his We


 
Kanaan - prekensamling etc.

 

 Linker:

 1 søndag i advent:
I
Ev.: Mark 1:14-15 Tiden er fullkommet!

Ep.: Rom 13:11-14 Våkn opp!
GT:
TT: Sal 122:1 Tørsten etter Herren! Lyd
II
Ev.: Mark 13:28-37
Ep.:
GT: Jes 64:1-9
TT:
Sal 128:1-2 Sann Herrens frykt Lyd
III
Ev.: Luk 21:25-36 Menneskesønnens komme!
Ep.: 1 Tess 3:9-13 Samfunns ånd Lyd
GT:
TT:
Sal 25:1-4

2 søndag i advent:
I
Ev.:

Ep.:

GT: Dan 7:13-14 Hans herredøme!
TT: Sal 129:1-8 Herrens seier – fiendens tap! Lyd
II
Ev.:
Ep.: 2 Pet 3:8-15a
GT: Jes 40:1-11
TT:
Sal 85:1-2, 8-13
III
Ev.: Luk 3:1-6
Ep.: Fil 1:3-11
GT: Mal 3:1-4 Se, Han kommer!
TT:
Luk 1:68-79

3 søndag i advent:
I
Ev.:
Matt 11:2-10 Messias' budbærer!
Ep.: 1 Kor 4:1-5 Ros av Gud!
       1 Kor 4:1-5 Vise seg tro! Lyd
GT:
TT:
II
Ev.: Joh 1:6-8
Ep.:
GT: Jes 61:1-4, 8-11
TT:

III
Ev.: Luk 3:7-18
Ep.: 1 Tess 5:1-11
GT: Sef 3:14-20
TT:

4 søndag i advent:
I
Ev.: Joh 1:19-28 Herrens utsendte!

Ep.: Fil 4:4-7 Gled dere!
GT: Sak 3:8-9 Spire!*
TT: Sal 72:1-7, 18-19
II
Ev.: Luk 1:26-38
Ep.: Rom 16:25-27
GT:
TT:

III
Ev.: Luk 1:39-45
Ep.: Hebr 10:5-10
GT: Mika 5:2-5a
TT:

Julaften:
Alle rekker
Ev.: Luk 2:1-20
Ep.:
GT:
Jes 9:1-7
TT: Sal 96Julenatt/ottesang:
I
Ev.: Joh 5:31-39 Faderens vitnesbyrd!

Ep.: Tit 2:11-15 Ved Guds nåde! Lyd
GT: Jer 23:5-6 Jeg vil!
TT:
II
Ev.: Mark 2:13-22
Ep.: 2 Kor 3:1-6
GT: Hos 2:14-20
TT:
Sal 103:1-13, 22
III
Ev.: Luk 6:39-49
Ep.:
GT: Jes 55:10-13
TT: Sal 92:1-4, 12-15

Juledag:
Alle rekker
Ev.: 
Joh 1:1-14
Ep.: Hebr 1:1-12
GT: Jes 52:7-10
TT: Sal 98Stefanusdagen / 2 juledag:
I
Ev.: Matt 23:34-39 Til frelse!

Ep.: Apg 22:17-24 Religiøs forfølgelse
GT: 4 Mos 27:15-22a Mellommannen
Lyd

TT:

II
Ev.: Matt 10:16-22
Ep.:
GT: Sal 86:11-17
TT:
Apg 7:52-60
III
Ev.: Joh 16:1-4a
Ep.:
GT:
TT:
Sal 29Romjulssøndag:
I
Ev.: Mark 11:22-25 Ha tro!

Ep.: Ef 1:1-14 Fra evighet av
GT: Sal 115:9-11 Stol på! Lyd
TT:

II
Ev.: Luk 2:33-40
Ep.: 1 Kor 5:1-5 Tuktens hensikt
Lyd
GT: Jes 61:10-62:3
TT:
Sal 148
III
Ev.: Luk 2:41-52
Ep.: Kol 3:12-17
GT: 1 Sam 2:18-20, 26
TT:
Jes 63:7-9Nyttårsaften:
I
Ev.: Matt 5:38-48 Umulig - men mulig!

Ep.: 1 Tess 1:1-10 Evangeliets frukt
GT: Sal 103:8-14 Renselsen Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 14:27
Ep.: 2 Pet 3:13-15a, 17-18

GT: Jer 29:10-14
TT:
Fork 3:1-13
III
Ev.: Matt 11:25-30
Ep.: 1 Joh 1:5-7
GT: Klag 3:22-26
TT:
Nyttårsdag:
I
Ev.: Luk 4:23-30
En profets mottakelse!
Ep.: Gal 3:24-29 Vår tuktemester til ...!
GT: Ordsp 4:18-23 Ordet
TT:
II
Ev.: Matt 1:20b-21
Ep.: Apg 4:8-12
GT: Sal 103:13-18
TT:
4 Mos 6:22-27
III
Ev.: Matt 18:19-20
Ep.: Rom 10:8b-13
GT: Sal 72:17-19
TT:Kristi åpenbaringsdag:
I
Ev.: Joh 21:1-8 Ved Jesus alene!
Lyd
Ep.: 1 Kor 15:20-25 Herren - den oppstandne!
GT: 2 Mos 25:17-22 Nådestolen! Lyd*
TT:

