Tilbake

 

Frelsens ark
Av Christian Dick 1815 - 1882
 

 Så gikk Han i båten, og disiplene fulgte Ham.

Den båten Jesus gikk ombord i, hadde vel i likhet med andre båter, et navn. I vår tekst kalles den bare båten, og den kan også fortrinnsvis, utelukkende kalles så, for det er båten over alle båter, den eneste båt ved hvilken salighetens havn kan nås.

Somme kaller den arken etter det skip som Noah og hans familie ble frelst i, da syndfloden utryddet alt levende på jorden. Og dette navn er berettiget, for det er en frelsende ark som fører sine passasjerer lykkelig over de stormbevegede, brusende vann til det trygge Ararat.

Somme kaller båten "Dåpen," med hjemmel i Peters ord i hans første brev: "Dåpen frelser oss," og Kristi ord: "Den som tror og blir døpt, skal bli frelst."

Somme kaller den "Troen," for mennesket rettferdiggjøres ved tro alene.

Somme kaller den "Nåden," for "der synden ble stor, ble nåden enda større! Og likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre."

Somme kaller den "Evangelium," for "Kristi evangelium er en Guds kraft til frelse for hver den som tror."

"Kjært barn har mange navn," og denne båt er kjær for Guds menighetsskare, de helliges samfunn, den lille flokk som Jesus kjennes ved, den lille hjord, som det behager den himmelske Far å gi riket, de utvalgte og elskede, som Gud og vår Herre Jesu Kristi Far etter sin barmhjertighet har gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse i fra de døde, til den uforgjengelige, ubesmittede og uvisnelige arv som er bevart i himlene til dem, som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som ligger ferdig til å åpenbares i den siste tid.

Navnet "Nåde," inneslutter likevel alle de øvrige navn i seg, for apostelen sier: "Av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg."

Og Hans disipler fulgte Ham - Jesu disipler er passasjerer i denne velsignede båt, som Jesus gikk ombord i.  Den i og av verden så lite aktede og skattede båt. Den som er bygd på Golgata av den store skipsbyggmester og løp av stabelen da det fra korset lød fra den døende frelsers munn: "Det er fullbrakt," og på hvilken Han er styrmann, som sa: "Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

Er du, kjære tilhører, en Jesu disippel? Har du fulgt Hans oppfordring: "Følg meg?"
Er du det ikke og har du til denne stund ikke fulgt Ham som alene er Veien, Sannheten og Livet - så kom nå og bli det, kom nå og følg Ham! Ennå er det nådens tid, ennå er det ikke for sent, ennå står Han med utstrakte armer imot deg, kaller på deg, vinker deg inn og innbyr deg til å komme til seg som du er.
Ennå sier Han: "Se, jeg står for døren og banker! Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut."

Å, kom og følg Ham! Akk, "hvilken salig stund du fikk, om du begynte nå, i dette øyeblikk!"

 

 

Betlehemsstjernen
Christian Dick 1815 - 1882

Kristi stjerne, hva oss gjelder, er Hans Ord. Det viser oss både at Han er født, og hvor Han er født, og hvordan, og hvor vi kan finne Ham. Men uten guddommelig opplysning og åpenbaring kan man ikke finne Kristus og Hans rike. Den blinde og stolte verden kjenner ikke Kristus, men bare de som følger Hans stjerne. Den som ikke har denne stjerne, han har ingen stjerne eller virkelig salighet.