Det Gamle Evangelium

 

 

 
 

Den annen artikkel

 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds énbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Her lærer vi å kjenne den annen person i Guddommen, for at vi kan se hva vi har av Gud utenom de før nevnte timelige goder. Her ser vi nemlig hvorledes Han helt og fullt har uttømt seg, og ikke har beholdt noe som Han ikke har gitt oss. Denne artikkel er meget rik og omfattende. Men for å kunne behandle også denne kort og barnlig, vil vi bare ta for oss et par ord av den og samle hele innholdet i disse ordene. Av dem kan du da, som sagt, lære hvorledes vi er gjenløst. Vi blir da stående ved ordene: på Jesus Kristus, vår Herre.

Når en nå spør: Hva tror du i den annen artikkel om Jesus Kristus? så svar ganske enkelt: Jeg tror at Jesus Kristus, Guds sanne Sønn, er blitt min Herre. Hva menes det nå med ordene: å bli en herre? Det betyr at Han har forløst meg fra synden, fra djevelen, fra døden og fra all ulykke. For før har jeg ikke hatt noen herre eller konge, men har vært fanget under djevelens makt, fordømt til døden, hildet i synd og blindhet.

Da vi var skapt og hadde fått alt godt av Gud Fader, kom nemlig djevelen og brakte oss i ulydighet, synd, død og all ulykke. Vi falt da i Guds vrede og unåde, og ble fordømt til evig forbannelse, som vi hadde gjort oss verdige og fortjent til. Det var da ikke noe råd, ingen hjelp eller trøst, før denne eneste og evige Guds Sønn av grunnløs godhet forbarmet seg over oss i vår nød og elendighet og kom fra himmelen for å hjelpe oss. På den måten er da tyrannene og fangevokterne fordrevet, og Jesus Kristus er trådt i deres sted - Han som er livets, rettferdighetens, alle gode gavers og salighetens Herre. Han har revet oss stakkars fortapte mennesker ut av helvedes gap. Han har frigjort oss og satt oss inn igjen i Faderens gunst og nåde. Som sin eiendom har Han tatt oss under sin beskyttelse og varetekt, for å regjere oss ved sin rettferdighet, visdom, makt, liv og salighet.

Hovedinnholdet av denne artikkel får da være at ordet Herre i all enfoldighet betyr så meget som en forløser. Det er en som har brakt oss fra djevelen til Gud, fra døden til livet, fra synden til rettferdigheten, og oppholder oss der. Men de andre delene som følger etter i denne artikkel, gjør ikke noe annet enn å forklare og utlegge hvordan og hvorved denne gjenløsningen er skjedd. De forklarer hva den har kostet Ham, og hva Han har anvendt og ofret for å vinne oss og bringe oss under sitt herredømme. I den hensikt er Han blitt menneske, unnfanget av den Hellig Ånd og født uten synd av en jomfru, for at Han kunne bli en herre over synden. Videre har Han blitt pint og er død og begravet for å gjøre fyldest for meg og betale det jeg var skyldig til. Det har Han ikke gjort med sølv eller gull, men med sitt eget dyrebare blod. Alt dette har Han gjort for at Han kunne bli min Herre. For seg selv har Han nemlig ikke gjort eller behøvd å gjøre noe av dette. - Deretter har Han igjen stått opp, har oppslukt og tilintetgjort døden, og til sist har Han fart til himmelen og tatt herredømmet ved Faderens høyre hånd. Djevelen og all makt må da være Ham underdanig og ligge under Hans føtter, inntil Han til slutt på den ytterste dag avsondrer oss fra den onde verden, djevelen, døden, synden osv.

Å utvikle hver av disse enkelte delene grundigere, hører ikke med til denne korte barnelærdom, men til de store prekener gjennom hele året. Særlig skal dette gjøres til de tider som er bestemt til å behandle hver artikkel utførlig, som f.eks. Kristi fødsel, lidelse, oppstandelse, himmelfart osv.

For øvrig er hensikten med hele evangeliet som vi preker, at en skal fatte denne artikkel rett, etter som hele vår frelse og salighet avhenger av den. Den er også så rik og omfattende at vi alltid har nok å lære av den.