For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               22 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


De fire hjul på himmelvognen: Helliggjørelse


1 Kor 1:30

   30 For det er Hans verk at dere er i Kristus Jesus, Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.

   Det er satt som en overskrift på de fire timene jeg skal ha her på stevnet dette år. Og først må sies at det er en innledning jeg må gjenta før hver time, til en orientering for den som siden eventuelt, skal høre på noen av disse timene separat. Altså uten å høre alle fire samlet. Himmelvognen og de fire hjul på den, er jo da en metafor på Jesus og de fire vesentlige og nødvendige ting som er gitt oss i Ham. Et bilde på Ham ved hvem vi ifølge 1 Tess 1:10 frir oss fra vreden som kommer. Vi har jo et klart forbilde, ikke minst i arken. Så leser du flere steder i Skriften om det å være i Kristus – i Jesus. Med andre ord – innelukket i Ham. «Skjult med Kristus i Gud,» som vi kan lese i Kol 3:3.

   C.O. Rosenius talte ut fra 1 Kor 1:30, om en himmelvogn med fire hjul: Visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.
   Du som er noe kjent i Skriften, du kjenner jo til hvordan profeten Elias fór fra denne verden og inn i den himmelske – det leser vi i 2 Kong 2:11: «Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre. Og Elias fór i stormen opp til himmelen.»
   Herren sendte en vogn for å hente ham. Herren har også sendt en vogn for å hente oss - for å bruke et bilde - og den vognen er satt i stand av Vår Herre, Jesus Kristus, og har fire hjul.
   Vi leser som nevnt om disse fire hjul i 1 Kor. 1,30: «For det er Hans verk at dere er i Kristus Jesus, Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Det er de fire hjul.

   Vi skal ta dette med oss ved hver enkelt av disse fire timene, men for å understreke det absolutt uforskyldte i denne gave og redning, skal vi også ta med oss det neste vers: «- for at - som skrevet står: Den som roser seg, han rose seg i Herren!»
   Disse fire hjul, de står i en rett rekkefølge. Du må begynne fra begynnelsen – du kan ikke hoppe over ett. Som Jesus sa til rådsherren Nikodemus som kom til Ham om natten med sitt frelsesspørsmål, i Joh 3:3: «Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Og merk deg fra teksten vår - «For det er Hans verk at dere er i Kristus Jesus!» Alle disse fire «hjul» er av Ham – Hans verk!

   Og nå: Helliggjørelse

   «Dette er du kalt til å vandre i!» - slik avsluttet vi forrige time, hvor vi tok for oss rettferdigheten eller rettferdiggjørelsen av tro – og spurte: Tror du det får noen virkning på deg? Å ja, ikke så synlig for deg nei, men synlig fra himmelen! Denne synderens tilflukt til Jesus - og den takk som stiger opp fra et slikt hjerte hver gang det får om så bare et glimt inn i denne herlighet, å være frelst av nåde blott, på en annens regning alene!
   I Hebr 12:14, leser vi et ord mange bruker til å sementere både seg selv og andre under lovens vilkår: «Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.»

   Jag etter helliggjørelse! - Søk helliggjørelse! Er det galt å si det? Er det hva vi kaller lovisk tale? Og fører det til lovtrelldom, som ingen har noen nytte av? Nei, ikke dersom vi får formidlet og får innsikt i den bibelske sannhet, om hva dette i virkeligheten er. Men det er her det ofte glipper og vi ender i dette så velkjente sitatet: «Man går til Golgata for å bli frelst, og til Sinai for å bli helliggjort!»

   Vil du høre et sitat fra en helliggjort kristen? Forkynneren og sangforfatteren Per Nordsletten, skriver i en sang – og jeg tror nok de fleste her er vel kjent med sangen: «Så lenge jeg er her på jorden, jeg plages daglig av min synd. Jeg fattig var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynd. Dog får jeg være Jesu brud, å du forunderlige Gud!»

   To vesentlige ting å si om en slik en: En slik en vil ikke finne noen hellighet i seg selv, men bare det motsatte. Men nettopp dette vil få ham til å vandre – eller bli i – noe helt spesielt – bare hør!: «Dog» – altså, til tross for dette jeg ser der - «får jeg være Jesu brud, å du forunderlige Gud!» Hører du lovprisningen i dette? «- å du forunderlige Gud!»
   Men det er en helt bestemt årsak til at dette er mulig, det første hjulet på vogna som vi stanset for i den første timen: Visdom fra Gud! Helliggjørelse er ikke noe som skjer ved din innsats på noen måte, men ved en erkjennelse! En sannhet du får leve i!

