For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               5 søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Talsmannen!

Joh 16:5 - 15

   5 Nå går jeg bort til Ham som har sendt meg. Og ingen av dere spør meg: Hvor går du hen? 6 Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte. 7 Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende Ham til dere. 8 Og når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 Om synd, fordi de ikke tror på meg. 10 Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 11 Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når Han kommer, sannhetens Ånd, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale av seg selv, men det Han hører, skal Han tale, og de kommende ting skal Han forkynne dere. 14 Han skal herliggjøre meg, for Han skal ta av mitt og forkynne det for dere. 15 Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at Han tar av mitt og forkynner for dere.

   Tenk, Talsmannen! Hvilket navn Han bærer denne personen - den tredje person i guddommen. Stans opp for det: Den første person i guddommen kalles blant annet Far, den andre Frelser og den tredje altså Talsmann. Denne Gud er det som kaller på deg, synderen!

   Disse vi leser om her i teksten, de hadde nå vandret omkring med Jesus - altså Frelseren - i vel tre år. Og hva leser vi her? Hva fylte deres hjerte, når Jesus kunngjorde sin avskjed? Sorg, leser vi! Hjertet deres ble altså fylt - fylt - med sorg!
   Men dette forstår vel du som også har vandret med Jesus en tid? Du vil vel ikke miste Ham, vil du? Du er vel ikke likegyldig til, om Han bød deg farvel?
   Men det er dette fienden arbeider på - å stille deg i en slik posisjon, at Jesus må si deg farvel. Og da skal vi stanse for en bestemt ting Jesus sier, for det kaster lys over hvilken posisjon det da er tale om. I hvilken posisjon må Jesus si deg farvel? I Matt 9:13 blant annet, leser vi: «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.» Fikk du svaret nå?
   Det var jo dette disiplene på det tidspunkt ikke kunne forstå, i sin fulle bredde. Nei, vi kan vel aldri forstå det i sin fulle bredde - men nettopp fordi vi er så fremmede for dette, heter det å «vokse i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus!» (2 Pet 3:18). Vokse i nåde og kjennskap!
   Her må Han si: «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.» (v.12). Nei, tenk bare på dette at hedningene - de som var urene i jødenes øyne - skulle få samme barnerett og borgerrett til Guds rike som dem! At det ikke skulle være noen forskjell mer! At de som var jøder skulle gå inn i hedningenes hus og ha måltid med dem, fordi Gud hadde renset dem ved troen!
   Dette måtte for eksempel Peter få en særlig åpenbaring om, før han kunne dra til hedningen Kornelius' hus, og forkynne evangeliet for dem. Dette kan du lese om i Apg 10. Og hva skjedde så i Kornelius' hus, da Peter forkynte evangeliet om Jesus Kristus? Jo, Ånden falt på dem! Talsmannen tok bolig i deres hjerter! Da så Peter med sine egne øyne - han erfarte det altså - dette som Jesus, på det tidspunkt vi er i teksten vår, ikke kunne forkynne dem like ut, så de forsto rekkevidden av det. Det står tvert imot, at de av omskjærelsen - altså jødene - ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene. Det var helt ufattelig for dem, likesom det er helt ufattelig for meg, at Den Hellige Ånd kan ta bolig i en slik en som meg!
   Vi - du og jeg - er fullt og helt avhengige av denne talsmann. Han er talsmann to veier, Han er den som forkynner Jesu ord, evangeliets hemmelighet til vårt hjerte, så vi kommer til tro og omvendelse, og forblir i tro og omvendelse, og Han er en som taler vår sak innfor Faderen. Altså ikke vår frelsessak - der er det Jesus, det slaktede Guds Lam, som fremstår for tronen i vårt sted - men Han «går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.» For, leser vi, «i vår skrøpelighet vet vi ikke hva vi skal be om slik vi burde det.» (Rom 8:26).
   Da fatter vi kanskje litt av hvilken gave denne talsmann er. Apostlene kaller det også Den Hellige Ånds gave. (Apg 2:38; 10:45).
   Hva er det Han gjør? Jo, Han tar av det som er Jesus sitt - det vil si sannheten - og forkynner oss! Han gir oss altså ikke myndighet til å forkynne utover det som er skrevet - utover det som er åpenbart ved profetene og apostlene. Det finnes folk i dag som reiser omkring og kaller seg profeter og apostler - og mener seg altså å ha myndighet til å forkynne nye ting - ting som ikke er åpenbart i Skriftene. Det må du ikke høre på! Det må stemme med Ordet! Hvordan skal du ellers kunne vite at det er av Gud?

