For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               19 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Den evige!

Jer 32:17-20

   17 Å, Herre Herre! Se, du er den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm. Ingen ting er for vanskelig for deg. 18 Du gjør miskunn mot tusen ledd og gjengjelder fedrenes misgjerning på deres barn etter dem, du store, du veldige Gud, som har navnet Herren, hærskarenes Gud. 19 Du er stor i råd og mektig i gjerning. Dine øyne er opplatt over alle menneskebarns veier for å gi enhver etter hans ferd og etter frukten av hans gjerninger. 20 Det var du som gjorde tegn og under i landet Egypt og helt til denne dag, både med Israel og med andre mennesker, og gjorde deg et navn, slik vi kan se det på denne dag.

   Det er den evige Gud vi møter i teksten her, og Han minner ikke mye om den veike – ja, nærmest kule Gud vi møter i mange kristne sammenhenger i dag. De viser da bare at de ikke kjenner den ene sanne Gud, Han som er en fortærende ild mot all synd, og derfor ikke kunne ta oss til seg i sin kjærlighet uten ved et offer i vårt sted. Det måtte gjøres soning! Jesus vitner om Ham i Matt 10:28: «Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for Ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!» Her er et uendelig alvor uttrykt, som vi også finner det i teksten vår idet det går opp for oss hva vi egentlig leser: «- gjengjelder fedrenes misgjerning på deres barn etter dem!» (v.18).
   Og i tillegg – det lar seg ikke gjøre å skjule seg for Ham, som vi ser her: «Dine øyne er opplatt over alle menneskebarns veier for å gi enhver etter hans ferd og etter frukten av hans gjerninger.» (v.19).
   Det er det samme som er sagt i Hebr 4:13: «Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for Hans øyne som vi skal stå til regnskap for.» Noe allerede David hadde fått se inn i, og vitnet om i Sal 139: «Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt - så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg, natten lyser som dagen, og mørket er som lyset.»
   Det er Ham du har med å gjøre! Spørsmålet er – er du klar over det? Vet du dette for visst, eller har du dannet deg en gud i ditt eget bilde?

   I Sal 111:10, leser vi dette velkjente, som også er gjengitt i Ordsp 9:10: «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom.» I Ordspråkene føyes det også til: «- og å kjenne Den Hellige er forstand.»
   Vi ser jo at i mange kristelige sammenhenger i dag, skulle en tro det førte til at en tvert imot mistet forstanden.
   Men å kjenne denne Gud som åpenbarer seg her – Han som gjorde seg et navn, som vi leser her – det vil si, gjorde seg kjent for oss, og uten denne Guds selvåpenbaring kunne vi ikke kjent Ham i sannhet, det gjør også at vi får et sant lys over vår frelse, og kan hende forstår mer av et ord som for eksempel: «- hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg.» (Sal 130:4).
   For at vi skal frykte deg! Hvorfor står det i forbindelse med tilgivelsen? Jo, for uten denne tilgivelsen, uten den soning som bevirker at Han kan tilgi oss våre synder, står du tilbake med Ham vi har lest om her! Gud er like reell i sin hellighet som i sin kjærlighet – og er ikke du på det rene med det, så har du et skjevt bilde av Gud.

   Mange har det bilde av og den tanke om Gud at i Det Gamle Testamente var Han forferdelig og streng, mens Han nå i Det nye testamente nærmest har skiftet karakter og blitt snill. Men har du ikke lest at Hans navn er: JEG ER! Det vil si, alltid og evig den samme! Som apostelen Jakob skriver i Jak 1:17 «Hos Ham er ingen forandring eller skiftende skygge.» Og som du i Hebr 13:8, leser om Ham som du bekjenner som kristen: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.»

E.K.

   Gud er og forblir den samme i sin hellighet og i sin kjærlighet, og det er viktig at du og jeg er klar over dette, for det vil danne oss som kristne å ha et sant bilde av Gud.
   Slik er det med alle ting i livet – skal det utvikles en personlighet, så må en ha noe fast å forholde seg til. Derfor lever vi i en meget alvorlig tid med tanke på de som skal vokse opp i dette samfunnet i dag, hvor nærmest alt er i oppløsning og ingenting er helt sant. Det blir ikke Herrens terebinter, det blir heller spaghetti, om en skal forsøke å peke på det tragiske utfallet! Tenker ikke da på fysikk først og fremst, men mentalitet Hvordan kan du stå for noe, om du ikke tror på noe? Om du ikke er helt sikker på at noe er sant!
   Dersom du sier til meg i samsvar med den moderne ideologi: «Det er ikke noe som er helt sant!» Da må jo jeg nødvendigvis svare: «Ja men, da er jo ikke det helt sant heller!» Og da har du vår tid i et nøtteskall, som vi sier. Vi er på vei inn i en total forvirring, og det fordi Han som er opphavet til visdom og forstand er forkastet! Som vi kan lese i Jer 8:9: «Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra?» Og - Rom 1:22: «Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer.»
   Det er vel også noe av dette som minner oss om at vi er i den aller siste tid. Altså et sant bilde – det vil si, sant kjennskap til Gud – vil forme deg som kristen og som menneske i det store og hele. Og over det hele – det viktigste av alt – det maler ut for deg nødvendigheten av, og sant kjennskap til, den frelse Gud tilveiebrakte i sin Sønn Jesus Kristus – i sin Sønns blod! Du får et klart syn – skal vi si forklaret syn – på frelsesveien, veien som fører helt hjem trygt og sikkert, nemlig Jesus selv – som Han også vitner i Joh 14:6: «Jeg er Veien!»

   Apostelen Johannes skriver om dette å ha fått visdom fra Gud i 1 Joh 5:20: «Vi vet at Guds Sønn er kommet, og Han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i Hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.»
   Dette er det største du kan eie i ditt liv her på jord – troens klare blikk på Jesus! Denne forstand apostelen vitner om her, så du kjenner den sanne!


   Ingenting er for vanskelig for deg, hørte vi i teksten her (v.17b) - ikke engang det å finne et vis å få håpløse syndere som meg og deg inn i en hellig himmel - og å sette oss i en stand, så vi allerede mens vi vandrer her på jord, kan ha Guds fulle velbehag over oss. Den løsningen heter Lammets blod utøst til syndenes forlatelse for oss!

  Se, se, se og lev!
Det er liv i å se på det Golgata kors.
Ja, just nu er det liv og for deg!