorfor? Fordi det lærer oss hva for en mektig saliggjører vi har. For Han er ikke bare et sant menneske, men også en sann Gud, for Jesus betyr en saliggjører (frelser); men å gjøre salig, det kan ingen uten Gud. Slik er det vår visdom, at vår salighet ikke er grunnet på et blott menneske eller en engel, men på Gud selv. Derfor er det av en høy Guds visdom, at omskjærelsen og navnet Jesus er sammenføyd i dagens tekst.
For som omskjærelsen viser at Han er et sant menneske, slik viser navnet Jesus at Han er en sann Gud.
Han er omskåret som en sann Abrahams sønn, Jesus er Han som en sann Guds Sønn. Med navnet Jesus lærer Han oss at Han er vår saliggjører. Med omskjærelsen lærer Han oss hvordan Han er vår saliggjører, nemlig ved sin lydighet, fyllestgjørelse og blodsutgytelse.
Så er det også en stor visdom, at vi vet at Gud i dette navn hører vår bønn og gir oss det som vi ber om etter Hans vilje. Vi behøver ikke en helgens bønn til det.
Hva følger da av denne himmelske visdom i Jesu navn? Rettferdighet. For det er den høyeste visdom som gjør oss rettferdig. Så er nå Jesu navn vår rettferdighet, som det heter i 1 Kor. 6,11: «Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn.»
Hva følger av rettferdigheten i Jesu navn? Helliggjørelsen. Derfor er Jesu navn vår helliggjørelse, som helliger oss: «Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd» (1 Kor. 6,11).
Hva følger nå på en slik helliggjørelse? Den åndelige velsignelse i himmelske goder, ved Åndens mange slags gaver. Derfor er Jesu navn vår velsignelse til legeme og sjel. Forbanner verden deg, så velsigner dette navn deg. Det velsigner ditt embete, din inngang og utgang. Bruker Satan loven for å forbanne deg ved den, så velsigner Jesu deg, ja, dette navn gjør deg til Herrens velsignelse.
Hva følger da på velsignelsen? Den evige salighet! Derfor er Jesu navn vår salighet. «Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved» (Ap.gj. 4,12). «Du skal kalle Ham Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder» (Mt. 1,21).
Hva følger nå av disse himmelske goder og hva virker de i et troende hjerte? Sann trøst! Derfor er Jesu navn vår høyeste trøst, for det trøster oss imot våre synder, imot Guds vrede, død, djevel og helvete. Forsak derfor ikke i dine synder, bli ikke forskrekket for døden og djevelen! For Jesus er jo din saliggjører.
Av trøsten følger sann fred. Derfor er Jesu navn vår fred, vårt hjerte hviler så skjønt i Kristus, i Hans fortjeneste. Han har gjort fred ved sitt blod (Kol. 1,20). «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus» (Fil. 4,7).
Hva følger nå av denne hjertefred? Glede. Derfor er Jesu navn vår høyeste glede. Slm. 16,9: «Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære (sjel) fryder seg.» Luk. 1,47: «Min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Du er for mitt øre den deiligste sang! I munnen er du den søteste honning! For mitt hjerte er du den høyeste fryd!
Hva følger nå av denne sjeleglede? Styrke, beskyttelse og seier. Derfor er Jesu navn vår styrke i svakhet, vår beskyttelse imot fiender, vår seier over verden, døden, djevelen og helvete. Det er Guds sterke navn, som beskytter oss og holder oss oppe i kors, forfølgelse, fortvilelse og dødsnød.
Hva følger da på denne seier? Herlighetens krone. «Den som kjemper på idrettsbanen, får ikke seierskransen uten at han følger reglene» (2 Tim. 2,5).
Så er nå Jesu navn vårt hodes æreskrone, som vi på hin dag skal bære i herligheten. Se! da skal vi motta en skjønn krone av Herrens hånd. Kort sagt: I dette navn er hele Guds rike, som er rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd (Rom. 14,17).

