For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Aposteldagen / 6 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom. 5,6


Hjelpeløses frelser!

Apg 2:38

   38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

   Vil dele noe med dere som kom ved å stanse noe for dette vers, og andre som omhandlet samme tema.

   En kan trygt si det er et noe vanskelig budskap jeg skal ha frem nå - og når jeg nå leste dette ene verset, og det jeg etter hvert kommer til å tale om nå, så kan du kan hende tenke at det er en tale om dåpen, men det er bare delvis det - jeg bruker blant annet dette med dåpen som eksempel for om mulig å få frem det egentlige budskap.

   Her i dette vers går altså dåpen foran troen! Det er jo ingen tro uten at Den Hellige Ånd levendegjør ordet om korset for et menneske. Men her loves Den Hellige Ånd først ETTER dåpen.
   Det samme skjer ved Jesu befaling i Matt 28:19-20a: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.»
   Altså forkynnelsen av Jesu befaling, først ETTER dåpen.
   Hva Jesu befaling består i kastes lys over i Joh 14:26: «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, Han skal LÆRE DERE alle ting, og MINNE DERE om alt det som JEG HAR SAGT DERE.»

   I Rom 10:14-15 og 17, leser vi dette: «Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap! Så kommer da troen AV FORKYNNELSEN SOM EN HØRER, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.

   I 1 Kor 1:16, skriver Paulus at han døpte Stefanas' HUS.
   Hus den gang vil si hele husstanden inkludert tjenerne. Vi kan spørre: Var de alle troende?
   I Apg 16:33, står det om fangevokteren i Filippi, etter at han var kommet til tro, at han «ble døpt med ALLE SINE.» Igjen: Var de alle troende?

   I Ap.gj. 10 derimot kan vi lese: «Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet.» (v.44) – og: «Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi?» (v.47).
   Her og andre steder leser vi at de kom til tro FØR de ble døpt, men her at de fikk Den Hellige Ånd FØR de ble døpt, i motsetning til det vi leste i Ap.gj. 2,38, hvor de fikk løfte om Den Hellige Ånd I eller ETTER dåpen!

   Videre – hør døperen Johannes' vitnesbyrd om Jesu dåp i Joh. 1,33: «Han som sendte meg for å døpe med vann, Han sa til meg: Ham du ser Ånden komme ned og bli over, Han er den som døper med Den Hellige Ånd.» I Mt. 3,11, vitner han: «Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men Han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg - jeg er ikke engang verdig til å bære skoene Hans! Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild
   Begge steder poengterer han at han døper med vann, mens Han som kommer etter Ham skal døpe dem med noe annet – merk deg det! - noe annet! - nemlig Den Hellige Ånd og ild! Jesus døper ikke med vann! Hans etterfølgere fikk pålagt å gjøre det, og vi skal gjøre det, det vil si - utføre denne handling, men Han døper med Den Hellige Ånd og ild! Det står også i Joh 4:1-2: «Da nå Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes - enda Jesus selv ikke døpte, men Hans disipler -.»
   « - enda Jesus selv ikke døpte!» Han døper ikke med vann!

E.K.

   Gud er den som gir Den Hellige Ånd – bare et par vers til belysning av dette – Joh 14:26: «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, Han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Og Apg 15:8: «Og Gud, som kjenner hjertene, gav dem (hedningene) vitnesbyrd, idet Han gav dem Den Hellige Ånd likesom oss (jødene)».

   I Luk 1:15, kan vi lese om døperen Johannes, før han har sett dagens lys: «For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv.» Et foster med Den Hellige Ånd i sitt hjerte! Et foster en bolig for Den Hellige Ånd! Kan du forstå det? Ikke? Hva når du hører at dette fosteret var en troende? I Luk. 1, kan vi lese om et møte mellom to gravide kvinner – det er Maria, Jesu mor som besøker sin slektning Elisabet, Johannes' mor – da skjer noe helt bestemt. Vi leser om det i Luk 1:41 og 44. Først vers 41: «Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd.» Merk deg det at da hun vitner videre om det som skjedde da vitner hun i Den Hellige Ånd! Vers 44: «For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd
   Først står det bare at barnet sprang i hennes liv, men da hun selv vitner står det at det sprang av fryd! Det var altså Den Hellige Ånds opplysning i Elisabets sjel!
   Så kan vi spørre: Tror den som springer av fryd, når Jesus kommer nær? I tilfelle, så kan jo et foster eie troen! Hva da med et spedbarn? Eller mener du at det kreves menneskelig forstand for å tro? Er det ikke heller slik at den menneskelige forstand står troen/sannheten imot?

   Vanskelig? JA! Klokt å innse det skulle en tro, så blir en kan hende mer opptatt av Ham en er døpt til! Og hva Han kan og ikke kan, det har du ikke den fulle innsikt i, men hør Ordet tale til deg nå – Luk 1:37: «For ingenting er umulig for Gud.» Og Mark 10:27: «For alt er mulig for Gud!» Ingenting! Og Alt! Ingenting umulig for Ham! For oss? - ja, men ikke for Ham! Hør det igjen: Ingenting! Fordi alt er mulig for Ham! Hør også det igjen, så du ikke så snart skal heve deg selv mot sky: Alt!
   Det er ufattelige ting dette – du har med Gud å gjøre!

   Mange er skråsikre i saker de ofte ikke har så stor innsikt i, egentlig. Det er gjerne tanker den menneskelige fornuft og forstand kan leve greit med. Som vi leser disse «lovlærerne» i 1 Tim 1:7: «De vil være lovlærere, men forstår verken det de selv sier eller de spørsmål de uttaler seg så selvsikkert om.»

   Noen vers om dette fra Skriften her til sist - Ordsp 3:7: «Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde!» Ordsp 26:12: «Ser du en mann som er vis i egne øyne - det er mer håp for dåren enn for ham.» Jes 5:21: «Ve dem som er vise i egne øyne og forstandige i egne tanker!» 1 Kor 8:2: «Hvis noen mener at han har kunnskap om noe, så har han ennå ikke kjent det slik han burde.»

   En når ikke frem til Herren ved å bli stor og klok, og forstå seg på alt, men ved at man må ta sin tilflukt til Ham, som den hjelpeløst fortapte og åndelig blinde synder man faktisk er!
   Velkommen er du!