Tilbake

 

Hvorfor kaller du Jesus Herre?
Av Halfdan Møller


Les: Luk. 6, 46 – 49

”Hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør ikke det jeg sier?”
Slik spør den Herre Jesus i teksten, den store flokk som fulgte Ham og hørte Hans preken der oppe på fjellet. De trengte til å prøve seg selv oppriktig og til å gjøre valget alvorlig, så det kunne komme til en avgjørelse med dem. Jesus ville med ett ord ha dem frem til oppgjør over sitt liv. Derfor dette alvorlige og bebreidende spørsmål til dem fra Ham, som en gang på den store avgjørelsens dag skal dømme enhver av dem etter hva han har gjort, godt eller ondt.
Bare gjennom en sann bots- og bededag, som Han, den Herre Jesus fikk gjøre for dem, kunne de nå frem til de dødes oppstandelse, til livet og til et salig møte med Ham i dommen, - det visste Han som ga dem det pågående spørsmål.

Hvem er da den som i sannhet kaller Jesus Herre? ”Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem,” sier Jesus.
La oss da spørre en slik en: Hvorfor kaller du Jesus Herre? Han vil i sitt hjerte måtte svare: ”Fordi Han ble meg for sterk; - Han bøyde mitt trossige og forsakte hjerte ved sin store, hellige kjærlighet. Ordet lød til meg i min synd: ”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull” (Jes. 1,18).
Da gjorde han etter ordet og gikk til korset med det alt sammen, dit hvor retten er satt. Og fra Jesus lød: ”Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut! (Joh. 6,37) - kom hit til meg!”
Og så gjorde han etter ordet og kom helt frem og fikk rett for Jesu skyld midt i din urettferdighet, ble hellig og ren for al sin skyld i Jesu blod, som rettferdiggjør den ugudelige.
Slik kom han til å kalle Jesus Herre.
Og må vi ikke alle som hører Jesu ord slik, si: ”Han er min Herre, Han har frelst meg fra synd og død og Satans rike,” – og så, kjære venner, handle etter denne bekjennelse! Har vi fått rett til å leve av Ham, så må vi benytte den til å leve etter Hans vilje. Er vi fridd fra syndens skyld og straff og makt, da er vi i sannhet frigjorte til å tjene Ham. Hans vilje er den fullkomne lov for oss. Han, vår Herre og frelser, befaler ikke mer, enn hva Han gir. Og Han har sagt: ”Be, så skal dere få!” (Mt. 7,7; Luk. 11,9).
Vi makter alt i Ham som gjør oss sterke. Se, det er frihetens fullkomne lov, og der står: ”Den som skuer inn i den og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning,” som nemlig er den gjerning, Jesus gir ham å gjøre.
Ta da alle Jesu ord til deg og be om Hans Hellige Ånd til å forvandle dem til liv og gjerning i deg. Følg bare Hans ord i alle ting, da går du ikke feil; - da kommer du ofte til korset, ofte til bønn, ofte til kamp, ofte til arbeid i barmhjertighet og kjærlighets gjerning. Du er Hans tjener, fordi Han er blitt din Herre. Og det er evig liv å kjenne Ham slik. Han er livets fyrste, Herre over all død.

O Jesus, du dagens stjerne
Du reneste livets skatt!
Jeg tjener deg, Herre, gjerne
Med troskap til dødens natt.
Om graven er dyp og dunkel,
Du hever dog snart av muld
Min sjel som en ren karfunkel
Mitt legem’ som lutret gull
.

Ja, salig er den som hører Jesu ord og bevarer det i stt hjerte, i bønn og arbeid, slik at frukten ikke forspilles.
”Hver den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem - hvem han er lik, vil jeg vise dere: Han er lik en mann som bygde et hus, og som gravde dypt ned og la grunnmuren på fjell.”
Ja, kjære broder og søster, er det derfor du kaller Jesus Herre, at du ikke vil annet enn hva Han vil, da pris Ham, din saliggjører; - for du har funnet klippen til å bygge på, hovedhjørnesteinen, som Gud har lagt i Sion til å forlate seg på.
Forlat deg alltid på Ham alene. Din bygning er ikke av deg selv; - det er Herrens gjerning ved din hånd. Den skal ikke rokkes; - for den er grunnfestet på klippen. Du har bare å motta gavene fra Ham i det daglige livs omgang med din Herre og frelser. Og la oss så aldri glemme, at hver gave fra Ham er en salig oppgave for oss, den skal føres ut i vårt liv og gjerning. Bare slik forkynner vi Hans dyder, som førte oss fra mørket til sitt underfulle lys.
Så skal ingen ta den gode bekjennelse fra oss, at vår Herre Jesus har et navn over alle navn. Det er ikke noe annet navn gitt under himmelen, ved hvilket vi skal bli frelst.
Derfor kaller jeg Jesus Herre. Amen.