Dette skal vi nå vakkert sammenfatte og bruke til en velsignelse, som vi daglig skulle velsigne oss med: Det hellige Jesu navn opplyse meg, lære meg, rettferdiggjøre meg, helliggjøre meg, velsigne meg, gjøre meg salig, trøste meg, gi meg fred, glede meg, styrke meg, beskytte meg og være min seier over alle mine fiender. Til det hører nå troen, som trekker alle disse krefter til seg av Jesu navn: Lys, visdom, rettferdighet, hellighet, velsignelse, liv, salighet, trøst, fred, glede, styrke, beskyttelse og seier.
Dersom du nå har Jesu navn i ditt hjerte, så har du alle disse himmelske skatter i deg.
- Vi vil slutte med den 115 Salme v. 1: «Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld!» Amen.

 

Hans kommes herlighet!
Av Johan Arndt


Jesus svarte og sa til dem: Bryt dette tempel ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager. Joh. 2, 19


Da vår elendige, høyst fordervede menneskelige natur nå er beheftet med så uutsigelig, skrekkelig jammer, så har den nå måttet bli fornyet og forbedret.
Men hvordan? Slik: - fordi den er blitt fordervet med det gruelige onde, så har den måttet bli forbedret og fornyet med det høyeste gode, nemlig med Gud selv, - derfor måtte Gud bli menneske.
Men nå ble ikke Guds Sønn menneske for sin egen del, men for vår skyld, for at Han ved seg selv kunne gjenforene oss med Gud og gjøre oss delaktige i det høyeste gode og atter rense og hellige oss; - for det som skal bli hellig, det må bli hellig ved Gud og med Gud.
Som Gud nå er personlig i Kristus, slik må også Gud bli forent med oss ved troen og mennesket må leve i Gud og Gud i ham, i Kristus og Kristus i ham. Guds vilje må være i mennesket og mennesket leve i Guds vilje, og slik må Kristus Jesus være vår fordervede naturs legedom.
Jo mer Kristus nå lever i mennesket, desto mer blir den menneskelige natur forbedret. Ville nå ikke det være et edelt menneske, som Kristus virket alt i, - hvis vilje var Kristi vilje, - hvis tanker var Kristi tanker, - hvis sinn var Kristi sinn, som Paulus sier: ”vi har Kristi sinn,” – hvis tale og ord var Kristi ord?
Og slik bør det i sannhet være: Kristi liv er det nye liv i mennesket og det nye menneske er det, som lever i Kristus etter Ånden. Kristi saktmodighet må være det nye menneskes saktmodighet, - Kristi ydmykhet er det nye menneskes tålmodighet og så videre: hele Kristi liv må bli det nye menneskes liv.
Det kan man da kalle en ny skapning og Kristi edle liv i oss, som Paulus sier: jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det kan man da kalle å riktig etterfølge Kristus, - det kan man kalle en rett omvendelse, for ved det går det gamle menneske helt under, det kjødelige liv dør og det åndelige himmelske liv begynner.
Den er da en sann kristen, ikke av tittel og navn, men i gjerning og sannhet, ja, den er et Guds barn, født av Gud og Kristus, fornyet i Kristus og levende ved troen.

Å! du vennlige, tålmodige, saktmodige Herre Jesus, forlat meg alle mine synder, dekk til mine skrøpeligheter, overøs mine misgjerninger, skjul dine hellige, ømme øyne for min urenhet, forkast meg ikke fra ditt ansikt, støt meg ikke ut fra ditt hus, som en uren og spedalsk. Utslett av mitt hjerte all hovmodighet, djevelens ukrutt, og plant meg i din ydmykhet som er dydens rot og grunnvoll; - utrydd i grunnen hos meg, all hevngjerrighet, og gi meg din edle saktmodighet. Akk, hjelp meg du o Herre Jesus for ditt navns skyld. Amen.

