Tilbake

 

Jesu forklarelse
Av J. L. F. Buch

Les: Mt. 17, 1 – 9

O søte Jesus nåde giv,
At vi i dette korte liv
Således vandre må,
Vi all din herlighet en gang
Må se blant fryd og englesang!

Nåde og fred bli dere mangfoldig til del!
Vår tekst forteller oss en begivenhet fra vår frelsers liv, som ikke har sin like; - her åpenbarte Jesus sin herlighet som aldri før på denne arme jord, og vi blir forfrisket med et forblikk inn i den himmelske salighet, som Guds folk går i møte, når deres pilegrimsgang i kjødet og i verden er til ende, og de har dratt inn gjennom portene i byen, som opplyses av Hans herlighets skinn, - og hvor må ikke det som vi ser og hører på berget, mektig styrke vår tro på Kristus, den levende Guds Sønn, og være en kraftig oppmuntring for oss til å holde ut hos Ham under alle livets stormer og kamper, så vi aldri, aldri forlater Ham som har kjøpt oss så dyrt.

Jesu forklarelse, som vår tekst handler om, viser oss først himmelen på jorden.
La oss se om det ikke er slik: ”Jesus” – så heter det – ”tok med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv.”
Disse disipler må visst nok ha stått i et mer inderlig forhold til Ham enn de andre, - de må ha forstått Ham best og ha hatt de klareste øyne for Hans hellige person og hellige gjerning, siden vi oftere finner dem i Herrens nærhet, hvor de andre ikke er til stede.
Da han oppvakte Jairus’ datter, var de nærværende, da Han i Getsemane kjempet med døden i den dypeste fornedrelse, var de vitner til Hans bønnerop og blodige svette.
- Nå tar Han dem altså med opp på et høyt fjell, ”for å be,” som Lukas sier oss, likesom vi også ellers leser i evangeliet, at forløseren har valgt seg høye fjells ensomhet til bønn. Langt borte fra verdens larm og tummel talte Han da med sin himmelske Far.
Og, venner, hvor må Han ikke ha bedt! Hans bønn var en rett bønn, mot hvilken alle menneskers bønner bare er en svak stamming; - for ingen kan tale slik med Faderen som Faderens Sønn, som er i himmelen.

Slik ba han også her. Hva Han har bedt om fortelles oss vel ingensteds; - men likevel vil vi ikke ta feil, når vi antar, at Han, da Han kort før hadde talt til sine disipler om sin lidelse og død, talte med sin Far om forløsningens gjerning, som Han skulle frembringe. Og Han ble også bønnhørt. For se, mens disiplene fulle av ærefrykt så Mesteren be, - hvor blir ikke da Hans ansikts skikkelse annerledes? ”Han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og Hans klær ble hvite som lyset.”
Å, hvor strålende skjønn sto nå ikke Jesus for sine forundrede disiplers øyne? Himmelens herlighet, som var skjult under Hans ringe tjenerskikkelse, brøt frem av Ham.
Men snart viser himmelens herlighet seg ikke bare i Jesu person; - det er jo to andre skikkelser som heller ikke tilhører denne jord. Hvem er det? ”Og se,” heter det, ”Moses og Elias viste seg for dem, og talte med Ham.”
Moses og Elias var den gang begge i himmelen, og begge var de blitt verdiget den store nåde, at deres legemer ikke forråtnet, men ble forvandlet.
Moses døde før han kom til Kana’an; - men Herren begravde ham, og den som Herren begraver forråtner ikke; - om han ikke fikk komme inn i det jordiske Kana’an, så skulle han likevel straks gå inn i det himmelske Kana’an. Og om Elias bevitner den hellige historie, at han ble tatt levende bort fra jorden.
I sine forklarede legemer åpenbarte altså disse to seg. Herren var i herlighet, disse likeså i herlighet; - å, hvilket himmelsk selskap!
Men hva taler nå de to himmelske skikkelser med Ham om? Å, om vi enn ikke visste det, måtte vi ha nok i dette syn for å bekjenne: Her er himmelen på jorden!
Dog vet vi av Lukas, hva de har talt om: ”
De… talte om Hans bortgang, som Han skulle fullbyrde i Jerusalem.” (Luk. 9,31).
Det Herren ikke kan tale så tydelig om med mennesker på jorden, for de kan ennå ikke bære det, - Peter sa jo, da Han nevnte sin død: ”Herre! Dette må aldri skje deg!” (Mt. 16,22) – det taler Han med disse mennesker fra himmelen om. Og Herren, som har latt seg styrke av en engel i Getsemane, Han har også her styrket seg i samtalen med sine himmelske tjenere til å drikke den kalk, som stadig kom nærmere Ham.
Og himmelbudene har tilbedt Ham, som så villig fornedret seg selv så dypt.
Men, kunne vi spørre, var da det en samtale som passet foran denne time?
Venner, finnes det da noe høyere, de kunne ha talt om? Er Guds Sønns dypeste fornedrelse ikke også åpenbaringen av Hans tilbedelsesverdigste kjærlighet? Og er ikke Kristi blod, som et uskyldig og lyteløst lams, hvis pris lyder evig og uten ende igjennom alle himlers himler?
Hvordan lyder de himmelske skarers lovsang? ”Verdig er Lammet, som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!” (Åp. 5,12).
Ja, venner, lammets blod er det som himmelen priser; - det taler altså Moses og Elias med Jesus om på det hellige fjell, da himmelen var på jorden.

