For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               3 søndag i fastetiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Rettledning i sannhet

Gal 4:8 - 20

   8 Den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. 9 Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er: er kjent av Gud, - hvordan kan dere da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den? 10 Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. 11 Jeg er bekymret for dere og er redd at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte. 12 Bli som jeg, for også jeg ble som dere. Brødre, det ber jeg dere om! Dere har ingen urett gjort meg. 13 Dere vet jo at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for dere. 14 Og enda mitt kjød* kunne friste til det, foraktet og avskydde dere meg ikke. Dere tok imot meg som en Guds engel, som Kristus Jesus selv. 15 Hvor dere den gang priste dere salige! For jeg gir dere det vitnesbyrd at hadde det vært mulig, så hadde dere revet ut øynene deres og gitt meg dem. 16 Så er jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannheten? 17 Noen legger seg etter dere med en iver som ikke er av det gode. Men det de ønsker, er å skille dere fra oss, for at dere skal være ivrige for dem. 18 Men det er godt å vise iver i det gode alltid, og ikke bare når jeg er til stede hos dere. 19 Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere! 20 Jeg skulle ønske at jeg var hos dere nå og kunne endre min røst! For jeg er rådvill med dere.

   Hele galaterbrevet er jo et brev hvor apostelen «tar dem i skole,» som det gjerne kalles, når en skal tale noen alvorlig til rette. Problemet med irettesettelse er jo at en så snart blir oppfattet som fiendtlig innstilt. Men Paulus er jo slett ikke fiendtlig overfor dem, selv om han må ta kraftig i, men rett og slett i sorg. Han taler jo som en bekymret mor overfor barn som slår inn på farlige veier.
   Men han er åpenbart bevisst på faren for å bli misoppfattet her av galaterne, noe vi skjønner av vers 20 her: «Jeg skulle ønske at jeg var hos dere nå og kunne endre min røst! For jeg er rådvill med dere.»
   Endre min røst. Du vet, når du henvender deg til noen gjennom det skriftlige, så ser de ikke ansiktet ditt, og hører ikke toneleiet du snakker i. I dag hjelper vi gjerne til med å hekte på et såkalt smilefjes og lignende. Nei, Paulus var så visst ikke fiendtlig, han bar dem tvert imot i sitt hjerte. Paulus var seg jo så til de grader bevisst, at hans egen frelse og samfunn med Herren, berodde alene på nåde - ja, nåde over nåde. Slik også med enhver sann kristen - han dømmer ikke! Han er seg bevisst inn til margen, at det kunne like gjerne vært ham. Nei, vi får i galaterbrevet heller et klart eksempel på å bedømme uten å dømme. Han beskriver rett og slett deres situasjon for dem, og det er noe ganske annet enn å dømme dem.
   Her skjelnes det ofte ikke! Å dømme et annet menneske, det har med hjertets holdning å gjøre det - altså at du hever deg selv over det menneske, som om det aldri kunne skjedd deg noe lignende. Du fremstiller deg selv som bedre enn vedkommende rett og slett. Noe ganske annet er det å bedømme en situasjon eller handling som enten god eller ond.
   Men det er jo klart, bedømmer du for eksempel en bestemt handling som ond, så vil det mennesket som utfører den umiddelbart oppfatte og oppleve det som en dom over ham eller henne personlig. Det er derfor kristne ofte oppfattes som dømmende. Av og til er det også tilfelle, dessverre, men for de fleste tilfellers vedkommende skyldes det ganske enkelt at de holder onde gjerninger og holdninger nettopp for hva de faktisk er, nettopp onde gjerninger og holdninger.

   I 1 Pet 4:3-4, kan du lese om de uomvendtes reaksjon på en kristen omvendelse: «For det er nok at dere i den tid som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere.»
   Og derfor spotter de dere! De føler seg rett og slett dømt av din omvendelse og den frukt av den, som er at du ikke lenger lever i disse ting, som før.
   Det er vel de som føler seg provosert av at jeg ikke setter mine føtter på vinmonopolet i min hjemby - men om jeg gjorde det ville de nok umiddelbart tenkt: Hva gjør du her? Ser du? - uansett kommer vi ikke utenom dette. Men jeg dømmer jo ingen ved å la være drikkelag og festing, men det oppleves jo slik av enkelte.

