For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               2 pinsedag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Ett i Kristus!

Sal 117:1 - 2

   1 Lov Herren, alle hedninger! Pris Ham, alle folk! 2 For Hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja.

   «Lov Herren, alle hedninger! Pris Ham, alle folk!» Her er det altså en som skriver til oss! Vi er disse hedninger som nevnes her – med mindre det finnes noen jøder blant oss i kveld da. Og i alle fall kommer vi nå under alle folk! Skal godt gjøres å komme utenom det, ikke sant?
  
Og hva skriver han så til oss da? Jo, at Hans miskunnhet er mektig over oss! Hørte du virkelig det? Det er det samme budskap som du har hørt så ofte fra den såkalte «lille Bibel,» Joh 3:16, at «så har Gud elsket verden!» Verden! Men dette er skrevet til oss i Det Gamle Testamente, i den gamle pakts tid, og det er skrevet av en jøde. Det var jo jødiske forfattere til salmene i Salmenes bok. Og som du ser blant annet av denne salme, så skrev de ikke ned sine egne tanker og meninger, men Guds ord. Derfor er det et profetisk ord! Et ord som peker fremover, men også et ord som taler i nåtid – som var virkelighet i den stund det ble skrevet ned. «For Hans miskunnhet er mektig over oss,» leser vi her.
  
Ikke slik altså at Gud skulle bli miskunnelig mot hedningene en gang der i fremtiden, som om Gud kunne forandre sinn på det viset. Hans miskunnhet har alltid vært over hedningene, og Han har hatt fredstanker også med dem. Det ser vi vel av at vi sitter her i denne stund og får motta ordet om nåde og tilgivelse, syndenes forlatelse for Guds Sønns lidelses skyld.

  
Det er et nådeord til hedningene dette, og et ord Israel bør merke seg. Ingen må gjøre seg eksklusive, for vi er alle frelst av nåde, så sant vi er frelst! Her er det tale om jøde og hedning - den store paraplyen, kan vi si – denne Herrens miskunnhet er mektig over oss, skriver denne jødiske forfatteren. Altså over både jøde og hedning! Det er et profetisk ord, det ser du vel?
  
Men også innenfor disse grupperinger, både jøder og hedninger, har vi tendenser til å ville gjøre oss eksklusive. Innenfor jødedommen hadde du fariseerne, saddukeerne, herodianerne osv., og innenfor kristenheten – ja, hvor skal en begynne, og når skal en ende? - det er jo knapt tall på alle retninger som finnes. Men de sanne troende, de som allerede i Guds omdømme er satt i himmelen i Kristus Jesus, og en dag tar steget inn i himmel og salighet helt og fullt, det er de som ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og Ham korsfestet!
  
Alle kristne retninger – så vidt meg bekjent – har med Jesus korsfestet, men har du med: Korsfestet for meg! For min skyld! For min synds skyld! For min sjels skyld! Og av en eneste grunn: Hans miskunnhet er mektig over meg! Og så skriver han så fint salmisten: «- og Herrens trofasthet varer til evig tid!» Til evig tid! Tar altså aldri slutt! Har ingen ende!

  
Men det er underlig å konstatere at dette budskapet om frelse og samfunn for både jøde og hedning, er å finne allerede her i den gamle pakts tid, og altså skrevet av en jøde. Det peker jo frem til nettopp det budskap Paulus fikk del i, og så forkynte på Herrens befaling.
  
Underlig å se dette med Paulus forresten – denne ultraortodokse fariseer og skriftlærd – når Herren tar tak i ham og omvender han, blir han ikke engang sendt til sitt eget folk, men til de foraktede hedningene. Du kan tale om omvendelse! Og du kan konstatere bare ut fra egen forstand at dette var ikke noe Paulus hadde funnet på selv. Det var Herren som hadde grepet inn!
  
Og så forkynner han i Gal 3:28: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.»
  
Vi kan si det på denne måten, for å bli i teksten vår: «For dere er alle under Hans miskunnhet!» Enten du nå er jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne!

  
Det er de som ynder å omtale andre som treller – på en måte så en skulle tro de selv hadde sørget for sin frihet – og i mange tilfeller så er det rett, det er mye åndelig trelldom iblant oss, men hør nå Paulus' budskap, for han har det fra Herren: Guds miskunnhet er over denne trellen! Det er hva du er kalt til å fortelle ham! Det er bare det som kan sette ham i frihet! Det vil si, den frihet som Kristus har kjøpt oss til!

E.K.
   Når det gjelder jøde og hedning, så finner vi igjen dette budskapet fra Salme 117 – ja, i hele Det Nye Testamente, men mer spesifikt blant annet i Ef 2:14-19: «For Han er vår fred, Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da Han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde Han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte Han fiendskapet. Og Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom Ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, osv.»
  
Kan det sies oss klarere! Og allerede denne salmisten så dette i Ånden, i den gamle pakts tid. Vi kunne nevne flere steder i den gamle pakt, hvor dette kommer frem, men nevner bare ett her, og det et meget klart et – og måtte du få se nå, at dette gjelder deg! I fra Jes 49:6: «Han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.»
  
Det er dette han som gjerne kalles gamle Simeon, viser til der han står og priser Guds miskunnhet, med Jesusbarnet i armene: «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.» (Luk 2:29-32). Ser du?
  
Og Paulus i disputt med jøder som sto imot, i Ap.gj. 13,47: «For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender.» Det samme profetiske budskap igjen, nå i ferd med å oppfylles via apostlene. Og så står det så fint i verset etter – og måtte det også gjelde den enkelte her i kveld: «Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord.» (v.48).
  
Ja, skulle du ikke kunne gjøre det? Herrens miskunnhet er jo mektig over deg!
  
Ja, når jeg har omvendt meg og blitt rett kristen, har bekjent mine synder rett og angret dem grundig osv. Nei, NÅ! Nå i denne stund, om du så ennå er en hedning av skinn og sinn! Guds miskunnhet er mektig over deg! Og hør hva som venter deg, om dette budskap får sive inn til omvendelse og tro: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved Hans blod, ved Ham bli frelst fra vreden. For ble vi forlikt med Gud ved Hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved Hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved Ham har vi fått forlikelsen.» Dette står skrevet i Rom 5:8-11.
  
meget mer! - leser vi her. Du går fra et salig nådetilbud, til å bli helt og fullt kledd i den drakt som skjuler alle synder og skavanker, og gjør deg ren og hellig for Gud! Ren og hellig for Ham, som ikke engang himlene er rene for. (Job 15:15).
  
Det gjelder deg!

  
Go tell it on the mountain, heter det i en av disse negro spirituals. Ja, gå og fortell dem det! «Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.» (Jes 40:2).