II
Ev.:
Ep.: Rom 15:4-13 Pris Gud!
GT:
TT:
Jes 60:1-6
III
Ev.: Joh 12:42-47
Ep.: Ef 6:19-24 Be for meg!
GT: Jes 51:4-8
TT:
2 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Joh 10:23-30
Uvisshetens grunn
Ep.: 2 Kor 8:1-9 Ved Guds nåde! Lyd
GT: Sal 81:9-14 Hør! Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 1:1-11
Ep.: Apg 19:1-7
GT: 1 Mos 1:1-5
TT:
Sal 40:1-11
III
Ev.: Luk 3:15-17, 21-22
Ep.: Apg 8:14-17
GT: Jes 43:1-7
TT:
Sal 27:1, 4-93 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 24:35 Ordet som aldri forgår!

Ep.: Hebr 7:24-28 og 8,1-2 ..., men i Jesus du er!
GT: Amos 8:11-12 Forgjeves søken Lyd
TT:

II
Ev.: Joh 1:43-51
Ep.: 1 Kor 6:12-20
GT: 1 Sam 3:1-10
TT:

III
Ev.:
Ep.: 1 Kor 12:1-11
GT: Jes 62:1-5
TT:
4 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 13:47-51 Det endelige skille! Lyd
Ep.: Gal 5:1-13 Korsets anstøt Lyd
GT: Sal 42:1-7 Tørst etter Gud!
TT:
II
Ev.: Mark 1:14-20 Følg meg! Lyd
Ep.: 1 Kor 7:29-31
GT: Jona 3:1-5, 10
TT:
Sal 62:5-12
III
Ev.: Luk 4:14-21
Ep.:
GT: Neh 8:1-3, 5-6, 8-10
TT:
Sal 195 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Joh 1:19-34
Vitnet og vitnesbyrdet!*
Ep.: 2 Kor 4:10-15 Til liv ved død

GT: Klag 3:54-58 Guds hørende øre!
TT:

II
Ev.: Mark 1:21-28
Ep.: 1 Kor 8:1-13 Fri i Kristus!
Lyd
GT:
TT:
Sal 111
III
Ev.:
Ep.: Gal 3:6-14 Abrahams rettferdiggjørende tro Lyd
GT: Jer 1:4-10
TT:
6 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 8:5-13 Tro Ham!

Ep.: Kol 2:20-3,11 Fri til å avlegge!
GT: 5 Mos 18:15-19 Hør Ham!
TT:
II
Ev.: Mark 1:29-39
Ep.: 1 Kor 9:1-18 Er jeg ikke fri? Lyd
GT: Jes 40:21-31
TT:
Sal 147:1-11, 20c
III
Ev.: Luk 5:1-11
Ep.: 1 Kor 15:1-2 Stå fast i ...! Lyd
GT: Jes 6:9-13
TT:
Sal 138:1-8 Lovprisnings grunn! LydSåmannssøndag:
I
Ev.: Matt 19:27-30 Ved sannhets erkjennelse!
Ep.: Rom 7:14-25 Jeg velger Livet!

GT: Jes 32:20 Gjenløsningen!
TT:
II
Ev.: Mark 1:40-45
Ep.:
GT: 2 Kong 5:1-14
TT:
Sal 30
III
Ev.: Luk 6:17-26
Ep.: 1 Kor 15:12-20
GT: Jer 17:5-10
TT:
Sal 1


Kristi forklarelsesdag:
:
I
Ev.:
Luk 2:22-32 Israels trøst!
Ep.: 1 Pet 4:12-19 Undre dere ikke!
GT: Sak 3:1-5 En ny drakt!
TT:
II
Ev.: Mark 9:2-9
Ep.: 1 Joh 3:1-13
GT:
TT:
Sal 50:1-8
III
Ev.: Luk 9:28-36
Ep.: 2 Kor 3:12-4:2
GT: 2 Mos 34:29-35
TT:
Sal 99Fastelavnssøndag:
I
Ev.:
Ep.:
2 Kor 12:1-9 Hans nåde er nok! *
GT: Jes 53:8-12 Det rammet Ham!
TT:
II
Ev.: Mark 2:1-12
Ep.: 2 Kor 1:18-22
GT: Jes 43:22-25
TT:
Sal 41
III
Ev.: Luk 6:27-38
Ep.: 1 Kor 15:35-38, 42-50
GT:
TT:
Sal 37:1-11, 39-40

Askeonsdag:
I
Ev.: Matt 6:1-6, 16-21
Ep.: 2 Kor 5:20b-6:10
GT: Joel 2:1-2, 12-17
TT: Sal 51:1-17

1 søndag i fastetiden:
I
Ev.:
Ep.: 2 Kor 6:1-10 I håp til Ham!

GT: Jes 12:1-6 Herren tilgir!
TT:
II
Ev.: Mark 1:9-15
Ep.: 1 Pet 3:18-22
GT:
TT:

III
Ev.: Luk 4:1-13
Ep.:
GT:
TT:

2 søndag i fastetiden:
I
Ev.:
Luk 7:36-50 To veier ligger foran deg!
Ep.: Hebr 2:10-13 Alle av én!
GT: Dan 9:15-19 For din egen skyld Herre!

