For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               19 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom. 5:6


 

Uforstandig galater, eller …?

Gal 3:1 - 5

   1. Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet! 2 Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? 3 Er dere så uforstandige? Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød? 4 Så meget har dere opplevd forgjeves! - om det da virkelig er forgjeves. 5 Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør Han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt?

   Vet ikke om du har stilt deg dette spørsmål noen gang – hvilken Jesus tror jeg på? Det er nemlig mange som blir holdt frem. Jesus taler om mange Messiaser eller Kristuser, og mange skal forkynne dem. Se her, se der er Han! Det er nemlig ikke bare én Kristus som blir forkynt, men det er bare én det er frelse i. Bare en!
   Allerede i den første kristne tid, var det troende som åpnet seg for falsk Kristusforkynnelse. Vi ser hva Paulus skrev til korintermenigheten i 2 Kor 11:3-4: «Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne.»
   En annen Jesus! Merk deg det – de brukte Hans navn! Likesom slangen dåret Eva, skriver han til dem – det vil si, intet mindre en djevelens Kristus! I menigheten! Stans noe for det!
   Det står i Mark 13, om de falske forkynnere, at de var oppreist med det mål for øye, å føre de utvalgte vill, om det var mulig. Det var deres misjon! Da forstår vi jo hvem som står bak. Og denne djevelens Kristus kommer til oss utenfra, gjennom forkynnelse, og innenfra gjennom våre egne forestillinger om Ham. Med andre ord, fra våre egne tanker og ikke Guds ord. Følgelig blir det en falsk Messias.
   Den slueste og farligste falske profeten, han bor i mitt eget hjerte! Han hører denne verden til, og har følgelig sans for det som hører denne verden til. Han vil alltid føre meg vill, og få meg til å bygge en eller annen form for egen stige til himmelen. Eller hva sier du om en stige i samarbeid med Herren? Høres ikke det både fint og rimelig ut?
   Altså, igjen, hvem er du kommet til tro på? Er det Skriftens Kristus? Er det Jesus Kristus? Hva vil nå det si? Ifølge Matt 1:21, betyr dette navnet Jesus Guds frelse. Guds frelse! Gud har fullført det hele i Ham!
   Vi leser et velsignet utsagn i Rom 5:19: «For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet.»
   Rettferdige ved den enes lydighet! Det hadde du ikke tenkt - at det var slik du skulle bli rettferdig for Gud! Er det ikke vi som skal være lydige da? Ja, om det hadde vært mulig, men da det er så himmelhøyt umulig, måtte Han gi oss den i en annen! Jesu lydighet gjelder for Gud, til rettferdighet for oss som ikke har noen. Forunderlige vei til himmel og salighet, ikke sant?
   Hvilken lydighet er det så Gud vil ha? Leser Rom 1:5: «Ved Ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, til ære for Hans navn.»
   For ved evangeliet å virke troens lydighet. Troen kommer som kjent, av forkynnelsen, det budskap du hører. Derfor sier også Herren ved profeten Jesaja - Jes 55:3a: «Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve.» Hør om den enes lydighet!
   Uforstandige galatere! Ikke nådig Paulus her, men sagt i smerte. Et vekkerop til dem! Det var nemlig det motsatte av hva de selv trodde de var blitt, nemlig forstandige kristne! Viderekomne!
   Noen hadde kommet ned fra Jerusalem – fra hovedkontoret, om du vil. Vet aldri hvor villfarelsen kommer fra! Ja, greit nok det Paulus har forkynt, sa de, men han forkynte ikke alt. Ikke alt! Du har nok hørt denne: Vi må forkynne hele Guds råd til frelse! Som om det var noe mer enn «bare» Jesus! Og dere vet jo hvordan han kom inn i dette arbeidet – ikke som de andre apostlene, vet dere jo. De trakk altså selve hans apostelembete i tvil, for ved det å trekke også hans forkynnelse i tvil.

E.K.

   Vi må videre i kristenlivet, sa de, og nå må dere høre hva dere skal gjøre i tillegg. Paulus forkynte jo bare Kristus som korsfestet, men vi kan ikke bare bli ved Golgata. Kjenner du denne røsten igjen? Den er ikke fra Gud! Et ord ifra Herren i den forbindelse - 1 Joh 2:24: «La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen.»
   Dette å bli i Sønnen og i Faderen forutsetter altså at du blir i det du hørte fra begynnelsen!
   Men galaterne fulgte dessverre denne falske røsten og ble forstandige og viderekomne i egne øyne. Men hva sier apostelen? Uforstand! Ja, til og med forhekselse og slett ikke viderekomne, men tilbake til startstreken - ja, før det!
   Dersom vi sier at vi ikke har synd – altså, er syndere – da bedrar vi oss selv, kan vi lese i 1 Joh 1. Uforstandige! Dårer!

   Vi synger i en sang: Jesus hold meg ved ditt kors, Tett ved nådens kilde! Men hvordan går nå det til egentlig? Jo, ved at jeg får se sant på meg selv! Det er ikke ved noen viljeanstrengelse, men min tilstand sett i Guds lys, driver meg til korset – nådens kilde.

   La Paulus’ spørsmål her også få være et spørsmål til oss: «Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt?» (v.2).
   Hvordan fikk du Ånden? Altså, hvordan ble du en kristen? Guds ord taler ikke bare om noen som faller i trelldom, som vi jo alle gjør til tider, dessverre, men de er født til trelldom. Hagars barn, trellkvinnens barn – ismaelitter, kalles de.
   Født til trelldom! Det var loven som fødte dem. Det hjelper ikke om du bruker Jesu navn på denne veien, nei, Guds ord er radikalt: Alt må bli nytt! Det er ikke det gamle som skal settes i stand, det skal tvert imot fornektes og dø!
   Stiller du din samvittighet til ro ved egne gjerninger? Kjenner meg trygg og glad ved hva jeg selv har utført! Er dette Herrens velsignelse? Nei, det er jo mine falske følelser, som sier at min sak er god, på et annet grunnlag enn Guds. Guds ord sier jo tvert imot - Gal 3:10: «For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det.»
   Når du har gjort alt – ikke engang en hel del, men alt – først da skal velsignelsen komme over deg! Gud vil ha ditt hjerte, og ikke dine gjerninger – loven er åndelig! Dine gjerninger må springe ut av hjertets lyst! Alt må du gjøre fordi du har hjertelig lyst! – ja, fordi du elsker Gud – alltid!
   Jesus sa om seg selv i Joh 8:29: «- jeg gjør alltid det som er til behag for Ham.» Kan du si det?
   Rettferdige ved den enes lydighet! Hva var denne troens forkynnelse galaterne fikk Ånden ved? Jo, det var å få malt Kristus som korsfestet for sine øyne. Altså, Kristus for syndere – ikke rettferdige! Ikke for viderekomne, men for de som blir ved i sannheten! Da eier du noe som er skjult for denne verden, også for den religiøse: «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet.» (2 Kor 12:9).
   Takk nå Gud for det! Det er nemlig evangeliet som er Guds kraft til frelse!