For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                              Pinsedag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6

 

 

Vis til frelse!

2 Tim 3:12-17

   12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre. De fører vill og farer selv vill. 14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, 15 og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

   Guds ord kommer med en formaning i Ordsp 3:5;7: «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde!» Og det onde i denne sammenheng, er å gjøre det motsatte av det vi hørte her!
   Ja, det er ingen enkel sak å få et menneske til å forakte sin egen forstand. Den tror vi på – at vi nok skal forstå rett. Altså er vi vise i egne øyne. Det ligger en selvopphøyelse, et hovmod i denne tro, enten vi mener det bevisst eller ikke. Det er arven fra fallets dag «- dere skal bli som Gud og kjenne osv.»
   Ja, mennesket fikk en forstand – i det holdt den onde sitt løfte – men det var en mørk og forurenset forstand, uten lys til å se sant på det viktigste av alt. De kjente ikke lenger Gud, sitt opphav, men var redd Ham! Stolte ikke lenger på Ham!
   Denne tro er inspirert nedenfra, og vil derfor alltid føre oss vill. Imot dette taler Guds ord og sier: Stol ikke på din forstand! Vær ikke vis i egne øyne, for det er ikke veien til å kjenne Gud! Det finnes nemlig ikke noe i oss, som kan si noe sant om Gud, og vi kan ikke studere oss frem til det. Et slikt menneske kan lese Bibelen fra perm til perm mange ganger, uten å finne Gud. Han står nemlig de stolte imot, men gir de ydmyke nåde, skriver Peter i 1 Pet 5:5. Han som selv var så forstandig i egne øyne, at han ville sette Jesus selv på plass, og måtte lære på en så hard og grundig måte. Likevel har de opprettet bibelskoler, teologihøyskoler, fakultet og universiteter for teologiske studier.
   Hva skal vi lære der da? Å ikke stole på vår egen forstand kan hende? Ser du den?
   Bli som barn igjen, sier Jesus! Å, men hvor dårlig dette smaker oss – vi som så gjerne vil gjelde for noe, slå om oss med alt det vi vet og alt det vi kan. Og så går Herren utenom oss og møter en fattig synder som har gått falitt på alt, en såkalt tilbakestående, og andre som ellers ikke regnes med – og de forstår det til frelse! Og fordi det er slik sann kristendom er og virker, står dette i vers 12 i teksten: «Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» Det vil si - ikke bli tålt! Deres stemme passer ikke i det gode selskap - og spesielt ikke i det kristelige!
   Ja, dersom du godtas og verden trives i ditt selskap, da må du stanse opp, og likeens om den religiøse flokken kan akseptere ditt vitnesbyrd. Sann kristendom er nemlig en dom over verdens vesen, verdens tro, verdens storhet, verdens ånd, og roper ut at du må bli frelst ut av den. Og som Jesus sier til sine – i verden, men ikke av verden.
   Det verste for en troende er ikke all den synd han ser omkring seg, men at han finner de samme lyster i sitt eget hjerte. Dragningen mot det som er dårlig, det som er Gud imot.
   Slik er det mange troende som går og sukker over seg selv, under denne byrden, og kjenner dommen i sitt eget hjerte. Jeg blir jo ikke bedre! Blir ikke annerledes! Nei, jeg fattig var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynn. Da skal du vite at det var disse synder Jesus tok bort da Han gikk til korset. Det er sonte synder, de du kjenner på – og faller du så har du en talsmann hos Faderen, som er en soning for dine synder! (1 Joh 2:2).

E.K.

   Disse synder som henger så fast ved oss er farlige, fordi de kan virke at vi vender oss bort i vantro! Kan ikke tro at det gjelder en slik vankelmodig slubbert som deg. Du makter ikke å klynge deg til evangeliet mer, men tror deg fortapt! Men du, det er ikke du som skal makte – det er Jesus som har maktet å sone all din synd, både begått og iboende.
   Det var ikke for de synder vi gjør, Jesus fremfor alt måtte sone, men for hva vi er! Det vi gjør er bare utslag av hva vi er! Og det du er, det er du jo hele tiden - ikke bare når du begår en synd i handling. En total åndelig formørkelse og et luende gudshat i dypet av vårt hjerte!
   Dette er et budskap verden ikke kan tåle å høre, og verden er i hver eneste en av oss! Herre, kan du tilgi en slik en? Svaret du får er Golgata!
   Vår Gud og skaper steg helt hit ned og tok på seg skapningens synd og dom, fordi den ikke kunne fri seg selv!

   «Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre. De fører vill og farer selv vill» (v.13)
   Det er vel Luther som sier: Jeg kan ikke annet enn å synde og fare vill! Ja, lykkelig det menneske som ser det, som roter seg bort, som det floker seg for – for dette med å vende om til Herren, det har noe med vårt selvbilde å gjøre også – om vi ser sant på oss selv. Så lenge det finner noe det tenker skal stå seg for Gud, vender det ikke om til Herren i sannhet! Nei, det blir liggende noe av ditt eget igjen på alteret.
   Men når din forstand har ført deg på avveie tilstrekkelig mange ganger, begynner du å rope på Guds nåde! Da skjer det som det står i Jes 55:7: «Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal Han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han vil gjerne forlate alt.»
   Nå er jeg blitt det som i teksten vår beskrives som «vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.» (v.15b). Vis til frelse! Nå frykter jeg min egen forstand i det som har med Gud å gjøre, og hva er det jeg gjør da? – jo, jeg feller en dom over min egen forstand og dermed over verdens forstand i det store og hele.
   Derfor igjen dette vers 12: «Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» Ikke kan bli, men skal bli! Og ikke leve gudfryktig uansett, men i Kristus Jesus, for det faller en dødelig dom over alt vårt eget! Du må jo ha alt i en annen!
   Om du forandrer hele ditt levesett, er du ikke blitt en ny skapning ved det. Det er bare den gamle som har ikledd seg en ny drakt. Innholdet er som før!
   Kom i dag, min venn, og legg øret til det ord – de Hellige Skrifter - som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus! Det er ikke å finne noe annet sted!