TT:
II
Ev.:
Ep.: Rom 4:13-25
GT: 1 Mos 17:1-7, 15-16
TT:

III
Ev.: Luk 13:31-35
Ep.: Fil 3:17-4:1
GT: 1 Mos 15:1-12, 17-18
TT:
Sal 27:2-8, 10-14

3 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Matt 11:20-26
For hvem ble Herrens arm åpenbart?
Ep.: 1 Tim 2:1-6 Nåden hersker!
GT: Jer 8:20 Men - er du frelst?
TT:

II
Ev.: Joh 2:13-22
Ep.: Gal 4:8-20 Rettledning i sannhet Lyd

GT:
TT:

III
Ev.: Luk 13:1-9
Ep.: 1 Kor 10:1-33 Frukten av ...! Lyd
GT: Jes 55:1-9
TT:
Sal 63:1-84 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Joh 7:37-39a Det levende vann!
Lyd
Ep.: Ef 4:22-5:10 Livet her - i Kristus
GT: Sak 12:10-13, 1 Den åpnede kilde!
TT:
II
Ev.: Joh 3:14-21
Ep.: Ef 2:1-10
GT: 4 Mos 21:4-9
TT:
Sal 107:1-3, 17-22
III
Ev.: Luk 15:1-3, 11b-32
Ep.: 2 Kor 5:16-21
GT: Jos 5:9-12
TT: Sal 32

Maria Budskapsdag:
I
Ev.:
Ep.:
Gal 4:21-5: 6 Lov eller evangelium? Lyd
GT:
Jes 7:14 og 61:1-3 Jomfruens sønn!
TT:
II
Ev.: Luk 1:46-55
Ep.: Ef 1:3-6
GT: Jer 33:14-17
TT:
Jes 7:10-14
III
Ev.:
Ep.:
GT: 1 Sam 1:21-28
TT:
Palmesøndag:
I
Ev.: Matt 13:54-57a Kristi tjenerskikkelse - Lyd
Ep.: Fil 2:1-11 Se Jesus! Lyd
GT: Sak 2:14 - 3, 5 Ved Hans fattigdom!
Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 11:1-11
Ep.: Hebr 5:1-10
GT: Jes 50:4-9a
TT:
Sal 118:1-2, 19-29
III
Ev.: Luk 19:28-40
Ep.:
GT: Sal 23
TT:
Matt 21:1-11

Mandag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 12:1-11
Ep.: Hebr 9:11-15
GT: Jes 42:1-9
TT:
Sal 36:5-11

Tirsdag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 12:20-36
Ep.: 1 Kor 1:26-31
GT: Jes 49:1-7
TT:
Sal 71:1-14

Onsdag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 13:21-32
Ep.: Hebr 12:1-3
GT: Jes 50:4-9a
TT:
Sal 70Skjærtorsdag:
I
Ev.: Matt 21:1 - 9 Den saktmodige konge!

Ep.: Kol 1:6 - 14 I Ham har vi forløsningen!

GT: Sal 25:1 og 5 - 16 Til deg, Herre!
TT:
II
Ev.: Joh 13:1-17, 31b-35
Ep.:
GT: 2 Mos 12:1-4 (5-10) 11-14
TT:
Sal 116:1-4, 12-19
III
Ev.: Matt 26:17-29 Nattverdens innstiftelse Lyd
Ep.: Hebr 4:12-16
GT: Jes 49:8-16a
TT:

Langfredag:
Alle rekker
Ev.: Joh 18:1-19:42
Ep.: Hebr 10:16-25
GT:
TT:
Sal 22
Langfredag aften:
I
Ev.: Joh 18:35-40 Det ene nødvendige!

Ep.:

GT: Sal 22:2-9 Forlatt for din skyld! Lyd

TT:
II
Ev.: Joh 9:1-41
Ep.: Rom 5:1-11
GT: 1 Sam 16:1-13
TT:
Sal 95
III
Ev.: Joh 4:5-42
Ep.:Rom 4:1-5, 13-17
GT: 2 Mos 17:1-7
TT:
Påskenatt/Ottesang:
I
Ev.: Mark 14:22-24 Guds gave!
Ep.: Rom 10:1 - 17 Av Gud - alt!
GT: Amos 5:12 - 15 Et stort lys!
TT:
II
Ev.:
Ep.: Rom 6:3-11
GT: 2 Mos 14:10-31, 15:20-21
TT:
Sal 114
III
Ev.:
Ep.:
GT: Jona 2:1-11
TT:
Sal 16
Herren - vår arv! LydPåskedag:
I
Ev.: Joh 12:1-11 Forskjellige forhold til Jesus
Ep.: Fil 2:12-16a Arbeid på ...! Lyd

GT:
1 Mos 3:13-15 og 21-24 Frelsesvilje
TT:
II
Ev.: Matt 28:1-10
Ep.: Fil 2:16b-30
GT: 5 Mos 30:15-20
TT:
Sal 131:1-3 Som det avvente barn Lyd
III
Ev.:
Ep.: Ef 5:25-27, 30 Han gav seg selv!

