For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               For kristen enhet

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Ved Ham!

1 Pet 1:17-25

   17 Når dere påkaller som Far Ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighets tid. 18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, 19 men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. 20 Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er Han blitt åpenbart ved tidenes ende. 21 Ved Ham er dere kommet til å tro på Gud, som oppreiste Ham fra de døde og gav Ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. 22 Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet! 23 For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir. 24 For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. 25 Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet.

   La oss se om vi kan ta brodden av en vrangforestilling som er utbredt iblant oss – ja, tatt for god lære faktisk.
   La oss først stille det enkle og likefremme spørsmål: Er du en troende? Med andre ord, er du en kristen? Om svaret er ja, må jo et naturlig oppfølgingsspørsmål være: Hvordan ble du det?
   I de aller fleste tilfelle vil du få svar som – jeg sa ja til Jesus, jeg tok et standpunkt for Ham, jeg bøyde meg, jeg døpte meg og lignende. Altså ved noe jeg gjorde! Fint at du har gjort det og gjerne vil være en kristen, men det er ikke dette Skriften peker på som troens grunn eller årsak. Den stammer ikke fra noe av dette, men som vi så klart hører det i teksten her – og nå må du ikke reise deg mot det, men ta imot det som det Guds ord til deg det er - vers 21a: «Ved Ham er dere kommet til å tro på Gud!»
   Hørte du det, min venn? Ved Ham! Troen er av Ham! Virkes ved Ham! Oppstår ved at Han ved Den Hellige Ånd blir forklart for ditt hjerte! Og det igjen skjer ved opplysning i Ordet! Det er derfor du, særlig tidligere, kunne høre det vitnesbyrd så ofte: Jeg har sett det! Jeg har sett Ham og det verk Han har utført i mitt sted! Det vil si, Guds verk for meg, ved Ham! Og slik blir et menneske en troende!
   Å bli en troende og å bli født på ny, det er det ene og det samme! Et menneske gjenfødes til en ny skapning i Kristus, ved at troen kommer til ditt hjerte! Ved at troen fødes i ditt hjerte ved sannhets ord, som Jakob taler om det i Jak 1:18.

   Merk deg de av hver stamme og tunge og folk og ætt, som en dag skal stå for tronen og prise Gud og Lammet for den frelse de har fått del i – du kan lese om det i Åp 5:9 – de nevner ikke sitt eget med et ord, men hør: «Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt.»
   «Med ditt blod kjøpte oss til Gud!» Det er dette de har fått se, og derfor står de nå frelste og rene for tronen i himmelen! Ene og alene derfor! Derfor er det også dette emnet sangen deres dreier seg om!
   For en sann levende kristen heter det aldri – evangeliet også! – men alltid evangeliet alene, når det dreier seg om vedkommendes frelse! Aldri noen annen grunn som stiger opp i hjertet – nei, Jesus alene har den plassen!
   Jeg, som den synder jeg nå engang er, kan ikke kjøpe meg fri fra denne fortvilte situasjon ved noe på denne jord, verken i meg eller omkring meg – nei, hør nå det klare Guds ord, om hvordan jeg blir fri konsekvensen av den synd jeg har arvet fra fedrene – Vers 18-19: «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.»
   Kjøpt fri! Det er et ord du og jeg trenger å høre igjen og igjen, inntil det forhåpentligvis endelig siver inn og fester bo i hjertet! Det er som det heter i den enkle sangen: «Det er ordet om korset du trenger, min venn, ja, ordet om korset igjen og igjen

E.K.

   Dette ordet som gjenføder og planter troen i vårt hjerte – ordet om korset, om blodet, om Lammet!
   Som vi leser det hos Peter her: «For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.»
   Ved Guds ord! Hva hørte vi om det? «- som lever og blir!» Kan et ord leve? Hva ord er det her tale om? Jo, det er dette som åpenbares i Joh 1:1-2: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.»
   Ordet – Guds ord – er altså en person! Han er det som kommer til oss i dette Ordet! Han er den som tar bolig i ditt hjerte ved dette Ordet, som blir talt til deg, eller du leser!
   Derfor – fordi det er denne evige person, heter det om dette Ordet at det blir til evig tid! Hør nå om det som er av denne verden, av oss, i motsetning til dette Ordet – vers 24: «For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av.»
   Det består ikke! Har ikke det i seg at det kan bestå, men tvert imot visner og dør!

   Vi skal gå noe videre på dette, og spørre: «Hvordan er Han fremstilt, eller hvordan fremstiller Han seg, når Han kommer til oss i dette levende og livgivende Ord? Er det bare et syn av en person, et lys, eller en følelse som fyller rommet vedkommende er i, som vi kan høre en del om. Som vi kan høre det i en kjent sang: Noe hendte, og nå jeg vet osv.? Nei, det var ikke noe diffust som hendte, men Jesus åpenbarte seg i et helt bestemt Ord, et helt bestem budskap, som vi også leser det her i teksten vår – vers 25: «Men Herrens ord blir til evig tid.» - og nå må du legge øret til! – «Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet
   Den sanne åpenbaring av den sanne Jesus Kristus – det vil si, Han som Faderen har sendt til verden, for å utfri deg fra dine synders konsekvens, som er en evig fortapelse – det er Han som åpenbares deg i evangeliet! Det er Han du ser i Getsemane, på Gabbata og endelig på Golgata! Han med tornekronen på! Han er Ordet du blir frelst ved! Han er Ordet du blir gjenfødt ved! Han er sannhets ord! Det sannhets ord apostelen Paulus skriver om i Ef 1:13: «I Ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt
   Dette sannhets ord, er altså evangeliet om din frelse! Det er dette Satan og hans forførende engler arbeider ufortrødent på å føre deg bort fra, ved alle mulige slags midler! Så fly til den fristaden skjønne, Frelserens vunder og sår! Der har nemlig Gud plantet din frelse, så urokkelig og evig som Han selv er det!