Jesu forklarelse
Av J. L. F. Buch

Les: Mt. 17, 1 – 9

Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede! I Ham har jeg velbehag: Hør Ham!


Her hadde Peter et guddommelig svar på sine menneskelige tanker; - for hvem tilhørte røsten som lød? Det var Faderens røst som kom av skyen.
Som hist ved Jordan bevitner Faderen også her sitt velbehag i sin Sønn, som kom til verden for å forløse oss arme mennesker ved sin død. For Jesu forherligelse og til Hans ære skjedde forklarelsens under, kom Moses og Elias, lød Faderens røst fr skyen. Og hensikten med den himmelske åpenbaring for disiplene var, at de fra nå av skulle høre Jesus alene, som også Faderens røst ropte til dem: Hør Ham!
- Og det, venner, er den sikre vei fra jorden til himmelen: å høre Jesus!
Disiplene hørte det av Guds munn, og de ble så overveldet, at de ”falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt,” og de ble ikke beroliget igjen før Jesus trådte frem, rørte ved dem og sa: ”Stå opp og frykt ikke!”
Det var et ord som de kunne tåle, de fryktet ikke for Hans røst, og da de så opp, så de ingen uten Jesus alene.”
De himmelske skikkelser var borte, den lyse sky var borte, alt omkring dem var som før, - de så ingen uten Jesus alene. Og hvilke øyne måtte de ikke se på Ham med! Vel var også Hans ansikts og Hans klærs glans forsvunnet igjen; - men kunne de vel noensinne glemme, hvordan de hadde sett Ham, og det ord: ”Dette er min Sønn, den elskede! I Ham har jeg velbehag: Hør Ham!”
Derfor må de ha tenkt: Ja deg vil vi høre fra nå av, deg alene vil vi se, fra nå av vil vi holde fast ved det ord: ”Jesus alene!”

