Det Gamle Evangelium

 

 


Forelesninger ved Misjonsskolen Fjellhaug

Innhold

Innholdsfortegnelse
enkelte delene).  

Innledning

 

a)   Subjektiv betydning

b)   Objektiv betydning

n  

a) Troslærens oppgave

b) Troslærens aksiomer                    

c) Troslærens metode

d) Troslærens hensikt                                                  

e) Troslærens disposisjon

  Del 1: Læren om Gud

§   1. Bibelens måte å tale om Gud

§   2. Gud som den opphøyede, oververdslig

§   3. Den ene og eneste Gud

§   4. Guds evige, ugjentagelige enfold

§   5. Guds navn

§   6. Hva menes med Guds treenhet

§   7. G.T.'s vitnesbyrd om en treenhet

§   8. N.T.'s vitnesbyrd om treenheten

§   9. Ett vesen, tre personer

§  10. Hva treenigheten ikke er

§  1l. Hva er Guds egenskaper

§  12. Hvordan kan vi inndele Guds egenskaper

§  13. Guds egenskaper som den opphøyede, evige Gud.

§  14. Guds egenskaper etter den alminnelige åpenbaring

§  15. Guds egenskaper etter frelsesåpenbaringen

§  16. Guds vesensfylde

Del 2. Den Treenige Gud Skaper

§  17. Hvordan og hvor kan et menneske erkjenne skapelsen

§  18. Hva betyr skapelsen

§  19. Hva har Gud skapt

§  20. Hvordan har Gud skapt

§  21. Hvordan er det skapte

§  22. Hvorfor har Gud skapt

§  23. Skapelse og oppholdelse

§  24. Hva menes med oppholdelse

§  25. Hvem er engelen

§  26. Englenes tjeneste

§  27. Om rangordningen blant englene

§  28. Menneskets skapelse

§  29. Guds skaperordninger og menneskets grunnleggende livsbehov

§  30. Gudsforholdets livsbehov

§  31. Ekteskapets livsbehov

§  32. Arbeidets livsbehov

§  33. Guds skaperordninger og menneskets livslover

§  34. Menneskets livslover og samfunnslivet

§  35. Menneskets gudbilledlighet og moralbevisstheten

§  36. Moralbevisstheten og tibudsloven

§  37. Hva er synd

Del 3: Gud og det onde

§  38. Hvordan er det onde kommet inn i verden

§  39. Hvordan skjedde satans fall

§  40. Hvordan er den sataniske synd

§ 41. Menneskets fall i synd

§  42. Hvordan skjedde menneskets fall i synd

§  43. Hva er følgen av menneskets fall i synd

§  44. Det naturlige mennesket er identisk med det falne mennesket

§  45. Eks. på bibelsk språkbruk om det naturlige mennesket

§  46. Syndens vesen sett fra psykologisk synspunkt

§  47. Arvesyndens psykologiske virkninger

Del 4: Den treenige Guds forhold til mennesket og skaperverket etter syndefallet

§  48. Kan vi tale om et spesifikt kristelig historiesyn

§  49. Åpenbaringshistoriens to grunnforutsetninger

§  50. Guds evige råd

§  51. Den evige utvelgelse av Sønnen

§  52. Guds utvelgerhandlinger i lys av Sønnen

§  53. Den store hemmeligheten i troens erkjennelse

§ 54.  Loven og Evangeliet i Guds uråpenbaring

§  55. Hvordan kan vi erkjenne Lovens og Evangeliets vesen

§  56. Evangeliets vesen i sin alminnelighet

§  57. Lovens vesen i sin alminnelighet

§  58. Forholdet mellom Lov og Evangelium

§  59. Guds plan med mennesket og historiens faktiske tema

§  60. Kjennetegnene på kampen mellom Gud og Satan

§  61. Den treenige Guds våpen på historiens kampplass

§  62. Det demoniske i historien

§  63. Historiens faser

§  64. Hvordan Bibelen grupperer folkeslagene

§  65. Folkeslagenes historiske epoker

§  66. Israelsfolkets åpenbaringsøkonomiske utvelgelse