GT: 3 Mos 19:1-2, 9-18
TT:
Sal 119:1-82 Påskedag:
I
Ev.: Luk 24:50 - 53 - i nådens tid! Lyd

Ep.: Fil 3:7 - 20 Jag etter ...!

GT:
Hos 6:1 - 3 Levendegjort!
TT:
II
Ev.: Luk 24:36-45
Ep.: 1 Pet 1:18-23
GT: 1 Mos 45:1-15
TT:
Sal 32
III
Ev.: Joh 20:11-18
Ep.: 2 Kor 5:14-19
GT: Jer 31:9-13
TT:
Sal 172 søndag i påsketiden:
I
Ev.:
Ep.: 1 Kor 14:13-20 Oppbyggelse kun ved Ordet! Lyd
Video
GT: Jer 2:10-13 Hvem er som du?

TT:
II
Ev.: Joh 20:19-31
Ep.: 1 Joh 1:1-2:2
GT: 2 Mos 24:12-18
TT:
Sal 133,1-3 Lyd
III
Ev.:Luk 24:13-35
Ep.: Åp 1:4-8
GT: Jes 58:1-9a (9b-12)
TT:
Sal 150

3 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Matt 23:23-28 Ve hykleriet! Lyd
Ep.: 1 Joh 3:18-24 Bli i Hans bud!*
GT:
Joel 2:12-13 Men selv nå!
TT: Sal 116:1-4, 12-19
II
Ev.: Luk 24:36b-48
Ep.: 1 Joh 3:1-7
GT: 1 Mos 2:15-17; 3:1-7
TT:
Sal 4
III
Ev.: Joh 21:1-19
Ep.: Åp 5:11-14
GT: Mika 6:1-8
TT:


4 søndag i påsketiden:
I
Ev.:
Ep.:
1 Pet 2:11 - 20 Vår ferd!
GT: Sal 73:21 - 28 Min del for evig!
TT:
II
Ev.: Joh 10:11-18
Ep.: 1 Joh 3:16-24
GT: Jos 24:1-3a, 14-25
TT:
Sal 23
III
Ev.:
Ep.: Åp 7:9-17
GT: Dom 4:1-7
TT: Sal 155 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Joh 16:5 - 15 Talsmannen!
Ep.:
Jak 1:17 - 21 Ordets makt!
GT: Sal 87:1 - 7 Alle mine kilder i deg!
TT:
II
Ev.: Joh 15:1-8
Ep.: 1 Joh 4:7-21
GT: Sal 31:1-5, 15-16
TT:
Sal 22:25-31
III
Ev.: Joh 13:31-35
Ep.: Åp 21:1-6
GT: Jes 42:1-9
TT:

6 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Joh 16:23-30 Faderen selv elsker dere!

Ep.:
1 Kor 15:51-57 Døden er oppslukt!
GT: Sal 70:1-6 Du er min hjelp!
TT:
II
Ev.: Joh 15:9-17
Ep.: 1 Joh 5:1-6
GT: Sal 66:8-20
TT:

III
Ev.: Joh 14:23-29
Ep.: Åp 21:10, 22-22:5
GT: Jer 31:15-17
TT: Sal 67

Kristi himmelfartsdag:
Alle rekker
Ev.: Luk 24:44-53

Ep.: Ef 1:15-23
Ep:
Apg 1:1-11
TT:
Sal 47Søndag før pinse:
Ev.:

Ep.: Gal 1:10-24 En sann Herrens apostel – et sant - Lyd
GT: Jes 32:20 Se, Hans miskunnhet! Lyd

TT:
II
Ev.: Joh 17:6-19
Ep.: 1 Joh 5:9-13
GT: Jes 7:10-16
TT:
Sal 1
III
Ev.: Joh 17:20-26
Ep.: Åp 22:12-14, 16-17, 20-21
GT: Jes 35:1-10
TT:
Sal 97

Pinseaften:
Ev.: Matt 18:1 - 7 Hvem er størst?

Ep.: Apg 2:36 - 41 Hva skal vi gjøre, brødre?

GT: Jes 55:1 - 3 Kom! - alle dere ...! Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 17:1-11
Ep.: 1 Pet 5:6-11
GT: Jes 11:1-10
TT:
Sal 68:1-10, 32-35
III
Ev.:
Ep.: 1 Pet 3:13-22
GT: Jes 2:1-5
TT:
Sal 105:1-6, 37-45


Pinsedag:
I
Ev.: Matt 3:16
Åndens vitnesbyrd
Ep.: 1 Pet 1:18 - 25 Ved Guds ord, som ...

