For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Sankthansdag /Jonsok

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Hvor lenge?

1 Kong 18:21 - 26 og 36 - 39

   21. Da trådte Elias fram for alt folket og sa: Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg Ham! Og dersom Ba'al er det, så følg ham! Men folket svarte ham ikke ett ord. 22. Og Elias sa til folket: Jeg er den eneste av Herrens profeter som er blitt tilbake, mens Ba'als profeter er fire hundre og femti mann. 23. La oss nå få to okser. La så dem velge seg den ene oksen og hogge den i stykker og legge den på veden, men de skal ikke tenne ild på. Så vil jeg stelle til den andre oksen og legge den på veden, men jeg vil ikke tenne ild på. 24. Så kan dere påkalle deres guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det da være slik at den gud som svarer med ild, han er Gud. Hele folket svarte: Det er godt! 25. Da sa Elias til Ba'als profeter: Velg nå dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere er flest, og påkall så deres guds navn! Men dere skal ikke tenne ild på. 26. Så tok de den oksen han hadde gitt dem. De stelte den til og påkalte Ba'als navn fra morgen til middag og ropte: Svar oss, Ba'al! Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte. Og de hinket omkring det alteret de hadde reist.
   36. Men ved den tiden da matofferet ble frambåret, trådte profeten Elias fram og sa: Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette! 37. Svar meg, Herre! Svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg! 38. Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften. 39. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa: Herren, Han er Gud! Herren, Han er Gud!


   «Hvor lenge vil dere halte til begge sider?» (v.21).
   Dette er et ord som rammer meg ganske tungt, der jeg står overfor det. Eller er du til stede nå som aldri noen sinne kjenner deg igjen i dette? Ja, det er de som mener at de ikke rammes av loven – men da er du blitt hva man vel kan kalle dobbelt blind.
   Hvor lenge? Det hadde gått en lang periode i israelsfolket forut for dette - de hadde så smått begynt å legge øret til andre røster. Bare svakt til å begynne med, slik er det når forkynnelsen har vært klar og rett gjennom lange tider. Det skjer ikke et fall slik over natten - ikke slik at det er synlig, men likevel har fallet faktisk skjedd, det er bare ennå i det skjulte. Man har så smått begynt å lytte til andre røster, og så begynner en å halte. Åndelig halt!
   Til å begynne med er det gjerne så svakt at ingen registrerer det - men det er den lille surdeigen, som apostelen taler om, som etter hvert gjennomsyrer hele deigen. (1 Kor 5:6; Gal 5:9).
   Etter en stund begynner det å bli mer synlig for alle og enhver, men da er skaden allerede så stor, at de fleste ikke bryr seg.
   Det er en gift dette, vet du. Det som fører mennesker bort fra Guds vei, det må jo stamme fra avgrunnen! - Og hvor langt det er kommet i vår kirke og forsamlinger, det kan du lese av hvor mange av presteskap og menighetslemmer som ikke tror at det finnes noen avgrunn i det hele tatt!
   Er de da i tilfelle prester for den Gud som ga oss Bibelen?
   Men folket fortsetter å gå og høre på disse, og drar så dom ned over seg selv også.
   De fremstår som dette målløse israrlsfolket vi leser om her, hvorav ingen kunne svare på profetens spørsmål. Det var ikke åndelig lys igjen i dem.

   Dette er ikke den vei Skriften anviser.
   Hebreerbrevets forfatter skriver: «La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet.» (Hebr 12:13).
   Hør hvordan det var blitt med israelsfolket her: «Da trådte Elias frem for alt folket og sa: Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg Ham! Og dersom Ba'al er det, så følg ham! Men folket svarte ham ikke ett ord.» (v.21).
   Ikke et ord! - De forholdt seg tause.
   Dette var Guds folk! Der sto profeten foran dem og minnet dem på deres fall, og de ymtet ikke et ord. Og det var ikke dette, at de slo seg for munnen, som det heter, og erkjente skyld, men det var denne ulmende og inderlige misnøye med ham som sto der og konfronterte dem med deres fall. Det var likesom så mye enklere og behagelig å følge Ba'al. Så mørkt blir det når Guds ord blir satt til sides.

   Jeg må tenke på Jesu beretning om denne som var kommet inn i bryllupssalen - altså inn blant Guds folk - uten bryllupskledning - han får spørsmålet fra husets herre, som gikk omkring og så på gjestene: «Venn, hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær?» - Og også om ham står det: «Men han tidde.» (Matt 22:12).
   Han hadde ikke tatt sin halting på alvor, men hadde tillatt seg å halte. - Derfor satt han nå der uten bryllupsklær, uten rett til å være der, uten rett til adgang! Han hadde ikke noe å si, men i hans hjerte rørte de tankene seg som alltid finnes hos slike mennesker: «Du får godta meg som jeg er! - Jeg er vel bra nok! - Min kristendomsutøvelse står da vel ikke tilbake for de andres her! osv. - Jeg har da vel ikke bruk for noen særlig bryllupsdrakt
   Han kunne ikke ha tatt mer feil, men det gikk først til fulle opp for ham, der han lå utenfor i mørket, bundet på hender og føtter. - Der de gråter og skjærer tenner - men forgjeves! - Evig for sent! Det kom aldri noen og løsnet på tauene!

   Hvor alvorlig haltingen er blitt, vises blant annet på, at et menneske ikke frykter for et Guds ord som dette, men lik så mange av kirkens prester, som midt imot Jesu eget ord, som vi her leser sammen, hevder at noe slikt sted, noe slikt mørke, ikke finnes. Er det alvorlig?

