For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               4 søndag i adventstiden

 

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Gi oss av ditt, Herre!

Sal 72:1-7; 18-19

   Av Salomo.
   1 Gud, gi kongen din rettferdighet, og kongesønnen din rett, 2 så han kan dømme ditt folk med rettferdighet, og dine elendige med rett. 3 Fjellene skal bringe fred til folket, og haugene rettferdighet. 4 Han skal dømme rett for de elendige blant folket. Han skal frelse den fattiges barn og knuse undertrykkeren. 5 De skal frykte deg så lenge solen er til, og så lenge månen skinner, fra slekt til slekt. 6 Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden. 7 I Hans dager skal den rettferdige blomstre. Stor fred skal råde, inntil månen ikke er mer.
   18 Lovet være Gud Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. 19 Hans herlige navn være lovet til evig tid! All jorden er full av Hans herlighet! Amen, amen.


   Vi mennesker har i beste fall kun en snev av anelse om, hvor avhengig vi er av opplysning fra Gud, for å kunne forstå og gripe noe som helst som har med Gud og Hans rike å gjøre.
   Men har du iallfall en snev av anelse om dette. Så vil det tross alt være med på å bevare deg fra å gå ut over det skrevne ord. Mange mennesker i dag som kaller seg ved kristennavnet spør: Hva sier Herren? Hva vil Herren? Men går ikke dit hvor svaret finnes, nemlig i Hans skrevne ord! Nei, det er ikke nok for dem, de vil ha noe mer direkte, som det gjerne kalles da.
   Det viser at vi nå er i den tid apostelen Paulus profeterte om, og vi kan lese om i 2 Tim 4:3: «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.»
   Det vil altså si, det de gjerne vil høre! Det står i motsetning til disse et ord i 5 Mos 33:3, om Guds sanne folk: «Ja, Han elsker sitt folk! Alle dine hellige er i din hånd, de ligger for din fot, de tar imot dine ord.»
   De tar imot dine ord! De kjennes på det!

   Før sa gjerne de falske profeter: Så sier Herren! – og så bar de frem sine egne tanker! I dag bryr de seg ofte ikke om det engang, men sier: Ja, det sier vel Guds ord, men vi sier osv. I dag vet de bedre enn Han! De forførte vet dette, men likevel går de og hører på dem, for de begjærer det som loves!

   Nei, Guds tale er Skriften! Det er det Den Hellige Ånd anvender til å opplyse oss, for det er sannhetens ord. Derfor, legg merke til hvordan Salomo ber her i salmen, da han ber om det han ser som en nødvendighet som konge og leder for folket: «Gud, gi kongen din rettferdighet, og kongesønnen din rett, så han kan dømme ditt folk med rettferdighet, og dine elendige med rett.»
   Ikke engang – lær meg! – men gi meg det som allerede er til: Din rettferdighet og din rett! Og hvordan skulle nå det gå til? Da må jo Gud selv med sin rettferdighet og sin rett, flytte inn i hans hjerte! Og det er jo nettopp hva som skjer, der Den Hellige Ånd flytter inn i et menneskes hjerte, ved Ordet!
   Det var jo dette Luther fikk se i sin tid, og som bevirket den luytherske reformasjonen, som er årsaken til at vi kan sitte her i kveld og være frie kristne.
   Det er jo ved Ham Ordet er blitt til, så Han kan opplyse deg ved det!
   Men da må du jo høre eller lese nettopp det! Han kan redde deg ut av en ulykke, Han kan vekke deg i en brann, Han kan gi deg en nådegave, Han kan helbrede deg for en sykdom osv,. over alt hvor Han ser det tjenlig, men Han formidler ikke sannheten ved noe annet enn ved sitt Ord! Det er som Jesus sier i Joh 6:63: «Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv.»
   Guds Ord er ånd og liv!

   Det er dette Salomo, vismannen, ber om – at det som er av Gud må flytte inn i ham. For det hjelper ikke med boklig lærdom her, det må bli i oss! Vi må leve i Ham, og Han i oss – og det skjer ved Hans ord! Som Jesus sier i Åp 3:20: «- da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.»
   Det er som Joh 1:9, vitner: «Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.» Og det er hva som har skjedd i en kristens liv, som vi kan lese av Gal 4:6: «Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!»

E.K.

   Men da er det ikke slik som karismatikere sier – at nå kan vi følge det Ånden sier i vårt hjerte! Nei, vokt deg for alt som kommer derfra – det er svikefullt! Nei, Han opplyser oss ved Ordet! Nå kan du forstå det på en måte som ikke var mulig uten Guds Ånd! Nå blir det kjennskap og ikke kun kunnskap! Med andre ord, det sanne kristenliv, det er av Gud!

   Kol 1:27: «For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet.»
   Det er forskjellen på den levende og den døde tro – om du har Sønnen eller ikke har Sønnen! 1 Joh 5:12 uttrykker det slik: «Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.»

   La oss si det slik i forhold til det vi har tatt for oss nå: Vil du ha dette livet i Gud, da må du ikke fly hit og dit etter løsning og svar, men gjør som salmisten her – søk det er det er å finne, eller kanskje sagt på en bedre måte: Søk det der det er for hånden: «Gud, gi kongen din rettferdighet, og kongesønnen din rett!» Og så kommer det videre i vers 2: «- så han kan dømme ditt folk med rettferdighet, og dine elendige med rett.»
   Altså, dette første var en forutsetning for det annet! Jeg kan ikke forkynne rett! Jeg kan ikke veilede rett! Jeg kan ikke gi sann sjelesorg! – og jeg kan så visst ikke tale med full overbevisning, i Ånd og kraft, uten dette!
   Han måtte inneha dette, for å kunne gjøre det som var rett for Gud og Hans folk! Ikke fullkomment, nei, med den skrøpelighet som hører denne skapning til, men dog.

   Og så står det så fint her, om denne store konge og Herre, denne allmektige Ånd i vers 6: «Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden.»
   Ikke som en Tor med hammeren, eller en annen skrekkinngytende figur, som en gjerne kunne vente fra en så mektig person, men «som regn på en nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden.» Et fint bilde på Han som kom som et barn i Betlehems krybbe, ikke sant!
   Mens alle var opptatt med sitt, kom Han så stille til verden! De første tretti år var det knapt noen som visste at Han var der engang! Bort sett fra Satan og hans hær av demoner! Jeg tviler på at Jesus hadde en rolig barndom og ungdom, men det vet vi jo ikke noe direkte om, men vi vet hvordan de som er av Hans Ånd gjerne har det i denne verden – i denne fiendens leir!

   «Søk Herren mens Han er å finne, kall på Ham den stund Han er nær!» leser vi i Jes 55:6.

   I Hans dager skal den rettferdige blomstre. Stor fred skal råde, inntil månen ikke er mer.
   Lovet være Gud Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid! All jorden er full av Hans herlighet! Amen, amen.

   Søk Ham! – Han for hvem alt er mulig, til og med det å ta bolig ved sin Ånd i en synder som deg!