GT: 1 Kong 19:11 - 13a Den stille susen Lyd

TT:
II
Ev.: Joh 15:26-27; 16:4b-15
Ep.: Rom 8:22-27
GT: Joel 3:3-5 Frelsernavnet Lyd
TT:
Sal 104:24-34, 35b
III
Ev.: Joh 14:8-17; 25-27 Større ting! Lyd
Ep.: Rom 8:14-17
GT:
TT:
Apg 2:1-212 Pinsedag:
I
Ev.: Mark 8:1 - 9 Brødunderet

Ep.: Tit 1:1 - 4 Ordet åpenbart Lyd
GT: Sal 117:1 - 2 Ett i Kristus! Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 6:44-47
Ep.: Apg 11:19-26
GT: Jes 44:3-5
TT:
Apg 16:16-34
III
Ev.: Joh 7:37-39
Ep.: Apg 15:1-11
GT: 2 Mos 17:1-7
TT: Apg 1:6-14Treenighetssøndag:
I
Ev.:
Ep.:
Filem 1:1-25 Brevet til Filemon Lyd
GT: Dom 6:11-8,33 Gideon Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 3:1-17
Ep.: Rom 8:12-17
GT: Jes 6:1-8
TT:

III
Ev.: Joh 16:12-15
Ep.: Rom 5:1-5
GT: Ordsp 8:1-4, 22-31
TT: Sal 8


2 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: Rom 12:1-2 Helliggjørlsens kraft! Lyd*
GT: Dom 11:1-12,7 Jefta Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 3:20-35
Ep.: 2 Kor 4:13-5:1
GT: 1 Sam 8:4-20 (11:14-15)
TT:

III
Ev.:
Ep.: Kol 2:1-6 Guds hemmelighet!
GT: 1 Kong 17:8-24
TT:
Sal 1463 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: Rom 15:14-19 Hva Gud gjør! *
GT: Dom 13:1-16,31 Samson Lyd  *
TT:

II
Ev.: Mark 4:26-34
Ep.: 2 Kor 5:6-17
GT: 1 Sam 15:34-16:13
TT:
Sal 20
III
Ev.: Luk 7:36-8:3
Ep.: Gal 2:15-21
GT: 1 Kong 21:1-21a
TT: Sal 5:1-84 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: Rom 16:17-20 Forvirring? - årsak? Lyd *
GT: 
TT: Sal 135:14-21 En rettferdig for urettferdige! Lyd
II
Ev.: Mark 4:35-41
Ep.: 2 Kor 6:11-13
GT: 1 Sam 17:4-11,19-23,32-49
TT:
Sal 9:9-20
III
Ev.: Luk 8:26-39
Ep.: 1 Tess 4:13-18
GT: 1 Kong 19:1-15a
TT:
Sal 425 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Mark 5:25-34 Berøring med Jesus Lyd
Ep.: 1 Kor 1:10-15 Er Kristus blitt delt? Lyd
GT:
TT:
II
Ev.: Matt 28:16-20
Ep.: 2 Kor 13:11-13
GT:
TT:
Sal 33:1-12
III
Ev.: Matt 9:35-10:8 (9-23
Ep.: Rom 5:1-8
GT: 1 Mos 18:1-15
TT: Sal 72Aposteldagen / 6 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: Apg 2:38 Hjelpeløses frelser! Lyd 
GT: Sal 123:1-4 Ja, Han har hørt! Lyd 
TT:

II
Ev.: Mark 5:21-43
Ep.: 2 Kor 8:7-15
GT: 2 Sam 1:1, 17-27
TT:
Sal 130:1-8 Av dypest nød Lyd 
III
Ev.: Luk 9:51-62
Ep.: Gal 5:1-9 Frigjort Lyd
GT: 2 Kong 2:1-14
TT: Sal 77:1-2, 11-207 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep. 1 Kor 16:8-9 Herrens nøkkel Lyd*
GT: Sal 127:1-2 Av nåde alt jeg får! Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 6:1-13
Ep.: 1 Kor 4:14-21
Avlet i Kristus Jesus ved evangeliet Lyd
GT: 2 Sam 5:1-5, 9-10
TT:
Sal 48
III
Ev.: Luk 10:1-11, 16-20 Ha fred i Ham! Lyd
Ep.: Gal 6:1-16
GT: 1 Mos 21:8-21
TT:8 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 14:12-14 Se og lev!
Lyd
Ep.: 1 Kor 10:6-13 Forbilder for oss
GT: 1 Sam. 3:1-11a Herrens ord åpenbart!
TT:
II
Ev.: Mark 6:14-29
Ep.: Gal 2:1-10 Kløkt i villfarelse Lyd
GT: 2 Sam 6:1-5, 12b-19
TT:
Sal 24
III
Ev.: Luk. 10, 23-37 Salige øyne!
Ep.: Kol 1:1-11 Inn til Kilden! Lyd
*
GT: Amos 7:7-17
TT:
Sal 829 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 9:36-10, 7 Hyrden!

Ep.: Gal 2:11-21 Sterk - i vår svakhet! Lyd

Ep.: Gal 2:11-21 Frelst ved det lovfrie evangelium Lyd

GT: Sal 46:1-6 Frimodig tillit
TT:
II
Ev.: Mark 6:30-34, 53-56
Ep.: Ef 2:11-22
GT: 2 Sam 7:1-16
TT:
Sal 89:20-37
III
Ev.: Luk 10:38-42 Ett er nødvendig! Lyd
Ep.: Kol 1:15-28 Hold fast ved hodet! Lyd
GT: Amos 8:1-12 Syndens frukt - syndens lønn! Lyd
TT:
Sal 52

10 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.:1 Tim. 4:12-16 Gi akt på!
Lyd
GT: 1 Mos. 12:1-3 Abrahams velsignelse -
- velsignelsen i Jesus Kristus
Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 6:1-21
Ep.:
Ef 3:8-13 Kristi uransakelige rikdom! Lyd
GT: 2 Sam 11:1-15
TT:

III
Ev.: Luk 11:5-13 Be - og få! Lyd
Ep.: Kol 2:6-19 Alene i håp til Gud! Lyd
GT: Hos 1:2-10
TT: Sal 85 Gud er!
Lyd

11 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Mark 10:35-45 Fallen natur i møte med Gud

Ep.: Rom 11:25-32 Ved miskunn!