   Min kristendomsutøvelse - og dessuten; - dette som vi hører så mye av i dag: Jeg er jo skapt i Guds bilde! (som om det i seg selv ga adgang til Guds rike!) - det var den drakten han mente måtte holde. - Og fordi han hadde blikket rettet mot seg selv, sin egen religiøsitet og åndelighet, samtidig som han var under innflytelse av en falsk forkynnelse, som ikke pekte på umuligheten, nettopp for en rik, det vil si, en som har noe i seg selv, å komme gjennom nåløyet. - Derfor så han aldri noe behov for noen annen drakt, enn sin egen. Den trengte bare litt lapping her og litt flikking der - ingen er jo fullkomne! - men en helt ny og annen drakt! - Nei, hva skulle det være godt for?

   Du som er her nå - hvilken drakt er du blitt fornøyd med? - Eller kanskje du slett ikke er fornøyd, men holder på å sy og arbeide?
   Er den ikke underlig den drakten vi prøver å sy sammen - vi har ikke mer enn fått sydd igjen et lite hull vi ble obs på, så oppstår det plutselig en stor revne, så revner den plutselig i andre siden, og så i ryggen osv., og så begynner det å gå opp for oss - materialet er jo helt råttent!
   Forhåpentligvis begynner det å gå opp for oss i tide, før vi en dag står der fremfor Ham som har øyne som ildsluer, som avslører alt vårt skuespill.

   Nei, det har skjedd én - én eneste - kristendomsutøvelse (gjerning) på jord, som fører gjennom nåløyet, og det er ikke vår egen, men Jesu!

   Du så hvor forgjeves de hinket rundt alteret og påkalte Ba'al disse falske profetene - og det er alltid disse store faktene som følger disse, for de må likesom få til noe og blåse opp noe for at deres gud skal høre dem.

   Og så ser vi hvordan Elias trår frem og påkaller Guds navn! Det er det Skriften holder frem for oss: «Hver den som påkaller Hans navn!» (Rom 10:13). Den som ber om Hans frelse, den som ber om Hans drakt å skjule seg i - for Jesus levde ikke Gud til ære i samsvar med lovens krav, for å vise oss hvordan det skulle gjøres, men i vårt sted - som vår stedfortreder! Og da spørs det om vi halter, i forhold til dette budskapet!

   Du sier du regner med Jesus til frelse, men regner du også mer og mindre bevisst med ditt eget i tillegg? - Hvor god kristen duer blitt! - Eller er det virkelig Jesus alene?
   Kanskje du vil si: Ja, jeg vil gjerne regne med Jesus alene, og jeg vet at det er rett, men så opplever jeg, at mitt eget blander seg inn hele tiden, og så ser jeg på meg selv.
   Ja, men du dømmer jo dette! - Og så bærer du det frem som den synd det i virkeligheten er. Du har forlatelse for synd! Jesus bar på korset all verdens synd, også den religiøse, og Hans rettferdighet skjuler all vår skrøpelighet!

   Da Elias påkalte Israels Guds navn, så slo ilden ned, fortærte alt som var lagt på alteret - til og med veden og steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften! «Jesu, Hans Sønns blod, renser oss fra all synd!» (1 Joh 1:7).
   Det eneste du blir stående igjen med der, det er det som er av Gud. Alt det andre, nå ser du dets sanne vesen - det er aske og støv! Det var møtet med Den Hellige som åpenbarte det! Jesus er den som døper med Den Hellige Ånd og ild, som vi kan lese i Matt 3:11 og Luk 3:16.
   Slik var det for meg den gang denne ild falt, jeg ble stående igjen med Jesus alene - og siden opplever jeg at denne ild alltid vil fortære det i mitt åndelige liv, som ikke er av Gud.
   Det var dette som skjedde, da Jesus utåndet på korsets tre! - kan du ikke se det? Det er på dette grunnlag du skal få påkalle Hans navn. Det har vært en her på jord, og fortært og slikket opp all synd - som også Johannes vitner om det i sitt brev: «Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og Han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.» (1 Joh 2:1-2).
   Er det da noe tilbake, som Han ikke har «fortært?»
   «Å byrde som på deg var kast, All verdens skam og last! Så sank du i vår jammer ned Så dypt som ingen vet.»

   Dette er ikke forkynt deg for at du skal synes synd på Jesus - Han gjorde dette villig Han, om enn med gru - det er forkynt deg for at du skal tro på Ham, sette din lit til Ham, regne med Hans gjerning i stedet for din egen. Det er nemlig hva dette budskapet virker, der hvor det blir hørt. Det er nemlig sannheten som blir forkynt, og i det øyeblikk det bare begynner å gå opp for ditt hjerte, at det er sannheten du hører, når du hører om Jesu stedfortredende gjerning: «Dette har jeg gjort for deg!» - da begynner du også å smake kraften av det! - Du blir glad, du får fred med Gud - ja, vi kan si: Du får kraft til å tro det.
   Dette virker Guds Ånd overalt hvor Han ikke blir avvist.
   Elias behøvde ikke å rope lenge! - Det behøver ikke du heller - Han hørte deg første gang!


   Ved korsets fot hos Jesus
Jeg vil så gjerne stå,
Der
finner jeg den klippegrunn
Som jeg kan bygge på.
Der er et hjem i villsom egn,
En stille, sikker havn
På min vandring i et fremmed land
Gjennom farer, nød og savn.

E.K.