Men venner, denne historie viser oss som disipler veien fra jorden til himmelen.
La oss likevel se litt nøyere på denne vei. Vi kjenner den ikke av oss selv. Vi vet vel å finne oss til rette på denne jord, veien til våre enger og marker, til våre steder og byer kjenner vi vel, men dermed kjenner vi ennå ikke veien til de himmelske marker og den himmelske stad. Vår fornuft lar oss i stikken her; - for den forstår bare det som er på jorden, men på det usynlige forstår den seg ikke.
Verden kan heller ikke råde oss, den sier: Det er det samme hvilken vei du går, til sist vil du likevel komme til himmelen. Men det er ikke sant; - for til himmelen fører bare én vei, og denne ene vil vi vite med visshet, ellers finner vi ingen fred.
Se, venner, slik søker vel sjeler som gjerne vil bli salige, etter den rette himmelvei. Og det går dem som vandringsmenn som har forvillet seg i en fremmed egn, snart slår de inn på denne, snart på en annen vei, snart spør de dette, snart et annet menneske, men kan ikke bli kloke av deres svar; - den ene sier dette, den andre noe annet, omsider vet de ikke mer ut eller inn.
Å, hvor det gleder dem da, når en røst plutselig lyder like ved siden av dem: Følg etter denne mann, hvor Han går hen, så vil du komme sikkert frem.
Venner, dere som gjerne vil bli frelst og ikke vet veien, hør det dog og gled dere, en slik røst lyder jo i dag for deres ører. Det er Guds egen røst: ” Dette er min Sønn, den elskede! I Ham har jeg velbehag: Hør Ham!”
Og en slik mann, som bringer deg sikkert til himmelen, står jo for deg, løft dine øyne, se, hvem er det? Du ser ingen annen enn Jesus alene! Eller ser du Ham ikke? Sier du kanskje: Jeg hører vel om Jesus, men jeg ser Ham ikke. Nå, min venn, noen annen seing mener jeg heller ikke enn den som skjer ved Ordet; - men når du hører det rett, så må du også se Jesus med din ånds øyne, du må se en Menneskesønn som er og heter Jesus; - som Paulus skriver til galaterne, at Kristus ble forkynt for dem, og ble ved forkynnelsen malt slik for deres øyne som om Han var korsfestet blant dem.
Slik mener Guds røst det, når den henviser til Sønnen, og sier: Hør Ham! Og den som hører Jesus rett, er hjulpet; - for den som hører Jesus rett, ser Ham også, og den som ser Ham med det rette åndelige blikk, tror også på Ham, og den som tror på Ham, gjør Han salig.
Hør du da nå i dag, hvordan Han også sier til deg som til disiplene: ”Stå opp og frykt ikke!” ser du Ham da for deg, hvordan Han taler vennlig til deg? Tror du at du alltid må frykte, når du ikke har Jesus, da er du på den bene vei til himmelen. Du behøver ikke alltid å ha slike nådetimer som vi tidligere har lært å kjenne, og som vi med rette kaller himmelen på jorden; - men Jesus må du alltid ha, du må skue Ham i troen, at Han er din frelser som har levd, lidd og er død for deg og har vunnet deg frelsen.
Du vil ikke alltid ha gode dager, det vil ofte gå varmt for seg, men frykte må du ikke, for Jesus er ved din side, Han fører sine, om enn underlig, likevel salig.
Du må til slutt selv lide døden, men frykte må du likevel ikke; - for du hører jo Jesus, hvordan Han sier: ”Jeg er oppstandelsen og livet!” (Joh. 11,25).
Du ser Ham for deg med troens øye som livets forklarede fyrste, og så går du inn i døden, det er dog den bene vei til himmelen, som Jesus har gått foran deg.

Nå, venner, hvilken er da den rette himmelvei? Det er i korthet sagt: ”Jesus alene!”
Det er en tung vei for det naturlige menneske, for Skriften sier: Troen er ikke alles, og de fleste frykter for ordet ”alene,” som står til Jesunavnet. De vil vel holde seg til Jesus, men ikke alene; - de vil også ha en liten plass i hjertet for denne verdens lyst. Men det går nå engang ikke an, man kan ikke tjene to herrer. Vil du nå ikke ha Jesus alene, så har du Ham slett ikke.
Men for dem som ved nåde er blitt nye mennesker, er denne vei en lett vei. Det er ingen nød så stor, at de ikke kan overvinne den med Jesus; - når andre klager, er de frimodige og fremfor alt, hvor herlig, at de har fred i sine sjeler, at de vet at de er på den rette vei til himmelen, når de dør. For deres tro skuffer ikke, deres frelser lyver ikke, Guds ord feiler ikke. Han har jo sagt: ”Dette er min Sønn, den elskede! I Ham har jeg velbehag!”
Så har Han også velbehag i dem som gjør det Han selv har befalt, som hører Hans Sønn, som tror på Ham.

Å, venner, vil vi da nå gå sammen denne vei, så skal det være vårt valgspråk: ”Jesus alene!” – Når verden lokker oss på sin brede vei og viser oss sine herligheter, hva skal vi da svare? Nei, det er ikke vår vei! Vår vei heter: ”Jesus alene!” Når vårt eget kjød frister oss til synd, både til grovere og finere, hva skal vi beseire den med? Med de ord: ”Jesus alene!” Når vår samvittighet bebreider, og vi føler de gamle sår som synden har slått, brenne som helvetes ild, hva skal vi skaffe oss lindring og vederkvegelse ved? Med det ord: ”Jesus alene!”
Det er veien som vi finner på forklarelsens berg, som Guds stad er grunnlagt på, hvor vi evig skal se Jesus, den forklarede Menneskesønn, hvor vi ikke behøver å frykte for Guds røst, for da kan vi tåle den, - hvor vi ikke bare skal finne Moses og Elias, men alle hellige engler og salige mennesker i evig forklarelse.
Dit hen er Jesus veien og ennå en gang: ”Jesus alene!”

Derfor Jesus, Han mitt ene
Og mitt allting være skal.
Prøv om jeg det rett vil mene
Eller er blant hyklertall.
Se om jeg meg vender i sikkerhets leie
Og før meg på livets de evige veie,
Å akte for skade all vellysters flokk
Og Jesus å vinne, - Han ene er nok.

Amen
!