 

Kristus vår frelses grunnvoll!
Av Johan Arndt


For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Rom 5, 19


Når en god byggmester vil bygge en stor og høy bygning, må han først legge en fast og dyp grunnvoll. Så gjorde også den nådige, barmhjertige og gode Gud. For da Han ville oppreise vår salighets og rettferdighets høye og evige bygning, la Han grunnen til den i sin dype barmhjertighets, på sin kjære Sønns, vår Herre Jesu Kristi persons og embetes evige og urørlige grunnvoll.
Det er den rette og ubevegelige salighets klippe, som Han i Jesaja 28, 16 lovte: "Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på Ham, skal ikke bli til skamme." Denne grunn viste og tegnet Herren for Peter, da Han sa at Han ville bygge sin menighet så fast og urokkelig på en klippe, at ikke engang alle dødsrikets porter skulle rokke den.
Til det viser også Paulus. Han sier: Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus (1. Kor. 3, 11).
I Salme 118, 33 vises Kristus på samme måte, som vår salighets rette grunn- og hjørnestein. Kristus er vår salighets grunnvoll, for på Ham, på Hans verdi og fortjeneste, ligger all vår rettferdighet og salighet. Vi blir rettferdiggjort ufortjent av nåde, sier Paulus, ved den forløsning som er i Kristus Jesus, som Gud satte til en nådestol ved troen i Hans blod (Rom. 3, 24.25). Kristus er gitt oss av Gud til rettfer­dighet (1. Kor. 1, 30).

 

Kristus vår rettferdighet!
Av Johan Arndt


Han (Jesus) som for oss er blitt - rettferdighet! 1 Kor 1,30


Denne rettferdighet blir vi delaktige i ved troen. Tro på den Herre Jesus, sa Paulus til fangevokteren, så skal du bli frelst, du og ditt hus! (Ap.gj. 16,31).
På et annet sted sier han: Guds rettferdighet kommer til alle og over alle som tror på Jesus Kristus (Rom. 3, 22).
Ved troen, som Gud har lagt i vår sjels innerste grunn, og der opptennes ved Den Hellige Ånd, må Kristi rettferdighet gripes, favnes og mottas. Alene av nåde ved samme tro blir vi gitt og tilregnet Kristi rettferdighet, uten noen av våre foregående eller medfølgende gjerningers, eller vår verdighets fortjeneste.
Gud, la derfor ditt ord og din ånd virke og opptenne troen i oss, for at vi ved den kan bli delaktige i Kristi rettferdighets usigelige skatt og eiendom!
Vi må rettferdiggjøres ved troen, som er i vår sjels innerste grunn. Liksom et menneske ved Satan er forgiftet i sjelens innerste krefter og dypeste grunn, så må det ved troen og Kristi store fortjenestes legedom leges og hjelpes i innerste hjerte. For ved troen blir mennesket delaktig i Kristi rettferdighet og hellige fortjeneste, ja, i hele Guds rike, som er innen i oss (Luk. 17,21).
Kristi rettferdighet blir derfor tillagt oss ved troen, fordi den er bygd på Guds sannhet og løfte, det løfte om rettferdighet og salighet som Gud lovte og tilsa Abraham og hele hans troende slekt. For løftet utkrever troen, og troen grunner seg på løftet og pakten.
Derfor skriver Paulus: Rettferdighet kommer av troen, for at den kan være av nåde, og at pakten skal stå fast. (Rom. 4, 16).  I Gal. 3,6 sier han dette: Det er som med Abraham: Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn.
Skriften som forutsa at Gud rettferdiggjør hedningene ved troen, forutsa dette evangelium til Abraham: I deg skal alle hedninger velsignes. De som er av troen blir derfor velsignet med den tro Abraham. I den mening blir det også sagt i Joh. 1,14 at Kristus er full av nåde og sannhet. Nåde og sannhet er gitt oss ved Jesus Kristus (Joh. 1,17). Denne sannhet er især oppfyllelse av løftene.

 

Herren vår rettferdighet!
Av Johan Arndt


Han (Jesus) som for oss er blitt - rettferdighet! 1 Kor 1,30


Vil vi finne den sanne rettferdighet, da skal vårt hjerte, ånd og sjel vende seg fra all egen, menneskelig kraft, evne og formue.
Djevelen forfører oss ved egen ære, egen kjærlighet og hovmodighet. Vi skal i troen alene vende oss til Kristus, til Hans dyre fortjeneste og betaling. Av det alene flyter nåden og syndenes forlatelse, fordi alene Jesus Kristus har betalt for verdens synder og stilt Faderen tilfreds. Av Ham kommer all vår salighet (Hos. 13,9). Han er vår rettferdighets begynner, midte og ende.
Det er ikke gitt oss noe annet navn under himmelen å bli frelst ved, enn den Herre Jesu Kristi navn (Ap. gj. 4, 12). Han alene tråkket Guds vredes perse (Jes. 63,3). Han beholder alene æren for det, og alles munner må tilstoppes, sier Paulus (Rom. 3, 6).

