For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               2 søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom. 5,6


 

Oppbyggelse kun ved Ordet!

1 Kor. 14, 13 - 20

   13 La derfor den som taler med tunger, be om at han må kunne tyde det. 14 For når jeg ber med tunger, da er det min ånd som ber, men min forstand har ingen frukt av det. 15 Hvordan er det så? Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be med forstanden. Jeg vil lovsynge i ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. 16 For om du lovpriser Gud i ånden, hvordan kan den som ikke er kyndig i dette, si amen til din takkebønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. 17 For du ber nok en vakker takkebønn! Men den andre blir ikke oppbygget av det. 18 Jeg takker Gud: Jeg taler mer med tunger enn dere alle. 19 Men i en menighetssamling vil jeg heller tale fem ord med min forstand, så jeg ved det kan lære andre, enn ti tusen ord med tunger.

   Forskjell på fem ord og ti tusen! Skal si Paulus tok kraftig i her. Burde være verd å legge øret til da, ikke sant?

   Og så vers 20:

   20 Brødre, vær ikke barn i forstand! Vær småbarn i ondskap, men vær fullvoksne i forstand!

   «Brødre, vær ikke barn i forstand!» (v.20). En sterk henvendelse fra apostelen det! Barn i forstand – hvem vil vel være det? Men mange i den kristne forsamling er dessverre det. Og slik har det vært fra begynnelsen av. Menigheten har bestått av de troende, og de som kalles godtroende. I Rom. 16,17-18, kan vi lese: «Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.» De godtroende! De føres vill av disse vranglærere, fordi de er nettopp barn i forstand.
   I dette tilfelle vi har stanset for, må apostelen gripe inn overfor de som er barn i forstand, når det gjelder nådegaven å tale i tunger. Det kan være så mange andre ting også, men her altså denne bestemte nådegave, som de tilla en betydning – og det en langt større betydning – enn hva den i virkeligheten hadde. Det er noe mystisk ved den type nådegaver, vet du – og derfor virker den også tiltrekkende, spesielt på visse karakterer.
   Men nå må vi ikke falle i den motsatte grøft – å ikke anse den for noe, for det er en Åndens gave, og derfor en velsignet gave for den som får den. Man altså igjen: Vær ikke barn i forstand og tillegg den en betydning den ikke har! Det er blitt gjort, vet vi.

   Nå skal jeg komme med en sterk påstand, men en påstand jeg mener å ha bibelsk dekning for: Det finnes ikke noen sann oppbyggelse for en troende enn det talte eller skrevne Ordet! Grunnen til at vi tror det, skyldes nettopp at vi er barn i forstand, det vil si, i åndelig forstand, så vi skiller ikke klart mellom det åndelige og det sjelelige. Vi kan komme ut fra et møte og føle oss oppløftet, på grunn av den atmosfære som var der inne. Det vi gjerne kaller ånden i møtet.
   Jeg pratet for en del år siden med en som var medlem av AA – Anonyme alkoholikere – han talte også om ånden i møtet. Mennesker kommer ut fra konserter, hvor de har hørt musikk av for eksempel komponister som Mozart, Haydn, Beethoven og lignende, og de føler seg nettopp oppløftet – de vareste sjeler blant dem gjerne løftet til skyene og over – men det er ikke tale om oppbyggelse i bibelsk forstand, det er sjelelig.
   Det er viktig at vi ikke tar feil her – vi skal ikke samles om felles opplevelse, men felles syn. «Jeg ser deg O, Guds Lam å stå, På Sions bergetopp, Men akk, den vei du måtte gå, S
å tung og trang der opp! Å byrde som på deg var kast, All verdens skam og last! Så sank du i vår jammer ned Så dypt som ingen vet.»
   Ser du det? Nå formidlet jeg ingen følelsesmessig opplevelse til deg – jeg forkynte deg Ordet, så du hørte det! Forstanden kan gripe det, men bare Den Hellige Ånd kan gjøre slik at det blir til opplysning for din ånd, og dermed til oppbyggelse. Men dersom det bare var en masse fremmede ord som du ikke kunne gripe med forstanden, så kunne det heller ikke bli til oppbyggelse for din ånd, samme hvor høyt det eventuelt måtte ha løftet deg følelsesmessig.
   Hør dette fra teksten vår: «For om du lovpriser Gud i ånden, hvordan kan den som ikke er kyndig i dette, si amen til din takkebønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. For du ber nok en vakker takkebønn! Men den andre blir ikke oppbygget av det.» (v.16-17).
   Altså, om jeg talte i tunger nå – og det kunne jeg gjøre – så kunne ikke det bli til oppbyggelse for din ånd, uten at det ble tolket om til ord du kunne forstå med din forstand. Men så vil kan hende noen si: Ja men, Paulus vitner i 1 Kor. 14,4: «Den som taler med tunger, oppbygger seg selv.» Han forstår jo ikke hva han selv sier eller ber! Men oppbyggelsen består ikke i den følelsesmessige oppløftethet du eventuelt føler, etter å ha vært innfor Herrens åsyn på denne måten, men i at Han som du ber til forstår hva ånden i deg ber om, og vil gi deg det som det bes om.