E.K.

Ja men, hvis det er gode ting? Disse forkastede som skal stå for Jesus på den siste dag - hør hva de sier - Matt 7:22: «Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?» Jeg vil spørre deg: Var ikke dette gode ting? Jo visst var det så! Men hva sier Jesus?: «Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!» (v.23).
   Hva er det denne Talsmann fremfor alt forkynner? Her nevnes tre ting: «- når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.» (v.8-11). Synd, rettferdighet og dom!
   For det første, verden - du og jeg slik som vi er av naturen - er bare synd! Ikke noe godt! Det vitnesbyrdet finner du flere steder i Skriften. Bare synd, for Gud! Videre: At den eneste rettferdighet et menneske kan oppnå å få, og dermed eie for Gud - det er Jesu Kristi rettferdighet! Aldri noen egen! Men den er også fullkommen, og skjuler altså helt og fullt denne skapning som i seg selv er kun synd! Videre: Dette vitnesbyrd om at denne verden fyrste er dømt! Er allerede dømt! Det vil si ikke godtatt! Forkastet! Og dermed også det rike han er fyrste over! Han kunne jo ikke være fyrste over et rike som ikke var som han selv! Han er godtatt av denne verden - denne verdens mennesker - uten at de er seg det bevisst selv, de fleste. Det ligger i sakens natur - de følger ham. Denne verden, som nå kristenfolket gjør seg det mer og mer makelig i - iallfall i våre velferdsland - den er allerede dømt! Vil du følge det som Gud har dømt?

   Denne talsmann, Han herliggjør så visst ikke denne verdens rike, men hør Jesu ord: «Han skal herliggjøre meg, for Han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» (v.14).
   Er Jesus blitt herliggjort for ditt hjerte? Er Han det i dag? Eller går det hele nå ut på kristendomsutøvelse? Hvorvidt du lever ditt liv, slik eller slik. Ja da, det er ikke likegyldig hvordan en kristen lever i verden. Ikke minst kan han leve slik at vitnesbyrdet blir rent hykleri for den verden som ser hans livsførsel. Men det er jo ikke dette det egentlig dreier seg om - vi skal ikke frelses ved vår livsførsel, men ved Jesu liv og død!
   Det er dette Jesus også sier i vår tekst: «Men fordi jeg har sagt dere dette» - altså at Han nå skal gå bort til Faderen - «har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort.» (v.6-7). Altså, det er til gagn for dere at jeg dør! For jeg dør for dere! Jeg dør for syndens skyld! Jeg dør deres død! Og ved det kjøper jeg dere retten til det evige liv! Ved det kjøper jeg dere retten til Den Hellige Ånds gave!
   Ser du da, hva vi frelses ved? - Og hva vi ikke frelses ved?

   «Men når Han kommer, sannhetens Ånd, skal Han veilede dere til hele sannheten,» hørte vi Jesus si her. Veilede! Merk deg det! Og merk deg hva Han umiddelbart sier, etter dette: «For Han skal ikke tale av seg selv, men det Han hører, skal Han tale.» (v.13). Han skal med andre ord utlegge Ordet for deg. Du må aldri gi deg i hendene på noen annen lærer, du som har tenkt deg til himmelen!