For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                              Allehelgensdag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Herlighetens konge!

Sal 24:1-10

   Av David. En salme.

   1 Jorden hører Herren til – og alt det som fyller den, verden og de som bor der. 2 For Han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer. 3 Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på Hans hellige sted? 4 Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt. 5 Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. 6 Dette er deres ætt som spør etter Ham – som søker ditt åsyn – Jakobs barn. Sela. 7 Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! 8 Hvem er denne herlighetens konge? – Herren, sterk og veldig. Herren, mektig i strid. 9 Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! 10 Hvem er denne herlighetens konge? – Herren, hærskarenes Gud, Han er herlighetens konge. Sela.

   Evangeliet er i sannhet en skjult skatt! – Skjult, men åpenbar, som det heter i en sang.
   Her i salmen spørres det to ganger hvem denne herlighetens konge er – i vers 8 og 10: «Hvem er denne herlighetens konge?»
   Og så spørres det også om hvem det er som tilhører Ham, eller hva slags folk som tilhører Ham – i vers 3 og 4. Og hør da om det stemmer på deg: «Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på Hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt
   Nå, hvordan falt det ut for din del? Kun den fullkomment rettferdige kan stå for Ham! Synes du det passer på deg? Eller den hellige! Synes du det passer bra? Hellig?
   Ja, evangeliet er i sannhet skjult for det naturlige menneske. Hvis dette er som det naturlige menneske tenker seg det, så er det jo ingen som blir stående for Ham på den siste dag! Ikke en sjel! Du som måtte arbeide på deg selv på denne veien til himmelen, hvor langt er du kommet? – og hvor langt har du igjen, mon tro? Våkn opp!
   Jesus taler i Luk 18, om to menn som gikk opp til templet for å be – en av dem var en toller, sier Han. Altså en som i sine landsmenns øyne var en skurk av aller laveste slag. Noe som tydeligvis var sant også i denne mannens egen bevissthet idet han slår seg for sitt bryst og ber: Gud, vær meg synder nådig! Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, sier Jesus.
   Hvordan så tolleren ut i Guds øyne da? Stemmer beskrivelsen her i salmen på ham? «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt.» Videre, fullkomment rettferdig og tvers igjennom hellig! Kan det stemme på denne tolleren? Hva hadde vel han gjort på den korte tiden han hadde vært i templet? Hadde han forandret seg så grundig?
   Har du svaret på dette, så har du også svaret på hva evangeliet er! Da har du også svaret på hva slags folk som blir stående for Gud! Jesus selv sier jo at denne mannen er rettferdiggjort for Gud, det vil si uten lyte og last av noe slag! Ren og helliggjort tvers igjennom! Var det ennå noe som manglet ham, da kunne han jo ikke erklæres å være rettferdig! Da ville jo det rett og slett være en usannhet! For Gud er det enten eller, forstår du!

   Hvem er så denne herlighetens konge? Jo, det er Ham som nettopp åpenbarte deg, at denne syndige tolleren gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Erklært å være rettferdig ved en domsavsigelse i himmelen! Ikke ved noe som skjedde i ham, men oppfyllelsen av Guds løfte til det syndige menneske som vi leser det i Jes 1:18: «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.»
   Det er hva som skjer med denne mannen der i templet, innfor den levende Gud! Ser du denne herlighetens konge da? Får du et glimt av Ham?

E.K.

   I oss kommer så snart denne ulykksalige tanke, at evangeliet er noe vi må fortjene. Men sannheten er tvert imot – evangeliet er for den som nettopp ikke har noen fortjeneste, og da for å understreke det så kraftig som mulig – ingen som helst fortjeneste! Så slutt å lete i fillehaugen! Du vil bare finne det samme som profeten Jesaja fant – om du er heldig - Jes 64:5: «All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg.»

   Men når vi leser om denne kongen, slik som Han er beskrevet i salmen her, så ser vi for oss en på en høy trone, ikke sant? «Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! Hvem er denne herlighetens konge? – Herren, sterk og veldig. Herren, mektig i strid. Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! Hvem er denne herlighetens konge? – Herren, hærskarenes Gud, Han er herlighetens konge. Sela.»
 Ser du Ham for deg? Men Jesus, et ille tilredt menneske overgitt til sine fiender, hengende blødende og døende på et kors! Hvordan passer det inn?
   Og da vil jeg benytte anledningen til å stille deg et spørsmål – om du skal svare spontant fra hjerte, hvem av dem har du mest behov for? – altså, hvem av dem vil du helst ha? Svarer du den første, da vil jeg hevde du er nærmere Antikrist enn Kristus.
   Visst sitter Herren på en høy trone, allmektig, en makt ved hvilken Han skapte universet, men det var ikke ved denne makt Han frelste en synder som meg og deg - det er meger viktig å ha klart for seg – nei, det var ved den makt du ser utfolde seg på Golgata kors, nemlig kjærlighetens makt, som var villig å betale den kostbare pris, lammets blod – Guds eget blod! Det er hva som har kjøpt deg fri! Det er hva som har kjøpt deg den nødvendige rettferdighet og hellighet! Det er grunnen til at også du kan gå rettferdiggjort hjem til ditt hus i kveld, du som lik tolleren har måttet slå deg for ditt bryst, og be: Gud, vær meg synder nådig! Og som fortsatt må be den bønn resten av livet, fordi du vil være en synder i deg selv til siste åndedrett i denne verden, men nå har du fått noe å løfte blikket opp til, nemlig den domsslutning som er fattet i himmelen, når det gjelder deg: Rettferdiggjort av tro! Fordi Gud har to sider i samme person, som du leser om i Jes 57:15, og er begge fullt ut. «I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. »
   Nå tror du på det som er gitt deg i Ham! Han som engang i historien hang der på et kors og utgjød sitt dyrebare blod til syndenes forlatelse for deg!
   Det er syndenes forlatelse som er årsaken til at du kan gå herfra nå og kalle deg en kristen – ja, vite for visst at du er det!
   Det var en pris som ble betalt for dette, det er hva vi skal minnes nå i julehøytiden som ligger foran oss, at Han var villig til å stige hit ned.