Det er en Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg (Ef. 2, 8). Dersom vår rettferdighet var grunnet på oss selv, på våre gjerninger og fortjeneste, da var nåden intet. Da behøvde ingen nåde og barmhjertighet, heller ikke syndenes forlatelse, som alle hellige ber om (Slm. 32,6). Også i det hellige Fader Vår ber vi om det.
Da var også ydmykhet, gudsfrykt, troen og bønnen unødvendig. Da behøvde vi heller ingen forliker, frelser, gjenløser og saliggjører. Kristi død var da forgjeves, og Han hadde forgjeves oppfylt hele loven med sin fullkomne indre og ytre lydighet. Vi var da også under forbannelsen, falne fra nåden og hadde mistet Kristus, som apostelen Paulus kraftig beviser (Gal. 3,4 og kap. 5).
Derfor er den lære om menneskelige gjerningers rettferdighet og fortjeneste for Gud, så aldeles imot den hellige Skrifts grunn og fundament, og imot den hellige og kristne tro. Derfor kan ikke noe menneskes rettferdighet bestå for Gud.
Hvor fort kan ikke et menneske falle? Da ligger også all hans rettferdighet i grus, og blir ikke aktet på mer.
All menneskelig rettferdighet er ufullkommen og full av svakheter og syndig smitte, for vi faller i mange ting (Jak. 3,2). All vår rettferdighet er for Gud som et urent klesplagg (Jes. 64,5). Vil Herren gå i rette med oss, da kan ikke engang den rettferdigste svare Ham ett til tusen, men blir som den gjeldbundne tjener, som var skyldig ti tusen pund og ikke hadde noe å betale med (Mt. 18,24).
Men Kristi rettferdighet er ren i alle måter. Han er det eneste menneske uten synd. Han er den hellige, uskyldige og ubesmittede, og atskilt fra syndere (Hebr. 7,28). Hans rettferdighet varer evinnelig. Fjellene skal vike og haugene rokkes, men Hans miskunnhet skal ikke vike, og hans fredspakt ikke rokkes (Jes. 54,10).
Profeten Daniel sier: Det er den evige rettferdighet som skal føres frem (9, 24). Og Jesaja: Min frelse skal vare til evig tid, og min rettferdighet skal ikke brytes (51, 6).
Ja, vår rettferdighet kan ikke engang være bygd og grunnet på noen engel, for der er ingen engel som er død for oss. Englene er heller ikke så rene for Gud at de kunne skaffe oss rettferdighet for Ham. De er rene for seg selv, men ikke rene nok til å kunne betale for andre. Ingen skapnings rettferdighet er nok til det.
Til det hører en uendelig kraft og makt, som bare finnes i Kristi rettferdighet. Det er: Guds rettferdighet.
Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør, sier Paulus (Rom. 8,33). Og Jeremia sier: Herren vår rettferdighet (23, 8).

 

Troens rettferdighet!
Av Johan Arndt


Han (Jesus) som for oss er blitt - rettferdighet! 1 Kor 1,30


For den (Krist rettferdighet) er langt større enn den vi kunne ha arvet i Adam, om han hadde blitt i sin uskyldighet. Kristus har med høyere lydighet og ydmykhet vært til behag for Gud, enn Adam i sin uskyldighet. Ja, Han er mer enn tusen Adamer i deres uskyldighet og rettferdighet.

