For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               9 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom. 5,6


 

Frelst ved det lovfrie evangelium

Gal 2:11 - 21

   11 Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig. 12 Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. 13 Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. 14 Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: Når du som er jøde, lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? 15 Vi er av fødsel jøder, og ikke syndere av hedensk ætt. 16 Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. 17 Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden? Langt derifra! 18 For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. 19 For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. 20 Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav seg selv for meg. 21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn.

   Det lovfrie evangelium kontra gjerninger som Gud krever av oss. Det er hva det er tale om. To veier ligger foran deg på en må du gå! Du kan ikke gå på begge! Det var det som var skjedd her i galatermenigheten, at de ville holde seg til begge. Men sannheten er jo den at de ikke bare er noe ulike disse veiene, men de er rake motsetninger – og hvordan vil du få det til å gå sammen, uten å volde skade på begge?
   Det er jo det som skjer – så snart du holder deg til noen gjerning, så er det en forringelse av evangeliet i ditt omdømme. Du sier jo ved det at evangeliet, det vil si det som Jesus har gjort utenfor oss, og uten vårt bidrag, ikke er tilstrekkelig. Nei, det er fullstendig bare med det, det må være noe med oss også, og dermed så er det ikke lenger evangeliet du har med å gjøre. Det er et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet evangelium, som apostelen skriver i kap. 1:7, i samme brev.

   Jeg vil spørre deg, i denne sammenheng: Tror du virkelig det er nok det som Jesus gjorde? På ramme alvor altså. At det ikke kreves noe mer, for å leve i samfunn med den levende Gud her på jord, og stå frelst for Ham i evigheten.
   Hva med når du synes at du ikke har vært noen god kristen? Hva med når du har falt i noe? Er det ikke snart å tenke at det kreves noe mer, enn bare å være et slikt elendig menneske for Gud, år etter år? Spesielt når en ikke sporer noen fremgang i kristenlivet, slik som en tenkte seg at det skulle være. Så kommer tanken opp – det må vel kreves noe mer? Det er en veldig farlig tanke for en kristen. Da står du i virkeligheten på nippet til å forkaste det sanne evangelium, og gli over i et annet.

   Men nå er jo også saken den dessverre, at svært mange lever nettopp i denne sammenblandingen, og er overbevist om at dette er å være en kristen. En tror jo på Jesus – og en ber jo til Ham osv. Nei, det er jo nettopp det du ikke gjør da, du tror ikke på Ham, men legger ditt eget til. Du kan ikke legge noe til evangeliet!

   Denne teksten gir oss en alvorlig påminnelse om hvor snart det er å komme inn under en slik åndspåvirkning. Til og med Peter, Han som selv hadde gått inn i hedningen Kornelius' hus, etter oppdrag fra den treenige Gud, ved denne duken som tre ganger ble senket ned fra himmelen, da han var i bønn i Joppe. Der i Kornelius' hus opplevde han at Den Hellige Ånd falt på dem som var til stede. Uten at de hadde gjort noe for det, som han sier i dette oppvaskmøte de hadde i Jerusalem om dette i Apg 15:8-9: «Og Gud, som kjenner hjertene, gav dem (hedningene) vitnesbyrd, idet Han gav dem Den Hellige Ånd likesom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset Han også deres hjerter.»
   Ikke ved deres fromme og kristelige gjerninger, men ved troen – troen på Jesu fullbrakte verk - renset Han også deres hjerter. Verken mer eller mindre! Han var det som nå falt! Han var det som nå var blitt en forfører, bort fra det evangelium Herren har forkynt til frelse for oss mennesker – og du ser her hvordan forførelsen grep om seg: «Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres.» (v.13).
   Det ligger så nært for oss dette! Og her var det også for å tekkes mennesker, på bekostning av evangeliets sannhet. De gav etter for de religiøses fiendskap mot evangeliet. Så det var i sannhet et dypt fall dette. Det var en ny fornektelse fra Peters side. Og fordi det representerte en slik fare, går Paulus like på Peter. Som Paulus skriver her: «Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig.» (v.11).
   Paulus' kamp var å holde evangeliet rent. Det er ikke noe bud i evangeliet, det er ikke noen lov og regel, du må overholde, det handler ene og alene om hva Jesus i sin nåde har gjort for deg, uten ditt bidrag.  Uten noen god gjerning, uten noen godhet, uten noen kjærlighet verken til Gud eller mennesker, uten noen god vilje fra din side overhodet, gikk Han veien om Golgata, til en fullkommen frelse for din sjel. Det kreves ikke et fnugg mer, enn hva Han allerede har fullført!

