For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               17 mai

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Gi akt på!

Fil 4:8-9

   8. For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det! 9. Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere.

 

   Mange vil nok bruke dette ordet, og si: Se, endatil Guds ord bekrefter her, at det også finnes noe rent og vakkert med opphav denne verden. Og at det finnes noe edelt og godt også i det uomvendte menneske, i og med at de troende skal merke seg hva de taler vel om, og gi akt på det!
   Ja, det bekrefter da Guds ord også, men hvor stammer dette gode fra?

   La oss se på noen av de ting mennesker - vanlige mennesker - taler vel om: Det er kjærlighet, vennlighet, gjestfrihet, godhet, rettskaffenhet, rettferdighet, ærlighet, arbeidsomhet, flittighet, ansvarsfullhet og lignende. Men er nå dette noe annet enn hva nettopp loven - Guds lov - vitner om og pålegger oss?

   Mennesker kan nok synes om disse ting, og tale vel om dem, men når det kommer til å praktisere dem, da kan det være så som så. Iallfall mangelfullt. 
   Skriften vitner om dette forhold hos hedningene - det uomvendte menneske: «For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem -» (Rom 2:14-15). Altså, målt på dette gode.
   «- skrevet i deres hjerter!» Hvem har skrevet den der? Jo, Han som er som, og har åpenbart loven - Den Hellige!

   Mennesker kan tale vel om dette - men denne stemme i dets indre, samvittigheten, blir også snart en byrde for dem. Å, om vi bare kunne få leve vårt eget, uten dette stikket i hjertet! Uten å føle noen skyld og anger - for ikke å snakke om skam!
   Av denne grunn leser vi dette tragiske i Salme 2:2-3: «Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot Hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!»
   Det som er av Gud - det sanne, det gode, det ekte - oppleves som et åk, som en forpliktelse det ønsker å være fri fra - ja, nettopp kaste av seg!
   Men dette er ifølge Skriften ikke bare tragisk, men tragikomisk: «Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Så taler Han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder Han dem: Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg.» (v.3-6).
   Det er jo JEG! Og jeg er Gud! Hva er det for et vanvittig prosjekt dere er gått i gang med nå?
   Det sier vers 1, i samme salme oss: «Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er?»

   Menneskene erkjenner det nok som godt og rett, det som er av Gud, men vil helst være fri fra å være knyttet til det - for ikke å si forpliktet på det!
   Men vi som troende skal altså gi akt på det - og ikke felle dom over alt det ikke-troende mennesker foretar seg, for noe av det er sprunget ut av hva Gud har lagt ned!
   Disse gode ting som de foretar seg renser dem slett ikke inn for Gud - Han som dømmer i sin hellighet - men det gjør ikke våre, det vil si, oss kristnes, gjerninger heller! Vi skal forkynne dem dette, at vi her er i samme «bås,» men også at evangeliet gjelder for oss alle!

   Så finnes det altså ting i denne verden som fortjener ros og er ære verd! Gi akt på det!

   Det er faktisk Guds ord som sier det, vet du.

   Nå stanset vi til en begynnelse i Fil 4 for de ting i denne verden som ennå er av det gode, tross at det alt bærer fallet i seg, vitner det likevel om en som står bak dette, og at dette finnes i en fullkommen utgave der hos Ham, vi kaller vår Gud – og vi ble bedt av apostelen om å gi akt på det.
   Og så finnes det mange ting i denne verden, som er av det onde, og dermed av den onde - og som vi ikke skal g akt på, på samme måte, men tvert imot vike fra.
   Nå kan vi gå videre og lese hos denne hårdt prøvede Job – det er en som taler til Job, og vi leser i Jobs bok kap.37 og vers 14: «Vend ditt øre til dette, Job! Stå stille og gi akt på Guds under!»
   Her er det noe ganske annet vi kalles til å gi akt på enn det svake skinn av det fullkomne i denne falne verden. Her skjer noe som i seg selv er fullkomment og kalles Guds herliggjørelse. Det vil si, noe i hvilket Han åpenbarer sin herlighet.
   Jesus taler om dette i sin bønn til sin himmelske Far i Joh 17:1og4: «Dette talte Jesus, og Han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg. Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.»
   Du ser hva det er tale om her, ikke sant? Det er dette under ethvert menneske er kalt til å gi akt på – ja, apostelen kaller det i 2 Kor 9:15, Guds usigelige gave! Usigelig! – det vil i virkeligheten si, at det ikke kan utdypes til forståelse med ord – Ånden må forklare det for hjertet! - det er hva vi kaller en åndsåpenbaring - og til det bruker Han det skrevne ord! Det er ikke noe som kommer flyvende til deg gjennom lufta, eller ut av ingenting, men nettopp ved det skrevne eller også talte ord, dersom det er i samsvar med det skrevne.

   Du kan høre det sagt i forkynnelsen, alt det Jesus gjorde i livet her på jord, og så skred Han til selve frelsesverket idet Han gikk til Golgata med våre synder på sitt legeme. Men nei, hele Jesu tilværelse i denne verden fra unnfangelsen av til Han trakk sitt siste sukk på korsets tre er Hans frelsesverk for meg og deg og hele denne falne og syke verden. Det som skjer på Golgata er fullendelsen, fullbringelsen av Hans frelsesverk. Der avsluttes det! «Vend ditt øre til dette, Job! – og nå kan du sette inn ditt eget navn i stedet for hans - Stå stille og gi akt på Guds under!» Jesus er et under i seg selv! – det er den evig livgivende Ånd ved hvem alt ble skapt, som går omkring her på denne jord som et menneske, med det ene mål for øye, å kjøpe oss syndere fri fra vår dom ved sitt eget blod. Det er løsepengen! – og det er hva du er kalt til å gi akt på! – dette fullkomne Guds verk til en soning av all din synd, din urettferdighet og urenhet!
   Fest ditt blikk på dette, på Ham og les Peters vitnesbyrd i Apg 15:9, om hvordan hedningenes hjerte ble renset for Gud på disiplenes tid – og det er ingen annen vei i dag: «Han gjorde ingen forskjell på oss (det vil si, jødene) og dem, for ved troen renset Han også deres hjerter.»
   De ble ikke overgitt til å rense seg selv på noen måte - nei - ved troen på dette Guds Lams dyrebare blod, som ble forkynt for dem.
   Og så legger han til noe her Peter, som også vi må legge oss på sinne - han spør disse jødene da - som ville legge noe mer på hedningene: «Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som verken våre fedre eller vi var i stand til å bære?»
  Vokt deg at du ikke legger noe til dette Guds under – men gi akt på det!


   Gud, la ditt ord i nåde lykkes
Og vokse både dag og natt.
Men kveles og med rot opprykkes
 Hver vekst du ikke selv har satt!
All
Satans løgn og lærdom knus!
Med Ånd og sannhet fyll ditt hus!

E.K.