E.K.

   Det er de som straks hevder, når det blir tale om helliggjørelse – ja men, vi må jo lese i Guds ord, vi må jo søke Gud i bønn osv., og du merker - hvis du har litt åndelig teft iallfall - at det er gjerningen det egentlig fokuseres på. Som om Gud er en slik skolemester som sitter der med pekestokken, og ser etter at du gjør leksene dine.

   Jeg skal si noen ting nå som du nok er aldeles enig i: En kristen leser i Guds ord, noen mye, noen mindre, men dog. Han eller henne går og hører Guds ord! Samtaler om Guds ord med brødre og søstre i Herren, ber til Gud osv. Men hør du!: Det er de som har lest Bibelen fra perm til perm opp til flere ganger, går på møter, ber, og kommer du i noen slags diskusjon med dem, så oppdager du at de er vel bevandret i Guds ord, men de er aldri kommet til en levende, frelsende tro på Jesus!
   Som en kristen gjør du jo ikke disse ting som et pliktløp, men fordi du har fått liv i Gud! Du søker Ham! Ofte må du sette dette trege kjødet på plass – det som står imot alt som har med den sanne Gud å gjøre – for å få satt deg ned for å lese eller be, men du søker ikke egen rettferdighet i dette – noe du kan sette inn på din egen konto i himmelen – men du søker Ham.
   Jesus tal til meg! Jesus la meg se! Jesus åpenbar osv., fordi du erkjenner å ikke ha det nødvendige i deg selv, men i Ham.
   Det er noe vi må ha klart for oss her – hellig for Gud er du i samme øyeblikk du er kommet til tro på Jesus! - og du kan ikke bli mer hellig for Gud, ved noe annet eller ekstra. Da var jo ikke Jesu gjerning på korsets tre fullstendig nok! Da var det ikke en fullkommen gjerning for Gud! Da kunne Han ikke ha ropt ut, at det var fullbrakt!
  
I Joh 15:3, åpenbarer Jesus noe salig i det Han taler til sine svake disipler: «Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.» Rene! Hørte dere det? Vi kunne gjerne bytte ut ordet med hellige! Helliggjorte! Gjort hellige for Gud! - og at det ikke var tale om en hellighet i dem selv, det forstår vi godt av hva som like etter skjedde med dem, da Jesus ble forrådt og forlatt. Nei, erklært rettferdige ved og i Jesus Kristus!
   Så se det, du som må ta din tilflukt til Jesus, du er her og nå fullkomment hellig for Gud! Kan ikke bli mer hellig, skal heller ikke søke det, men takke for den hellighet du allerede har fått!
   Gjør det som Peter skriver om i 2 Pet 3:18: «Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus!» Det er nemlig helliggjørelse. Å bli i evangeliets sannhet, bli i evangeliets lys, det gjør noe med ditt sinn. Presten Olav Valen-Sendstad uttrykker det slik i en av sine bøker: «Rettferdiggjørelsen av tro er helliggjørelsens kraft!»
   Du forstår, dette er av Gud! Du må bare bli i det Gud har gitt deg! - og det Gud har gitt deg, det har Han gitt deg i sin Sønn, Jesus Kristus.
   I Hebr 2:11, står det et ord som ble lys for meg i en gitt situasjon: «For både Han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én.»
   La meg lese det en gang til, og si meg da, hva du bidrar med her: «For både Han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én.» Her leser jeg bare om en. Jeg er helliggjort, ikke ved noen egeninnsats, men av Ham!

   Den helliggjørelse jeg skal søke - og som alle må ha for å kunne se Herren – det er den som er meg gitt i Ham, og som vi leser om i teksten her: «Han som for oss er blitt helliggjørelse.
   Se på Jesus, så blir du helliggjort!
   2 Kor 3:18: «Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.»
   Ved å se Ham som Han er! Ved å speile seg i Jesus! Se hva en er i Ham! Det er å jage etter helliggjørelse! Den hvile for sjelen, glede, fred og ro som er en direkte frukt av å se inn i evangeliets herlighet – det Skriften i 2 Kor 4:6. kaller «Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn,» virker helliggjørelse – Kristus vinner skikkelse i deg. Det tredje hjul på vogna!

Neste og siste time: Forløsning

Kan leses her på 23 søndag i treenighetstiden