GT: Joel 2:21-27 Læreren til rettferdighet!
TT:
II
Ev.: Joh 6:24-35
Ep.: Ef 4: 1-6, 17-21 Jeg formaner! Lyd
GT: 2 Sam 11:26-12:13a
TT:

III
Ev.: Luk 12:13-21 Ta dere i vare! Lyd
Ep.: Kol 3:1-11 Er dere oppreist med Kristus, da ...! Lyd
GT: Hos 11:1-11
TT:
Sal 107:1-9, 43


12 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.:
1 Kor 15:1-10 Jeg overgav dere ...!
GT: 2 Sam. 12:1-9 og 13 Oppgjør!
TT:
II
Ev.: Joh 6:35, 41-51
Ep.:
GT: 2 Sam 18:5-9, 15, 31-33
TT:
Sal 130
III
Ev.: Luk 12:32-40
Ep.: Hebr 11:1-3, 8-16
GT: Jes 1:1, 10-20 Ved uforskyldt nåde alene! Lyd
TT:
Sal 50:22-2313 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Luk. 17:11-19 Levende tro!
Ep.:
2 Kor 3:4-11 Rettferdighetens tjeneste!
GT: Sal 115:1-9 Vår Gud er i himmelen!
TT:
II
Ev.: Joh 6:51-58
Ep.:

GT: 1 Mos 22:1-14
TT:

III
Ev.: Luk 12:49-56

Ep.: Hebr 11:29-12:2
GT: Jes 5:1-7 Lovens hensikt Lyd
TT:
Sal 80:1-20 La ditt åsyn lyse! LydVingårdssøndag / 14 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 21:33-43 Ved Ordet og Ånden!
Ep.: 1 Kor 1:26-31
Himmelen verdig!
GT: Esek. 3:16-21 Så den ugudelige må få leve
Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 6:56-69
Ep.: Ef 6:19-24
GT: 2 Mos 1:8-2:10
TT:
Sal 84
III
Ev.: Luk 13:10-17
Ep.: Hebr 12:18-29
GT:
TT:15 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 7:11-17 Herre over dødens makt!
Ep.: Ef. 3:13-21 Ham være ære!
GT:
Sal 146:1-10 De elendiges frelser!
TT:
II
Ev.: Matt 16:21-28
Ep.: Jak 1:17-27
GT: Høys 2:8-13
TT:
Sal 45:1-2, 6-9
III
Ev.: Luk 14:1, 7-14 Lovens voktere i møte med lovens giver Lyd
Ep.: Hebr 13:1-8, 15-16 Frelse og gjerning
Lyd
GT: Jer 2:4-13 Frafall! Lyd
TT:
Sal 81:1-8, 14-17 Herren utfrir!

16 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 6:24-34 Søk først ...!

Ep.: Gal 3:15-22 Abrahams ætt!

GT: Sal 91:1-16 Herrens omsorg!
TT:
II
Ev.: Mark 7:24-37
Ep.: Jak 2:1 -17
GT: Ordsp 22:1-2, 8-9, 22-23
TT:

III
Ev.: Luk 14:25-33 Regn etter!
Ep.: Apg 16:1-12 For evangeliets skyld!
Lyd
GT: Jer 18:1-11
TT:
Sal 139:1-12

17 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Matt 7:1-5 Døm ikke!
Ep.:
Tit 3:3-11 Før - og etter
Lyd
GT: Sal 124:1-8 Fri fra snaren!
Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 8:27-38
Ep.: Jak 3:1-12
GT: Ordsp 1:20-33
TT:

III
Ev.: Luk 15:1-10 Han leter enn i dag! Lyd
Ep.: 1 Tim 1:12-17 Vi har fått miskunn! Lyd
GT: Jer 4:11-12, 22-28
TT:
Sal 14 Menneskets dårskap - Guds visdom Lyd

18 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: 2 Kor 5:7 I tro, ikke beskuelse! Lyd
GT: Sal 125:1-5 Herren berger sine! Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 9:30-37
Ep.: Jak 3:13-4:3, 7-8a
GT: Ordsp 31:10-31
TT:

III
Ev.: Luk 16:13 Mammon eller Herren! Lyd
Ep.: Kol 1:12-14 Alene av Ham! Lyd
GT: Jer 8:18-9:1
TT:
Sal 79:1-9

19 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: Gal 3:1-5 Ved nåden alene!
Lyd
GT: Sal 126:1-6 Gled deg Guds menighet! Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 9:38-50
Ep.: Jak 5:13-20
GT: Est 7:1-6, 9-10; 9:20-22
TT:

III
Ev.:
Ep.: 1 Tim 6:6-19 *
GT: Jer 32:17-20
TT:

20 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: 1 Kor 2:1-16 Guds visdom - vår frelse! Lyd
GT:  Jes 61:1-3 Et nådens år!
TT:

II
Ev.: Matt 21:33-46
Ep.: 1 Kor 1:30 Visdom fra Gud Lyd
Video
GT: Job 1:1; 2:1-10
TT:
Sal 26
III
Ev.: Luk 17:5-10
Ep.: 2 Tim 1:1-14
GT: Klag 1:1-6
TT:
Sal 13721 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: 1 Kor 3:1-6 Åndelig umodenhet er farlig! Lyd
GT: Sal 121:1-8 Hvor skal min hjelp komme fra? Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 10:17-31
Ep.: 1 Kor 1:30 Rettferdighet/Rettferdiggjørelse Lyd Video
GT: Job 23:1-9, 16-17
TT:
Sal 22:1-15
III
Ev.: Luk 17:11-19
Ep.: 2 Tim 2:8-15
GT: Jer 29:1, 4-7
TT:
Sal 66:1-12

22 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Matt 2:1-5:7-8 og 12 Herodes' sinn Lyd
Ep.: Gal 4:1-7 Ikke lenger trell! Lyd
GT: Jes 43:18-21 Noe nytt!
TT:  

II
Ev.: Matt 22:15-22
Ep.: 1 Kor 1:30 Helliggjørelse Lyd Video
GT: Job 38:1-7 (34-41)
TT:
Sal 104:1-9, 24, 35c
III
Ev.: Luk 18:1-8
Ep.: 2 Tim 3:14-4:5
GT: Jer 31:27-34
TT:
Sal 119:97-104

23 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Matt 1:18-24 Av Den Hellige Ånd!
Ep.:
1 Joh 3:1-2 Se, hvor stor kjærlighet!
GT:
Jes 11:1-5 En kvist av Isais stubb
TT:
 Sal 90:1-6, 13-17
II
Ev.: Mark 10:46-52
Ep.: 1 Kor 1:30 Forløsning Lyd Video
GT: 5 Mos 34:1-12
TT:
Sal 34:1-8 (19-22)
III
Ev.: Luk 18:9-14
Ep.: 2 Tim 4:6-8, 16-18
GT: Joel 2:23-32
TT:
Sal 65

24. søndag i treenighetstiden
Bruk tekstene på 6. s. i åpenbaringstiden
25. søndag i treenighetstiden
Bruk tekstene på 5. s. i åpenbaringstiden
26. søndag i treenighetstiden
Bruk tekstene på 4. s. i åpenbaringstiden
27. søndag i treenighetstiden
Bruk tekstene på 3. s. i åpenbaringstiden

Domssøndag / Kristi kongedag:
I
Ev.: Luk 22:39-53
Ep.: 1 Kor 6:1-11
GT:
II
Ev.: Joh 18:33-37
Ep.:
Åp 1:4b-8
GT: 2 Sam 23:1-7
TT:
Sal 132:1-9 Hvil i Ham! Lyd
III
Ev.: Luk 23:33-43

Ep.: Kol 1:11-20
GT: Jer 23:1-6
TT:Merkedager og temadager:

Lysmesse (7. desember)
I
Ev.:
Ep.:
Kol 2:13-17 Vi er fri! Kjøpt fri! Lyd
GT:
TT:
II
Ev.:
Ep.: *
GT:
TT:

III
Ev.:
Ep.: *
GT:
TT:

Helligtrekongersaften (5. januar)
Alle rekker
Ev.:
Ep.: *
GT:
TT:

Helligtrekongersdag (6. januar)
Alle rekker

Ev.:
Ep.: *
GT:
TT:

Kyndelsmesse (2. februar)
Alle rekker
Ev.:
Ep.: Hebr 2:14-18
GT:
TT:
Sal 24

Samefolkets dag 
I
Ev.:
Ep.: *
GT:

TT:
II
Ev.:
Ep.:

GT:

III
Ev.:
Ep.:
GT:
TT:

1. mai  
I
Ev.:
Ep.: *
GT:

TT:
II
Ev.: Mark 10:32-34 Ved Hans død!
Ep.:
1 Kor 5:6-13a Usyret
GT: Sal 116:12-13 og 17-19 Løftets oppfyller!

III
Ev.: Matt 20:25-28
Ep.: Jak 5:1-6
GT: 2 Mos 2:23-25, 3:7-10
TT:17 mai:n skal
I
Ev.:
Ep.: Fil 4:1-9
GT:
3 Mos 4:13-20 Preste
gjøre det!
Lyd
TT:
II
Ev.: Matt 22:17-22
Ep.: Ef 5:3-10 Ved lyset!
GT: 1 Krøn 29:10-14
TT:

III
Ev.: Luk 17:11-19
Ep.: 1 Kor 4: 6-13 La deg ikke dåre!
Lyd
GT: 5 Mos 8:11-14
TT:
Sankthansdag / Jonsok:
I
Ev.: Mark 1:4; Luk. 3:3 Syndenes forlatelse Lyd
Video
Ep.: Rom 8:1 Ingen fordømmelse! Lyd
GT:

TT:
II
Ev.: Mark 2:23-3:6
Ep.: 2 Kor 4:5-12
GT: 1 Sam 3:11-20
TT:

