For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               6 søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Han er Ordet!

Mark 1:35-45

   35 Tidlig om morgenen, mens det ennå var ganske mørkt, stod Han opp og gikk ut. Han drog bort til et øde sted og bad der. 36 Simon og de som var sammen med Ham, fulgte da etter Ham. 37 Og de fant Ham og sa til Ham: Alle leter etter deg! 38 Han sier til dem: La oss gå andre steder - til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne Ordet der også. For det er derfor jeg er kommet. 39 Så drog Han omkring i hele Galilea og forkynte i synagogene deres, og Han drev ut de onde ånder. 40 Da kom en spedalsk til Ham. Han bad Ham og falt på kne for Ham og sa til Ham: Om du vil, så kan du gjøre meg ren! 41 Jesus fikk medynk med Ham, rakte ut hånden, rørte ved Ham og sa: Jeg vil, bli ren! 42 Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. 43 Men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort, 44 og sa til ham: Se til at du ikke sier dette til noen. Men gå og vis deg for presten og bær frem det renselsesofferet som Moses har påbudt, til et vitnesbyrd for dem. 45 Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til Ham fra alle kanter.

   «Alle leter etter deg!» leser vi her. Da ville nok mang en forkynner tenkt: Å, dette er jo en stor mulighet! Bare legg merke til hvor stort det ses på i kristen sammenheng med store ansamlinger. Det løfter oss likesom – men det er et bedrag! Det virker oppløftende på vårt gamle menneske, ja – som alltid skuer etter å få være med på det store i menneskers øyne, men det kan ikke løfte deg inn i himmelen for å si det slik. Du er ikke sikret noen plass i Guds rike fordi du er tilsluttet en stor og folkerik bevegelse – nei, du må stå alene med frelseren, og få din sak i orden med Ham.
   Sannheten må frem i lyset, så du kan bli frelst ved troen på Ham, det vil si, bli renset fra din synd i Lammets blod, for det er den som er det store problemet i ditt liv, så lenge du ennå er her på jord. Det er som det er sagt: Det går ingen stim til himmelen!
   Da blir jo spørsmålet til deg: Er det virkelig Jesus som er Alfa og Omega, det vil si, begynnelsen og enden i ditt kristenliv? Ellers er jo du på vandring mot et helt annet sted enn himmelen, i ditt såkalte kristenliv!
   Jesus er jo den store læremester, så la oss lære av hvordan Han reagerte på denne henvendelsen – vers 38: «Han sier til dem: La oss gå andre steder - til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne Ordet der også. For det er derfor jeg er kommet.»
   Folkemengden søkte Ham, men hva sier Han?: «La oss gå til småbyene her omkring!» Og hva ville Han så der? Jo, forkynne Ordet! Det var nemlig Hans oppgave den gang, og hør du! – er det fremdeles i dag!
   Hvor mange i disse store ansamlingene fulgte Ham på grunn av Ordet Han forkynte, tror du? De fleste var nok å finne i den kategorien du hører beskrevet i Joh 2:23: «Mens Han nå var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange på Hans navn da de så de tegn Han gjorde.» Da de så det som skjedde!
   Fulgte Ham på grunn av dette ekstraordinære ved Ham, og Hans virksomhet. Men hva leser vi om det i de følgende vers? -vers 24-25: «Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi Han kjente alle, og fordi Han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske. For selv visste Han hva som bodde i mennesket.»
   De så i dette at - dette kan vi ha stor fordel av! - dette kan løfte oss opp!
   To ord vi skal merke oss der - vi og oss! Ikke Han! Men Jesus ville møte den enkelte, for å opplyse om den virkelige nød vedkommende befant seg i, og det gjelder også her i dag – du kan ikke gå innfor Den Hellige i din egen drakt, du må kles på ny! – det Skriften kaller å fødes på ny!
   Han er ikke opptatt av massene, det er kommunismens tankegang det – der er du bare en av mengden – det er du ikke for Jesus! Håper du har sett det! Han ser deg slik som Han så den spedalske i teksten vår: «Jesus fikk medynk med Ham,» - medynk! – ser du Jesus da? – «rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren

E.K.

   Men så skjer det noe som nok fortoner seg underlig for en stor del av kristenflokken: «Men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort, og sa til ham: Se til at du ikke sier dette til noen.»
   Det var etter Jesu hjerte å hjelpe denne enkeltpersonen som ba Ham, men Han ønsket altså ikke en stor ansamling av mennesker som kom til Ham av denne grunn! Det virket rett og slett forstyrrende for det Han virkelig var kommet hit til jord for, nemlig å opplyse den enkeltes hjerte ved Ordets forkynnelse! Som vi leser om det i vers 45 i teksten vår: «Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by.»
   Håper du ser herligheten i dette, som enhver sann troende ser – Han stanser nettopp for deg! – du får ha Ham for deg selv, om du vil!

   Det er så fint det vi får lese her, da vi jo vet at spedalskhet gjerne brukes som et bilde på, eller illustrasjon av, synden, den som tar livet av oss om vi ikke finner legedom. Se det som skjer her på den bakgrunn: «Jesus - rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren.»
   Straks forlot den ham! Må tenke på tolleren i templet, han som slår seg for sitt bryst og ber: «Gud vær meg synder nådige!» Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, som Jesus sier i Luk 18:14. Med andre ord – straks forlot synden ham! I Guds øyne var han nå ren! Livet hadde tatt dødens plass! Det gjelder også deg som har sett hva og hvem Han kom for! Han kom for å gjøre deg ren for Gud - ikke ren i deg selv, men ren i Ham! Renset i Lammets blod! Det var en som sendte Ham hit nettopp av den grunn! Gå inn i ditt lønnkammer som Han sa deg, og Han vil møte deg der. Lønnkammeret, det vil si, du alene med Herren!
   Jeg tror ikke Jesus er så interessert i såkalte megakirker, men om Han i det hele tatt er der, da opptatt med den enkelte sant søkende i den store flokken i tilfelle. Men de vil utgjøre en virkelig stor megakirke til slutt, alle de enkelte Han virkelig har nådd frem til med sitt budskap om synderes frelse – den store hvite flokk kalles den.

   Han var kommet for å forkynne Ordet, leste vi i teksten vår, og da må du merke deg at Ordet er skrevet med stor O. for Ordet er nemlig en person, som vi leser det i Joh 1:1-2 - et ord du nok kjenner vel til: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.»
   Altså Han åpenbarer seg selv, hvem Han er, gjennom det Ord Han forkynner! – Han er Ordet Han forkynner! Og som vi leser om Hans gjenkomst til denne verden som forkastet Ham i Åp 19:13: «Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og Hans navn er Guds ord
Det er Hans navn!
   Han er det som har stanset for din hjertedør nå, når du har hørt Ordet forkynt!