E.K.

   Poenget jeg gjerne vil frem til her: Hør Herrens ord! Hør hva Jesus sier i Mt. 24,35 – og de tales til deg nå: «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» Mine ord! De ord Han har talt!
   Hør noen flere ord fra Herrens munn om dette – først Joh. 6,63: «De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv.» Joh. 12,48: «Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.» Og Joh. 15,3: «Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.» Ordet til oppbyggelse!
   Kristenfolk kastes hit og dit i dag av åndelige opplevelser, manifestasjoner, tegn og under – og fordi de er barn i forstand forstår de ikke at også djevelen kan etterligne alt dette, og at det vi opplever i våre følelser kun er sjelelige opplevelser, dersom det ikke springer ut av at Ordet har åpnet seg for deg!

   Når du for eksempel ber til Herren på Ordets grunn, da kommer Han deg nær, og du får gjerne en følelsesmessig opplevelse også, av at Herren er deg nær – og det skal du jo få takke for og glede deg over, men det er Ordet som står fast. Viker du av fra Ordet, og begynner å holde deg til det som føles godt, da er du i fare som kristen. Da begynner du å jage etter denne opplevelsen som en bekreftelse, og ser ikke at det er en underkjennelse av Ordet. Det han her i vers 20, kaller ondskap!
   Jesus skal si til noen på den siste dag, som hadde mektige opplevelser og manifestasjoner ved bruk av Hans navn: «Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!» (Mt. 7,23; Luk. 13,27).
   Er Ordet nok for deg?
   Jeg må vite på Ordets grunn at det er den levende Gud jeg har med å gjøre! I Joh. 15,7, sier Jesus: «Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.»
   Det Ord du har hørt, det er det som står fast, forstår du! Tenk om det var hva du følte til enhver tid? Det blir et tungt kristenliv! Om noe kristenliv i det hele tatt! Men hør nå hva apostelen Paulus forkynner nettopp deg nå til slutt i 1 Kor. 15,3-8: «For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at Han ble begravet, og at Han oppstod på den tredje dag etter Skriftene, og at Han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble Han sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble Han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble Han òg sett av meg som det ufullbårne foster.»
   Det var din frelse apostelen forkynte her - og da skal ikke du være barn i forstand og gå etter andre ting! Det er dette som frelser deg! Det er dette som er gitt deg til frelse! Dette er et verk av Gud, til frelse for din sjel!
   1 Joh. 4,9-10, før vi stanser for denne gang: «Ved dette» - merk deg den formuleringen! - «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.»
   Så kan Herrens nærvær oppleves sterkt i et møte nå og da, hvor Hans ord blir formidlet i sannhet, men vårt fokus må være på Ordet som blir forkynt – at det virkelig er Guds ord – ellers kan ånden i møtet rett og slett være en annen ånd! Det er det skumle her.
   Bare se hva den samme apostel skriver i 2 Kor. 11,4: «For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne.»
   Altså: «Brødre, vær ikke barn i forstand! Vær småbarn i ondskap, men vær fullvoksne i forstand!» (v.20).