For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               13 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Ild på jorden!

Luk 12:49-56

   49 Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg skulle ønske at den alt var tent! 50 Men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført! 51 Tror dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, men strid! 52 For fra nå av skal fem i et hus være i strid med hverandre, tre mot to og to mot tre. 53 Far skal stå i strid mot sønn, og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor. 54 Og han sa til folket: Når dere ser en sky stige opp i vest, sier dere straks: Det kommer regn! Og slik skjer det. 55 Og når dere ser at det blåser fra sør, sier dere: Det blir varmt! Og det blir slik. 56 Hyklere! Jordens og himmelens utseende vet dere å tyde. Hvorfor kan dere da ikke tyde denne tid?

   Denne Jesus møter du så visst ikke på søndagsskolen – og det kan vi jo ha forståelse for, at det blir sterk kost der – men når du heller ikke møter Han i den voksne forsamling, må vi undres på om Han ikke holdes bevisst utenfor med dette sitt budskap.
   Jesus kom med fred til jord, sin fred for alle som mottar denne fred med takk. Men det finnes også en annen fred i verden – den fred som verden gir, som Jesus sier i Joh 14:27, og så setter Han et skille mellom den og den fred Han gir. De går ikke sammen! Og hva skjer, når noe ikke går sammen? – jo, det blir gnisninger og etter hvert åpen strid.
   Gud gav sin gode lov, og hvordan har verden tatt imot den? – Hvordan har du tatt imot den? «For loven virker vrede,» kan vi lese i Rom 4:15. Det blir som en ild vi brenner oss på – les: avsløres på – og derfor hater. Jesus kom til verden med den mest fullkomne fred, og den virker som en ild i verden. Det blir strid mellom dem som har del i denne fred, og de som har verdens fred! De som i alle ting søker det som er i verden. I 2 Pet 2:8, kalles Lot, som bodde midt i Sodoma for en rettferdig sjel. Han led under den ånd som rådet der, og de gjerninger som fulgte denne ånd. Men ved det – at han var av en annen ånd – forble han alltid en fremmed blant dem, og selv hans svigersønner hadde moro med ham, og trodde han spøkte da han forutsa disse byenes undergang i dom.
   Alltid en motsetning mellom disse to åndsmakter. De kan ikke under noen omstendigheter forenes, som apostelen Paulus skriver i 2 Kor 6:14-16: «Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke?
Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder?»
   Og så får vi disse tragiske tilfellene vi hører om her i teksten, at dette griper helt inn i nærmeste familie.
   Nå har vi det håp alltid, at de av våre nærmeste som ikke kjenner Jesu fred, skal begynne å se hvilken ustadig grunn denne verdens fred egentlig er – den er et regelrett bedrag! Et bedrag som holder deg fanget så lenge du finner noen tilfredsstillelse i de ting som er av denne verden.
   Tenk bare på en ungdom som er kommet til så vidt skjels år og alder at en begynner å tenke på en eventuell fremtid her på jord. Karriere – hva skal jeg bli? Hva utdannelse og skoler krever det osv. En har gjerne en drøm om jobben, hjem og familie, helst en enebolig med hage omkring osv., og så ber en til Herren om hjelp ved eksamener og lignende. Men det en ikke uten videre ser, det er at en vil trygge seg en fremtid og en plattform i denne verden, nettopp som verdens mennesker søker.
   Det er ikke noe galt i disse ting i seg selv, men du har vel ikke glemt at du har fått en annen plattform å stå på? Jo, sier du kan hende da, men vi lever jo i denne verden og det krever sitt. Ja, det har du aldeles rett i, men du skjønner nok mitt poeng om du tenker deg om – det går ofte en fin linje mellom denne erkjennelse – i verden, men ikke av verden! Så lenge du følger verdens løp. Har du fred med verden, men så snart du begynner å høre Guds ord til erkjennelse, vil du få del i den samme kamp, og møte det samme fiendskap som Jesus selv sto overfor. Vil du følge Ham da? Det er et på trengende spørsmål!

E.K.

   Det Jesus peker på her overfor disse religiøse menneskene var, at de hadde del i en åndelighet som ikke gjorde dem seende. Det var en åndelighet som ikke var av Guds Ånd, og derfor så de heller ikke hva som skjedde i den åndelige verden. De hadde kun en åndelighet de selv hadde virket frem, med Skriften som manual. Men de var døde grener på vintreet! Hyklere som Han kaller dem like ut. Det vil si, at de spilte noe de ikke egentlig var – og Han advarte dem, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Han som ikke har behag i den ugudeliges død, som vi leser i Esek 33:11.
   Men her står du umiddelbart overfor en stor og snikende fare – at det gamle menneske i deg, bruker åpenbaringer av Guds nåde og godhet til å svekke alvoret i å være en slik ugudelig for eksempel. For det står likevel fast – uten den ugudeliges omvendelse rammes han av Guds dom, helt og fullt og evig!
   De som reiser seg mot deg, eller viker fra deg, fordi du har del i Kristi fred, de er under en evig Guds dom, og kommer det ikke til en sann omvendelse, blir den stående fast!
   Herren taler disse strenge og alvorstunge ord, nettopp for å drive den uomvendte til å søke omvendelse. Det er hva Guds nåde i Jesus Kristus er åpenbart til, en åpnet dør for den som søker omvendelse! Streng tale fra Herren, men alltid foran en åpnet dør!
   Det ene tar altså ikke bort, eller svekker det annet! Begge dele står evig fast – Guds dom over denne verden og alt som er av den, du inkludert, og Guds nåde som renser oss fra det som blir oss til dom ved en ny fødsel, virket nettopp ved sannhets ord!
   Til slutt: Hør ennå en gang hva dette sannhets ord til gjenfødelse er – Ef 1:13: «I Ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt
   Det du skal ha klart for deg, når du leser et ord som dette, det er at dette er menneskets eneste håp! Det finnes ikke noe annet! Kanskje det da begynner å gå opp for deg, hvor stort det er å være en kristen, om det ser aldri så smått ut i den blinde verdens øyne. Den har ikke noe håp tross all verdens glitter og stas.
   Gud har vist deg stor nåde, da Han gav sin Sønn i ditt sted, og så åpenbarte det for deg ved sin Ånd!

   Og en meget viktig sak apostelen peker på i det han skriver her: «- i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt
   Da dere kom til troen! La ingen bedra deg her! - du må ikke ha mer enn troen - tilflukten - til Jesus for å ha Ånden!