Derfor er den forening med Gud, som følger med Kristi rettferdighet, større enn den som var i Adams uskyldighet. For Kristus har tatt på seg vår natur og forent den med seg i én person. Ved det har Han renset den i seg selv, og gjort den langt skjønnere enn den noen gang var i Adam.
Han blir også evig forent med vår natur, og derfor også med alle troende. Kristus er blitt vår helt og fullt, og vi er helt og fullt Hans egne.
Som Han slik har renset og helliggjort den menneskelige natur i sin person, så renser og helliggjør Han den også i sine lemmer og sanne troende.
Ved den betaling den har fått ved Kristus, er den vel deilig. Det uttrykker Han i Høysangen (1,15) og salmene (45,14), hvor Han sier: Se, du min kjæreste er deilig, ja liflig. Bruden er aldeles deiliggjort i det indre, hennes klær er av gyllenstykker. Dette begynnes her i troen, men skal engang, i det annet liv, fullkommes i beskuelsen. Da skal alle syndens levninger være utryddet, og Kristi menighet skal være aldeles uten rynke og smitte (Ef. 5,27). Da skal Kristus også gjøre vårt legeme likedannet med sitt forklarede legeme (Fil. 3,21), og de rettferdige skal skinne som solen i deres Faders rike (Mt. 13,43).
Kort sagt, vår rettferdighet er i Kristus så stor som Gud selv. Vi kan derfor ikke grunne den ut i all evighet, slik som vi heller ikke kan grunne ut Gud selv. Av det kommer det også at ingen skapning kan anklage det menneske for noe, som er delaktig i denne rettferdighet, men må si: Hvem vil fordømme? Gud, som rettferdiggjør, er her. Guds Sønn er selv blitt menneskenes rettferdighet.

Dette er troens rettferdighet, på den bygger vi så fast som på en evig grunnvoll. Ved den kan vi også glede og rose oss, både i tiden og i evigheten, og ved den overvinner og seirer vi.
Kristi rettferdighet er vår rettferdighet, Kristi lydighet er vår lydighet, Kristi hellighet er vår hellighet, Kristi liv er vårt liv, Kristi salighet vår salighet og Kristi barnerett og arv er vår barnerett og arv. Ja, Kristus er helt vår egen både på sin guddoms og manndoms vegne, fordi Gud har gitt oss hele Kristus til en gjenløser og saliggjører. Han skal helt være vår egen med sin person, embete, nåde, herlighet og salighet.
Det er vår høyeste trøst, ære, ros og pris. Det er den største lyst, glede og fred for Gud, for de hellige engler og de utvalgte. Det er vår høyeste visdom og kunst, vår styrke, kraft, seier og tross mot verden, synden, døden, djevelen og helvete, mot fordømmelsen og alle fiender. Derfor være Gud lovet i evighet. Amen.

 

Bønn
Av Johan Arndt


Jeg lover og priser deg, du hellige og alene vise Gud, for at du ikke bare har lagt en slik fast og bestandig grunn til min rettferdighet og salighet i deg selv, og at du har lagt denne grunn på Jesus, min salighets klippe.
Mot dette kan helvetes porter ikke formå noe.
Men du vil også fast forsikre meg om dette, idet du har befalt meg å bare tro.
Du var i Kristus og forsonte verden med deg selv. Du har opprettet saliggjørelsens ord blant oss, som ikke krever annet av oss til vår rettferdiggjørelse, enn sann og levende tro til Jesus Kristus.
Å Herre, hvilken uvisshet hadde jeg ikke alltid vært i, hvis jeg skulle søkt min rettferdighet og salighet i mine eller andre menneskers gjerninger! Nå kan jeg derimot i troen trosse og si: Hvem vil anklage meg? Gud, som rettferdiggjør meg, er her. Hvem vil fordømme? Kristus er den som er død.
Å min Gud, forlat meg at jeg hittil har tatt denne salighet så lite i akt. Denne salighet, som du for min skyld har tålt så mye for.
Ta endelig engang fra meg den kjødelige sikkerhet, for at jeg heretter med en sønnlig angst og frykt kan arbeide på min salighet.
La meg aldri, o trofaste Far, forlate meg på meg selv, tillegge mine evner noe eller opprette min egen rettferdighet for deg, men akte den for smuss og skade, for den er allikevel som en tilsmusset kledning!
La meg derimot i en hjertelig ydmykhet alltid ligge for Jesu føtter, finnes i Ham og ha den rettferdighet, som du o Far, tillegger troen, så jeg kan kjenne Ham, Hans oppstandelses kraft og lidelsers samfunn, og at jeg kan bli lik Ham i døden og møte Ham i de dødes oppstandelse.
Han, som er min tros begynner og fullender, sammen med deg, o Far, og Den Hellige Ånd, være all ære, pris og herlighet i evighet. Amen.

Side 1 2