For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               10 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6For jøde som for hedning!

1 Mos 12:1-3

   1 Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! 2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. 3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.

   Abram som han her heter, og senere på Guds befaling Abraham – det er ham og følgene av den gjerning Gud utførte ved Ham, det dreier seg om her i teksten. En troens gjerning – drevet av Ånden dro han ut fra sitt hedenske folk i Ur i Kaldea, mot det land Herren hadde kalt ham til å innta. Ved denne troshandling, eller lydighet mot Guds befaling ble han far til et stort folk, et troens folk bestående av både jøder og hedninger – som vi leser det her i vers 3b: «- i deg skal alle jordens slekter velsignes!»
   Alle jordens slekter! – Abrahams sanne barn består altså av folk fra alle jordens slekter! Du kan lese om dem i Åp 5:9, der de nå står samlet innfor Guds og Lammets trone – hør om dem, og hør deres vitnesbyrd: «Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt.» Hørte du det? - av hver stamme og tunge og folk og ætt!

   «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne,» leser vi i vers 3a her, og det anvendes ofte på Israel – det har du nok hørt. Men dette sies spesifikt til Abraham, og gjelder derfor for ham og hans sanne barn, som du kan lese om i Rom 9, hvor Paulus taler om de gaver Gud har gitt til Israel, men som de fleste av dem aldri fikk del i, fordi de ikke tok imot Ham som disse gaver var gitt dem i. Der beskriver han hvem Abrahams sanne barn er, og også hvem som ikke er det – vi leser vers 6-8: «Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn, for: I Isak skal det nevnes deg en ætt. Det vil si: Ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til ætten.» Isak var som kjent løftessønnen! Født på forunderlig vis, imot naturen, som en følge av Guds løfte og inngripen.
   Og så står det dette i Rom 9:24: «Til å være slike kar har Han også kalt oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger.» - men også av hedninger!
   Hva er nå dette – hvem er nå denne Abrahams ætt? Det vitner Paulus om i Gal 3:16: «Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er KristusDette er Kristus! Ha det for øye, når jeg nå leser vers 3a i teksten vår på ny!: «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne!»
   Og som Han sier i Jes 48:11: «Og min ære gir jeg ikke til noen annen!» Ikke noen annen! – hør det! – og forstå det! Ikke noe menneske og ikke noe folk! Men Gud elsker sitt folk, det vil si, sine troende av både jøder og hedninger!
   I Jes 49:6, leser vi i en profeti om Jesus, hvor Faderen taler til sin Sønn, og «Han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.» Ser du?
   Da gir det mening det apostelen skriver i Rom 3:29-30: «Eller er Gud bare jøders Gud? Er Han ikke også hedningers?» spør han, og svarer selv på det: «Jo, Han er også hedningers Gud, så sant Gud er én, Han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen.»

   Ser du hvilken betydning dette har for deg, hedning enten du er nordmann, japaner eller afrikaner – ja, hva slekt det så måtte være? – du er slekt av Gud i Kristus Jesus! I Ham har Han tatt bort alt som kunne stenge deg ute, og i Ham har Han gitt deg alle de kvaliteter du må eie, for å ha adgang til Hans rike – i Ham! Ikke ved hva du er i deg selv! – ikke engang den frommeste israelitt kunne stå for Ham i egen drakt!

E.K.

   I Matt 22:11-13, kan du lese om den som kom til bryllupsfesten i sin egen drakt: «Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så Han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på. Han sier til ham: Venn, hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal de gråte og skjære tenner.»
   Her møter vi det store alvoret ved å møte evangeliet – evangeliet som i virkeligheten er en person. Det er om Ham det heter som i 1 Kor 12:3: «Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! - Og ingen kan si: Jesus er Herre! - uten i Den Hellige Ånd.» Da møter vi ordet fra 1 Mosebok igjen: «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne!»
   Moses skriver om Ham og Peter utlegger det i Apg 3:22-23: «Moses har jo sagt: En profet likesom meg skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt Han sier dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket.»
   Ser du hvordan det hele veien kommer tilbake til Ham – til Jesus?
   Dette er betydningsfullt for oss som så ofte føler oss uverdige til at Han verdiger oss et blikk, det er ikke en verdighet som finnes i oss, men en som er gitt oss i Ham. Derfor er alt som opphøyer det falne menneske, enten det er jøde eller hedning, i møte med Gud, en farlig teologi – vi står ifølge Guds eget ord uten ære for Ham, hvem vi så er! (Se Rom 3:23). Men så heter det også videre - Rom 3:24: «Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av Hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.»
   Satan arbeider iherdig for å forkludre dette for oss, ved alle midler! – og her bruker han gjerne Guds ord, men da med en vrang utleggelse og forståelse! Skriften profeterer for oss at i den siste tid skal verden oversvømmes av djevelens løgn! 2 Tess 2:9, sier om det: «Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under! – gjør sannhet til løgn og løgn til sannhet, lys til mørke og mørke til lys, godt til ondt og ondt til godt osv. en total forvrengning av alt, og av den grunn vil den siste tid før Jesus åpenbarer seg bli en særdeles vanskelig tid for de troende, derfor må det ropes ut til oss: Hold deg nær til Jesus i denne tid! – les om Ham! – hør om Ham! – be til Ham! Ta imot kjærlighet til sannheten, heter det, som vi også leser om det i 2 Tess 2:10-12, nå til slutt: «Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.»
   - ikke tok imot kjærlighet til sannheten! Men husk det du som må klynge deg til Jesus – Han glemmer deg ikke, og Han mister deg ikke – nei, Han har som Han sier i Joh 16:33, overvunnet verden, og også dermed verdens fyrste! En mektig Gud - Matt 28:18 « Meg er gitt all makt i himmel og på jord!»
   All makt kan jo ikke være noe annet enn nettopp all makt!