§  67. Forholdet mellom nådevalget og den åpenbaringsøkonomiske utvelgelse

§  68. Barnekårsutvelgelsen og Guds alminnelige nåde

§  69. Utvelgelse og forutbestemmelse som nådehandlinger

§  70. Forholdet mellom utvelgelse, forutviten og forutbestemmelse

§  71. Ingen utvelgelse eller forutbestemmelse til fortapelse

§  72. N ådeva1get virkeliggjøres i historien på organisk måte

§  73. Hvordan Guds nådevalg blir virkeliggjort ved nådemidler

§  74. Nådemidlenes virkekraft og virkning

§  75. Hva er motstand mot Gud

§  76. Det gåtefulle og uutforskelige ved nådevalget

§  77. Gis det omvendelse etter døden

§  78. Den håpløse fortapelse og Guds rettferdighet

§  79. Hvordan Guds vrede åpenbares

§  80. Forkastelsen i tiden og forkastelsen i evigheten

§ 81. Menneskeheten som helhet, en gudfiendtlig og ugudelig slekt

§ 82. Den lille flokk

§  83. Hvilke er de ånde1ige kjennetegn på at et menneske tilhører de utvalgte

§  84. Hvordan kan et menneske bli viss på å være utvalgt

Del 5: Den Treeninge Gud forløser, om Sønnens person og verk

§  85.Kristus: Guds løftes ja og amen

§  86  Hemmeligheten i læren om Kristi person

§  87. Forventningen om at Gud skal bli menneske

§  88. Unnfanget av Den Hellige Ånd - født av en jomfru

§  89. Hva er inkarnasjonen

§  90. Gud er menneske

§  91. Hadde Jesus kjødelige søsken

§  92. Kristi persons enhet

§  93. Menneskesønnens sanne menneskelighet

§  94. Menneskesønnens sanne guddommelighet

§  95. Er denne guddommelighet uegentlig ment

§  96. Jesu menneskelighets guddommeliggjørelse

§  97. Kristi fornedrelse og selvuttømmelse

§  98. Kristi opphøyelse.  Den fulle guddommeliggjørelse av Hans menneskelighet

§  99. Jesus Kristus - Gud-mennesket

§  100. Jesus er samtidig Gud og menneske

§  101. Den selvforståtte - forutsatte - menneskelighet

§  102. Den selvforståtte - forutsatte - guddomme1ighet

§  103. Gudmenneskelighetens virkelighet

§  104. Navnet Jesu - tittelen Kristus

§  105. Jesu dåp og salvelse med Guds Ånd

§  106. Jesu profetembete§  107. Jesu myndighet og verden

§  108. Jesus og Skriften

§  109. Om den rette tolkning av Jesu lidelseshistorie

§  110.  Den guddommelige tolkning av Kristi kors

§  111. Forsoning ved en Stedfortreder

§  112. Forsoning ved soning

§  113.  Forsoningen med Gud i Kristus

§  114.  Forsoningen åg Guds vrede

§  115. Forsoningen og syndenes forlatelse (rettferdiggjørelsen)

§  116. Forsoningens altomfattende betydning (universalitet)

§  117. Forsoningen i Kristus som fredspakt

§  118. Forsoningsbudskapet som dårskap og som kraft

§  119. Jesu Kongeembete

§  120. Guds universale Rike og Kristi Kongsmakt

§  121. Guds nåderike og Kristi nådemakt

§  122. Guds herlighetsrike og Kristi herlighetsmak

§  123. Kristi soningsverk som bånd på Satan

§  124. Kristi soningsverk og de såkalte adiafora

Del 6: Den Treenige Gud helliger

§  125. Løftet om Åndens sendelse - Åndens utgytelse Pinsedag

§  126. Åndens gjerning og virkemidler

§  127. Skriftens nådemiddelkarakter

§  128. Skriftens innhold og form

§  129. Jesus Kristus og Skriften

§  130. Skriftens inspirasjon

§  131. Den guddommelige inspirasjonsakt

§  132. Er det berettiget å tale om en "mekanisk verbalinspirasjon"