III
Ev.: Luk 7:1-10
Ep.: Gal 1:1-12 Intet annet evangelium! Lyd
GT: 1 Kong 18:20-39
TT:
Olavsdagen / Olsok:
I
Ev.: Matt 5:21-37
Ep.:
GT:

II
Ev.: Mark 12:38-44
Ep.: Hebr 9:24-28
GT: Rut 3:1-5; 4:13-17
TT:

III
Ev.: Luk 20:27-38
Ep.: 2 Tess 2:1-5, 13-17
GT: Hag 1:15b-2:9
TT:
Sal 145:1-8, 17-21 I sannhet! Lyd

Mikkelsmesse (29. september) 
I
Ev.: Mark 14:17-28 Eneste farbare vei!
Ep.: Fil 3:4b-14
GT:
TT:

II
Ev.: Mark 13:1-8
Ep.: Hebr 10:11-25
GT: 1 Sam 1:4-20
TT:
Sal 113
III
Ev.: Luk 21:5-19
Ep.: 2 Tess 3:6-13
GT: Jes 65:17-25
TT:
Sal12/Sal 118Høsttakkefest:
I
Ev.: Mark 4:26 - 33 Med Guds rike er det ...!
Ep.: 1 Kor 1:1 - 9 Ved Kristi vitnesbyrd!
Ep.: 1 Kor 1:1 - 9 Ved Kristi vitnesbyrd! Lyd
GT: 5 Mos 11:8 - 14 Loven oppfylt!
Lyd
TT:
II
Ev.: Luk 17:11-19
Ep.:
GT:
TT:
Sal 65:10-14
III
Ev.: Luk 11:3
Ep.: Jak 1:17-18
GT: Sal 104:24-30
TT:
Sal 42

Bots- og bønnedag (Siste søndag i oktober)  
I
Ev.:
Ep.: *
GT:
TT:

II
Ev.: Mark 12:28-34
Ep.: Hebr 9:11-14
GT: Rut 1:1-18
TT:
Sal 146
III
Ev.: Luk 19:1-10
Ep.: 2 Tess 1:1-4, 11-12
GT: Hab 1:1-4, 2:1-4
TT:
Sal 119:137-144

Reformasjonsdagen (Lørdag 31 okt. 2015)
Alle rekker
Ev.: Joh 10:1-10
Ep.: Fil 1:21-30
GT:
TT: Sal 141:1-10 Til deg tar jeg min tilflukt! Lyd

Allehelgensdag (Første søndag i november)
I
Ev.:
Ep.: *
GT:
TT:

II
Ev.: Joh 11:32-44
Ep.: Åp 21:1-6a
GT: Jes 25:6-9
TT:
Sal 24
III
Ev.: Luk 6:20-31
Ep.: Ef 1:11-23
GT: Dan 7:1-3, 15-18
TT: Sal 149

Minnedag (Første søndag i november)
I
Ev.:
Ep.: *
GT:
TT:

II
Ev.: Joh 21:9-13
Ep.: Apg 2:1-12
GT: 1 Mos 12:1-4a
TT:
Sal 100
III
Ev.:
Ep.: Rom 5:12-19
GT: Esek 34:11-16, 20-24
TT: Apg 8:26-40

For kristen enhet (18. januar)
I
Ev.: Mark 16:14-20 Gå og forkynn!
Ep.: Ef. 4:8-10 Den samme!
GT:
Sal 47:2-10 Høyt opphøyet! Lyd
TT:
Sal 78:1-7
II
Ev.: Matt 17:1-9
Ep.: 1 Pet 1:3-9
GT: Jos 3:7-17
TT:
Sal 34:1-10, 22
III
Ev.: Matt 4:1-11
Ep.: 1 Pet 1:17-23
GT: 2 Mos 3:1-15
TT:

For rettferdighet og fred (21. september)
I
Ev.:
Ep.: *
GT:
TT:

II
Ev.: Joh 3:1-17
Ep.: Hebr 2:5-12
GT: 1 Mos 6:11-22; 7:24; 8:14-19
TT:
Sal 107:1-7, 33-37
III
Ev.: Joh 4:5-42
Ep.: 1 Pet 2:19-25
GT: 1 Mos 12:1-9
TT: Sal 46

For forfulgte (9. november)
I
Ev.:
Ep.: *
GT:
TT:

II
Ev.:
Ep.: Jak 2:1-9
GT: Jes 58:6-10
TT:
Sal 76
III
Ev.: Luk 24:13-35
Ep.: 1 Pet 2:2-10
GT:
TT: Sal 78:8-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Kor 1:
  

2016 - 2017 I Tekstrekke

Alle ved Einar Kristoffersen

Klikk pilen for kommende helligdag(er)s preken
.
NB! Førstkommende prekenoppsetning(er) er
3 søndag i påsketiden (30 april)


   Siden er en mer privat tekstrekke-oppsetning, og inneholder taler over
blant annet eldre tekstrekke og tilleggstekster i Den norske kirke!

Nytt Liv
Prekestolen
Nådeordet
Alt av nåde!
The Pulpit

Boksalg!

Tekstoversikt
Tilbake
Reiserutekalender

Skjærgårdsstevnet Fjordglimt 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Merkedager og temadager