For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Olavsdagen / Olsok

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Først må frafallet komme!

2 Tess 2:1-17

   1 Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos Ham: 2 La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. 3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn. 4 Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. 5 Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? 6 Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. 8 Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når Hans gjenkomst åpenbares i herlighet. 9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. 13 Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi Han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. 14 Til dette kalte Han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. 15 Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss. 16 Men Han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, Han som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde, 17 må Han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale!

   Dette er et profetisk budskap om det som skal skje i de siste dager – som skal skje! Slik er Guds ord, det står fast både når det taler om vår frelse, de ugudeliges dom, og det som skal skje i fremtiden – her i denne verden! Det blir slik! Det er slik! Ingenting i tilværelsen kan rokke ved det, for Gud har satt sitt stempel på det. Slik at den sterke åndsmakt som står imot, nemlig djevelen måtte vike for dette: Det står skrevet! Det sier ikke så rent lite om det som står skrevet i denne boken, Bibelen! Og som vi derfor ser av teksten vår vers 15: «Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss.» Den lære dere er blitt opplært i!
   Olav Valen-Sendstad skriver: Det blir likesom så tørt og lite åndelig for mange, men ikke for den som har erfart kraften i Guds ord. Det er jo i sitt ord Han kommer til oss! Og her er vi utsatt for djevelens listige angrep også i dag. Det er så mye annet som virker så mye mer åndelig.
   Dette kapittelet profeterer om, forutsier, en tid da Guds ord ikke skal bli betraktet på denne måten, men enhver skal ta seg den lærer som taler det han gjerne vil høre. Ikke hva Guds ord faktisk forkynner, men hva han ønsker å høre. Frafallet som teksten vår taler om, er nå kommet, og legger grunnen for at dette syndens menneske, det vil si, antikrist, kan åpenbares.
   Det er altså tale om frafall fra Guds åpenbarte ord, sannheten – det som driver djevelen bort. Nå blir det satt til sides, og han kan uhindret stige frem! Og ut fra det kan vi nok fastslå at det er dette apostelen sikter til i vers 6, når han skriver om hva som ennå holder igjen, slik at denne ondskapens menneske ikke kan stå frem. Men frafallet kommer, det er profetisk tale, så det er uunngåelig!

   Vi leste i vers 3: «For først må frafallet komme –.» ! Denne åndsmakt tåler ikke lyset, så lyset må bort – det må bli mørkt før det kan stå frem i det åpenlyse. Og vi vet hva – eller rettere hvem – lyset er. «Gud er lys og det er intet mørke i Ham,» leser vi i 1 Joh 1:5.

  
Men Gud vandrer jo ikke legemlig iblant oss i dag, så ingen kan angripe Ham direkte. Men Han er iblant oss ved sitt skrevne ord. Der taler Han til oss, og der møter Han oss. Det er altså lyset iblant oss i dag – Hans ord, og hver den som har del i dette ord! Derfor vil det bli et voldsomt angrep på Guds ord, og på hver eneste som har del i og står fast på det. Det vil si, hver den som har lyset i seg! Om dem leser vi i 2 Kor 4:6: «For Gud, som bød at lys skulle skinne frem i mørket, Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse frem.»
   Og dette angrepet beskrives her i teksten slik – vers 9 og 10: «Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.»
   Ser du 1930 overs. Står det: Satans kraftige virksomhet! Hvorfor svekker de slikt? Skal undre meg på om ikke også det er en del av Satans kraftige virksomhet iblant oss.
   Denne Satans kraftige virksomhet er altså det som fører til frafallet, som igjen åpner vei for denne lovløse å åpenbares.

E.K.

   Dette kapittelet taler altså om det som går forut for Jesu annet komme. Det er ikke så ofte du hører om det på bedehuset i dag. Det virker jo til selvransakelse, og det likes dårlig i vår tid. Derfor overlates dette gjerne til såkalte «profeter» som gjerne er mer villfarne enn de som de skal forkynne for.
   Du ser at også Paulus advarer mot en del av dette her – vers 2-3a: «La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis!»
   Endetidsforkynnelse skal også være forkynnelse av Jesus – Han som kom og som kommer, først og fremst. Intet gagn i å vite om alle disse endetidstegn for eksempel, om du selv ikke har Jesus! Ved midnatt hørte bruden ropet: Se, brudgommen kommer! Da var det fem som våknet opp til å se seg bedratt! Det vil si, liv i noe annet enn evangeliet!
   I denne timen har vi stanset for hva som gjør det så mørkt, og grunnen til at fem av ti bekjennende manglet olje på lampene har sin grunn i det samme – nemlig forholdet til Guds ord. Jesus sier i Joh 6:63b: «De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv.» Er! – merk deg det! Med andre ord, om du har mottatt Ånd, mottatt liv, mottatt Jesus, da har du mottatt Hans ord! Mottatt vitnesbyrdet om Jesus, og da er vitnesbyrdet i deg, og Jesus kjenner deg som sin! Det var jo dette som manglet de fem dårlige, det står i beretningen – Jesus kjente dem ikke!

   Om Jesus kom i denne stund, hvordan gikk det med deg da? Vet du det? Da slår tanken gjerne umiddelbart inn på: Hvordan er mitt forhold til Ham, ikke sant? Da er det plutselig det ene nødvendige som kommer i sentrum, og ikke en masse spennende og interessante spekulasjoner om alle mulige ting som skal skje.
   Ett er nødvendig, vet du, og det er å kjenne Herren, og være kjent av Ham! Og hvordan det kommer til, ser vi av Rom 10:17: «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» Ved å høre evangeliet om din frelse forkynt!
   Uten Guds ord, ingen frelse! Ingen frelse i vakre beretninger om alle mulige slags opplevelser, bønnhørelser og helbredelser – nei, men i Guds åpenbaring av seg selv gjennom Ordet. Som Jesus vitner i Joh 17:3: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Ham du utsendte, Jesus Kristus.»
   Gud frelser ved sitt ord, Han oppholder og bevarer ved sitt ord og Han fører deg helt hjem ved sitt ord! I Hebr 1:3, står det at «Han bærer alle ting ved sin krafts ord.»
   Dette er til å hvile i!

   På Bibelskolene i dag er ofte formålet å trenes opp til en slags soldat for Jesus, men Han er ikke interessert i slike – men den som eter mitt legeme og drikker mitt blod. Altså den som i sin nød hungrer etter Jesus, i dem er Kristi Ånd virksom. Og i den som har Kristi Ånd er seieren over det som kommer allerede vunnet, for det er Hans Ånd som sier i Matt 28:18: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord!»
   Det er altså Ham du fremfor alt annet må ha!