§  133. Verbalinspirasjonens vesen

§  134. Skriften er det Gudmenneskelige Ord

§  135.  Skriften som Guds Ord

§  136.  Skriften som menneskers ord

§  137. Gud-mennesket og det Gud-menneskelige Ord

§  138. Skriftens motsigelsesfrihet og   åpenbaringens paradoksalitet

§  139. Om Skrifttolkning, tekstkritikk og Bibelkritikk                                             

               KAP. 24.  Forkynnelsen som nådemiddel                                   

                 § 140. Forkynnelsen som nådemiddelkarakter       

                 §  141. Forholdet mellom Skriften og forkynnelsen 

                 §  142. Forkynnelsen av lov og Evangelium   

                 §  143. Loven - dødens tjeneste     

                 §  144. Evangeliet - livets tjeneste     

                 §  145. Syntesen av Lov og Evangelium

                KAP. 25.  Dåpen som nådemiddel  

                 § 146. Dåpen som nådemiddel             

                 §   147. Hva er dåpen                         

                  §   148. Hva virker dåpen     

                  §  149. Hvem skal døpes     

                  §  150. Kan barna døpes - skal barna døpes              

                  §  151. Frafall fra dåpspakten og gjenfødelse uten vann                    

                  §  152. Kan et menneske ubrutt bli bevart i sin dåpspakt inntil sin død             

                 KAP.  26   Nattverden som nådemiddel        

                  §  153. Nattverden som nådemiddel                  

                  §  154. Hva er Nattverden               

                  §  155. Hvem skal bruke Nattverden               

                  §  156. Hvor ofte skal en ta imot Nattverden               

                 §  157. Nattverden er samfunnsmåltid             

    §  158. En generell betraktning av nådemidler og sakramenter

                 KAP.  27.  Om  menigheten og kirken

                 §  159. Hva er menigheten.  Hva er kirken          

                 §  160. Hvem tilhører kirken          

                 §  161. Embeter og tjenester i menigheten  

                 §  162. Hvordan kalles en kristen til tjeneste i menigheten   

                 §  163. Om innvielse til tjeneste i menigheten (Ordinasjon)  

                 §  164. Om å forvalte Guds Ord og bruke en nådegave uten særlig innvielse      

                 §  165. Om menighetstukt          

                 §  166. Den ene, hellige, alminnelige kirke - og de mange menigheter (samfunn) 

    §  167. Kristi kirkes historiske org.-former      

    §  168. Forholdet mellom kirke og stat    

    §  169. Den enkelte menighets organisasjon  og forholdet ménighetene innbyrdes

   KAP.   28.  Om å bli og være en kristen (Ordo salutis)         

                 §  170. Det rette bibelske synspunkt for frelsens orden                               

    §  171. Det gis bare to slags mennesker  kristne og ikke-kristne    

                A. Om å bli en kristen          

                §  172. Det naturlige menneske under Loven og vreden           

                §  173. Kristelig vekkelse      

                §  174. Kampen med loven - under loven

           §  175. Å bli en kristen - omvendelse og tro

           §  176. Hva omvendelsen og troen gir fra Gud

           §  177. Omvendelse og tro virkes bare av Guds Ånd

               B. Om å være en kristen         

                §  178. Kristne er vi aldri i kraft av troen, men i kraft av det som Gud gir oss ved troen.  

                §  179. Rettferdiggjort ved troen på Jesus  Kristus          

                §  180. Gjenfødt ved Den Hellige Ånd                

                §  181. De som lever i sin dåpspakt og  frafalnes omvendelse            

                §  182. Om helliggjørelsens livsforvandling ved Guds Ånd              

                §  183. Helliggjørelsen er Guds verk alene            

                §  184. Om å dø som en kristen