For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Kristi himmelfartsdag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6

Å få gitt sans!

Ef 1:15-23

   15 Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, 16 holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, 18 og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp Han har kalt dere til, hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, 19 og hvor overveldende stor Hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av Hans veldige kraft. 20 Det var denne Han viste på Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la Han under Hans føtter, og gav Ham som hode over alle ting til menigheten, 23 som er Hans legeme, fylt av Ham som fyller alt i alle.

   Ifra denne teksten vil jeg trekke frem dette som åpenbares, at det kreves en Guds inngripen for at et menneske skal kunne se og forstå noe av det som har med Hans rike å gjøre!

    Stans nå opp et øyeblikk og forsøk å trekke en logisk slutning, når du leser slike ting i Skriften som apostelen trekker frem her: «- må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp Han har kalt dere til, osv.» (v.17-18).
   Det vil jo si at du mangler dette i utgangspunktet – ellers hadde han jo ikke behøvd å be Gud om å gi deg det. Det naturlige menneske har altså ikke visdoms og åpenbarings Ånd, så det kan kjenne Gud, og de har ikke hjertets opplyste øyne så de kan forstå de åndelige saker. Men som vi vet, ingen har visst mer greie på disse åndelige ting enn mange av dem – tror de iallfall. Men det er som Jesus sier til Peter ved et bestemt tilfelle, da Peter ut fra egen forstand og forståelse til og med irettesatte Ham: «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» (Matt 16:23).
   Ikke sans for! Du vet jo godt hvordan det hadde tatt seg ut for deg her nå, om du hadde manglet synssansen for eksempel. Men hva kunne du gjøre fra eller til, for å fange opp hva som befant seg i rommet her da? Du var jo uten den nødvendige sans! Du måtte altså få den gitt! Så kunne du se og forstå. Vi leser om det under Jesus gjør med sine disipler i Luk 24:45: «Da åpnet Han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene.»
   Det var altså noe som var lukket igjen, og som Han åpnet! – Han tente et lys i deres mørke forstand for å si det med andre ord. Det lys som ble blåst ut på fallets dag, det lys som hadde sitt opphav hos Han som i Jak 1:17 kalles lysenes Far, og erstattet med det som stammer fra ham som kalles mørkets fyrste. Mørkets! Derfor kan Paulus, opplyst ved sannhetens Ånds lys, tale om det naturlige menneske som han gjør i Ef 2:1-2: «Også dere har Han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.»
   «- høvdingen over luftens makter!» Og da skal jeg stille et spørsmål som nok vil oppleves intrikat av de mange: «Hvordan kan den hvis sinn og tanker er underlagt høvdingen over luftens makter, velge Gud? Mange sier jo nettopp det: Jeg valgte Gud! Jeg valgte Jesus!
   Nei, han kan ikke! – ikke så lenge han er under innflytelse av denne ånd! Denne ånd må drives bort, og det er nettopp hva som skjer ved lyset, ved evangeliets lys, og da står du der i lyset – du kan ennå vende ryggen til det og si nei takk, det vil si, følge det gamle menneskets innskytelse og påvirkning i deg, men på den annen side – noe, ja takk, kreves ikke, for i det øyeblikk ser du at du allerede har fått det uten noen som helst innsats fra din side – ja, gitt deg fra evighet av, som Jesus i Matt 25:34, sier om de sauene som går inn til herligheten: «Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.»

E.K.

   Da verdens grunnvoll ble lagt, altså i evigheten, var denne frelse beredt for deg! Det sier seg jo selv da, at det ikke kreves noe fra din side for å få del i det. Problemet er at vi sliter med å motta det på den måten, nettopp på grunn av den ånd som råder i vårt kjød. Han må bade det i lys for oss, og derfor malte Paulus Kristus korsfestet ut for galaterne. Malte det ut – og måten han beskriver det på, viser at han brukte tykke penselstrøk. Han gav dem ved forkynnelsen en sans de ikke hadde fra naturens side, nemlig sansen til å oppfange hva Gud i sin nåde hadde gitt dem i Kristus!
   Det må alt komme derfra, forstår du. Som Jakob skriver i sitt brev - Jak 1:16-18: «Far ikke vill, mine kjære brødre! All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos Ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har Han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av Hans skapninger.»
   Hørte du noe om ditt bidrag her? Det må kunne svare på, ellers blir du gående i ring, du kommer aldri videre, og det vil si noe så alvorlig som at du vil aldri komme inn til Hans hvile!

   I Hebr 3:18-4:3, leser vi en alvorlig tekst om denne saken: «Og om hvem var det Han sverget at de ikke skulle komme inn til Hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde villet tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til Hans hvile, gjelder ennå. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo: Så sverget jeg i min vrede: De skal ikke komme inn til min hvile! - Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt.»
   For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Det vil si, som ikke står ordet imot, når det åpnes for oss! Det vil også si ordet om din naturlige tilstand, at den er av en slik beskaffenhet, at du kun kan frelses ved Guds nåde – det vil si, at Han bryter inn i ditt mørke med sitt lys, og maler ut for deg Guds blødende lam! Om så hele verden hater deg, så er det en som ikke gjør det, men elsker deg inntil døden!.
   Det er de som reagerer negativt på det vi gjerne sier – at han eller hun har sett det? Som de ofte spurte om før: Har du sett det? Men det er helt i samsvar med Skriftens vitnesbyrd. Du kan på sett og vis si at enhver sann kristen er blitt en seer ved Guds Ånd. Dette begrepet som ble brukt spesifikt om profetene, nemlig seere!

   La oss be om det sammen til slutt – at Gud må gi oss visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi våre hjerter opplyste øyne, så vi kan forstå hvilket håp Han har kalt oss til, hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige! Altså, at vi må se det!