For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                              18 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Avkledd falsk åndelighet!

Mark 9:30-37

   30 Da de drog bort derfra, gikk de gjennom Galilea, men Han ville ikke at noen skulle få vite det. 31 For Han lærte sine disipler og sa til dem: Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå Ham i hjel, og når Han er ihjelslått, skal Han oppstå tre dager etter. 32 Men de skjønte ikke det Han sa, og de våget ikke å spørre Ham. 33 De kom så til Kapernaum, og da Han var kommet inn i huset, spurte Han dem: Hva var det dere snakket sammen om på veien? 34 Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. 35 Da satte Han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: Om noen vil være den første, han skal være den siste av alle, og alles tjener. 36 Så tok Han et lite barn og stilte det midt iblant dem, og Han tok det på armene og sa til dem: 37 Den som tar imot ett slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men Ham som sendte meg.

   «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå Ham i hjel, og når Han er ihjelslått, skal Han oppstå tre dager etter.» (v.31).
   - når Han er ihjelslått! Du behøver ikke å være i tvil, om at Han, Guds Sønn, som skapte livet, og var livet, virkelig døde. Han døde som alt liv på jord, som er underlagt synd. Han tok på seg verdens synd, for at alt det liv Han hadde skapt, både mennesket og hele den øvrige natur, skulle få gå inn i den tilværelse igjen, som de hadde del i før det fatale syndefallet – det som gav dødens fyrste, djevelen, et grep.
   Det er snart når det gjelder forskjellig i Guds ord, at vi tenker: Skal dette forståes åndelig, eller er det tale om noe konkret! Det var nok noe slikt som rørte seg i disiplenes tanker her, for dette Jesus talte til dem ble jo altfor radikalt om Han mente det bokstavelig, men …? Det murret nok en tvil der inne, men de våget ikke å spørre Ham, står det her. Vi vil jo helst ikke fremstå som dumme, vet du.
   Men Jesus Han talte like ut Han, om hva dette folket skulle foreta seg. Et folk som nok både titt og ofte beklaget hva deres fedre hadde gjort, da de drepte profetene. Det ville jo aldri de gjort, mente de! Slik som Jesus sier i Matt 23:28-31: «Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige, og sier: Hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod! Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som slo profetene i hjel.»
   Enn du – hvilken side ville du endt på her, mon tro? Å nei, slå i hjel, det er da voldsomt! – nei, det ville jeg ikke være med på. Nei, selvsagt ikke – vi lever jo i en ganske annen atmosfære enn hva disse gjorde på den tid. Men hva når en troende – en forkynner for eksempel, blir støtt ut av menigheten? Selv i de tilfeller, hvor du ikke selv åpent støtter det, for du mener å ha for liten innsikt i hva som foregår, men du trøster deg til at disse lederne nok vet hva de gjør, og hvorfor behøvde han være så bastant i sine holdninger og meninger og lignende. Så forsøker du på det viset å vaske dine hender. Men kanskje han var så «bastant» fordi han hadde det fra Herren!
   Ser du da hvilken side du havner på da? De fleste av dette folket forsto ikke hva dette gikk på egentlig, men de hadde tiltro til sine ledere. Ikke engang Hans disipler forsto på denne tid, hvorfor dette måtte skje. De var heller opptatt med sitt eget åndelige liv, som vi ser av teksten her: «De kom så til Kapernaum, og da Han var kommet inn i huset, spurte Han dem: Hva var det dere snakket sammen om på veien? Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største.» (v.33-34).
   Men de tidde! Hvorfor det? Jo, da møtte de sitt eget åndelige liv, så grelt det var! De innehadde altså en åndelighet, de ikke kunne snakke med Jesus om! For den var ikke av Ham, men av dem selv! Og da ser du, at de endte opp nettopp som fariseerne og de skriftlærde! De ble noe i egne øyne – eller så var det iallfall hva de higet etter, å bli store i egne og andres øyne!
   Jesus, deres Mester, hadde nettopp informert dem om, at Han skulle bli slått i hjel – og mindre kan du ikke bli gjort, enn at du er aktet så dårlig og så lavt, at de slår deg i hjel. Som om du skulle være en orm! – som Han sier profetisk i den velsignede Salme 22:7: «Men jeg er en orm og ikke et menneske, jeg er spottet av mennesker og foraktet av folk.»

E.K.

   Men hvor befinner de seg hen nå? Jo hør!: «- på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største.» Altså – hvem av dem!
   De så ikke hvor små de i virkeligheten var! Små og forkomne!


   Men nå skal vi forkynne evangeliet, så selv en som du kan nå frem! En ting er jo dette forkomne folket, som var ført på avveie av sine ledere, noe ganske annet var det vel med Hans disipler? Tror du ikke det? Tror du ikke de kunne stå frem for tronen, og si: «Men vi forkastet deg jo ikke, Jesus!» Tror du det var det som berget dem? Og du, tror du det er din tro som skal gi frelse som utbytte? Regner du med det? Eller har Herren fått føre også deg slik at du sitter igjen med Han du tror på, alene?
   Hør nå hva som står om disse disiplene – som alle ville være den største – da fienden kom for å arrestere Jesus! Mark 14:50-52: «Og alle forlot Ham og flyktet. En ung mann som fulgte Ham, hadde kastet et linklede over nakne kroppen. Og de grep ham. Men han slapp linkledet og flyktet naken bort.»
   Sviktet de Jesus? Alle forlot Ham, leste vi her! Hva skulle de stille seg frem for Gud med? Der ble siste fliken av deres falske åndelighet revet av dem, som linkledet rundt denne nakne unge mannen! Han flyktet naken bort, står det – og det var ikke bare en ytre nakenhet det var tale om da. Det var dødsstøtet for det gamle menneske i dem!
   Og verre gikk det med ham som hadde fremstilt seg som den fremste av dem – Peter. Ja, du kjenner historien! Han ville inn i himmelen på sitt heltemot, sin totale overgivelse til Jesus. Ja, du kan høre noen slike utsag iblant oss i dag også, hvor overgitte til Jesus de er. Men hør du, hva som skulle få Ham frem til målet – Jesus taler til ham om det i Luk 22:31-32: «Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.»
   Ikke Peters egen tro, for det var en tro på seg selv, men den tro som var av Herren – troen som midt i anfektelse og den dypeste tåke, ikke kan slippe Jesus!
   Det var det Peter sto igjen med nå! – med hva? Kan du svare på det? Ja, lever du sant med Herren, så kan du det – nemlig med det som er av Jesus! Nå hadde ikke Peter det – og heller ikke de andre disiplene – det i sin egen tro, eller kunnskap og åndelighet, men alene i Jesus!
   Ingen av dem besto prøven – men hør du – for vi skulle jo forkynne evangeliet, ikke sant? Det behøvde de heller ikke, for det var en annen som hadde bestått den for dem!
   Et sitat av en Luther-salme til slutt: «
Vår egen makt er intet verd, snart fikk vi banesåret. Men én går frem i denne ferd, som Herren selv har kåret. Vil du Hans navn få visst? Han heter Jesus Krist, den høvding for Guds hær, i Ham kun frelse er. Han marken skal beholde!»