E.K.

   «For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger,» skriver han like ut til oss her. (v.16). Kan det bli sagt deg klarere? Og Paulus beskriver dette som noe de innså – det vil si, erkjente. Det var en erkjennelse de var kommet til ved ved Ordets forkynnelse, og Guds åpenbaring: «Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger.» Og så igjen: «For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.»
   Det kan du altså bare glemme, med andre ord. Men så opplever vi det – vi erfarer i livet – at vi er gjennomsyret av loviskhet i vårt sinn. Vårt gamle menneske er lovisk, Vårt gamle menneske vil rettferdiggjøre seg selv. Det vil ikke – og kan ikke riktig tro – at det rettferdiggjøres ved en annens rettferdighet.

   Og her kommer kampen, og det ikke minst fordi Guds ord taler mye om hvordan vi skal være og ikke være, gjøre og ikke gjøre. Det er bare det at ikke noe av dette er fordi du skal bli rettferdig og hellig, eller mer rettferdig og hellig, for Gud – du er jo allerede så rettferdig og hellig det er mulig å bli for Gud, ved troen på Jesus. Ved din tilflukt til Ham. Ved troen renset Han jo ditt hjerte, leste vi i Apg Det er da renset i Lammets blod, det har skjedd en Guds handling – kan det da bli renere? Kan det? Det er faktisk det avgjørende spørsmål, som viser om du er en sann Jesu disippel, eller en trell under loven.
   Hør nå!: Guds evangelium er budskapet om en fri og uforskyldt gave, gitt deg i Jesus Kristus, før du kunne si verken A eller B. Og det blir ikke noe annet vis for deg å leve med Gud på, så lenge du er her på jord, enn å få stå i denne nåde, i denne fullkomne renselse.

   «For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud.» (v.18-19).
   To ting her - Peter var blitt en lovbryter, ved dette. Mennesker tenker at de skal bedre sin situasjon for Gud ved å være slik og slik, og ikke slik og slik osv. - at Gud skal ha behag i det. Altså i lovgjerninger. Mens sannheten jo er den, at du tvert imot blir en lovbryter ved dette!
   Den sanne takk som stiger opp fra en synders hjerte til Gud, det er takken for nåden. Men uten et sant kjennskap til deg selv, og et sant kjennskap til Guds evangelium, kan aldri denne takkebønnen stige opp som sann.
   Det andre Paulus åpenbarer der, det er at du ikke kan leve for Gud, uten å være død for loven. «For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud.» Evangeliet setter i frihet, for det er uten lov!

   Hør nå til slutt, hvor radikalt han taler om livet sitt her: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn.» (v.20-21).
   «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Det er et sant kristenliv! La oss si det på en annen måte, men likevel helt i samsvar med meningen her, så ser vi kanskje lettere, hvor radikalt det er: «Jeg lever ikke, men Kristus lever!» Det nye livet, det er Kristus – det er det du skal få regne med. Og, som vi kan lese i Kol 3:4: «Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med Ham i herlighet.»

   Det er ikke gull, alt som glimrer – det er et ordtak vi så visst kan bruke i kristen sammenheng. Det er ikke av Gud, alt som synes å være det! Så la oss be Ham om synet! Han som kom til jord for å åpne blindes øyne, så de kunne se. Det tragiske var jo at de mange, mente de så godt nok, og trengte ikke til noen åndelig øyensalve.