   I Joh 8:11, kan vi lese fortellingen om kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor, og som de da kommer trekkende med til Jesus, for å høre Hans dom. Hun står der med den visse død for øynene, men hva får hun høre fra Mesteren selv? Jo: «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Tror du hun - etter dette - var snar til å dømme en som var falt i det samme? Da ville det vært en svært dårlig person, i tilfelle. Men ett spørsmål til er det viktig å få svar på i den forbindelse: Ville hun - etter dette - holde hor for noe annet enn en syndig, det vil si, en dårlig handling? Jeg tenker vi vet svaret på det!
   I Ef 5:11, skriver apostelen: «Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!»
   Refs dem! Det vil si, mørkets ufruktbare gjerninger! Men dem som utøver dem har ikke du noen rett til å heve deg over - men kun advare - du som jo måtte bli frelst av nåde blott selv!

E.K.

   Nei, Paulus var full av vrede og sorg overfor den forførelse de var blitt gjenstand for. At de var ført tilbake til hedningenes mørke i deres forhold til Gud, at Han kunne tilfredsstilles ved deres gjerninger, deres kristenliv, om du vil. Da dette deres såkalte kristenliv nå kun sprang ut av det gamle menneske i dem, og altså slett ikke var noe kristenliv, men kun åndelig bedrag og synd i Guds øyne, da de jo ved dette forkastet Hans dyrebare offer, det blødende Guds Lam! Helt åpenbart en demonisk forførelse, da den uten at de er seg det bevisst, er en hån og bespottelse mot Jesus og Hans verk. Men de som står bak denne forførelsen - demonene - de som hater Jesus mer enn noe annet, de vet det!
   «Jeg er bekymret for dere og er redd at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte,» skriver han her. (v.11). «Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år.» (v.10). Så typisk at de blir opptatt med den ytre gudsdyrkelsen, uten noen bekymring overhodet for hvor hjertet befinner seg i forholdet til Herren. Lovtrelldommen inntar dem!

   Paulus skriver i Ef 6:12, til opplysning for oss at vi ikke har kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Men vi skal være klar over at disse åndsmakter ofte, kan hende til og med oftest, møter oss gjennom mennesker. Så også her med den forførelse som kom inn i galatermenigheten: «Noen legger seg etter dere med en iver som ikke er av det gode,» skriver han til dem. (v.17a). De har med andre ord ikke gode hensikter med dem.

   Det vil jo bli galt å takke galaterne for deres villfarelse, men på den annen side, uten den hadde vi ikke hatt dette galaterbrevet i Bibelen, og den saftige utleggelse av evangeliet og kraftige fordømmelse av vranglæren - og hva vranglæren er - som vi finner der. Fordømmelsen av lovgjerninger som en vei til å tilfredsstille Guds krav til mennesket - det vil si, en total avvisning og forkastelse av Guds egen vei, nemlig Jesu Kristi offer alene.
   Det er mange som regner det å gjøre lovgjerninger, det vil si å gjøre det loven taler om som godt, for noe galt. Men det er det jo ikke - det som er godt, kan ikke bli galt - det er når du begynner å regne deg dette til gode i ditt forhold til Gud, at det blir galt.

   Hør du, som stadig må nærmest gremmes over ditt eget kristenliv, det faller likesom så totalt igjennom at du må si med Per Nordsletten: «Jeg ofte er i frykt og fare Og tenker alt er selvbedrag, Jeg synes livet ei vil svare Som når det rett var hjertets sak!» Hør Paulus' ord til galaterne - det er et ord til deg nå: «Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt?» (Gal 3:2).
   Han har kjøpt deg fri fra dette, ved sitt eget blod!

   En annen ting er dette: Du skal ikke slå deg til ro med ditt elendige kristenliv, men komme til Jesus med det! Vokt deg for den falske ånd, som lar deg leve i dine synder! Vi kommer tvert imot til frelseren og forsoneren med vår synd! Det er det som skiller det ekte fra det falske. Vi skal også vokte oss for den falske ånd som forkynner din avleggelse av synder som en frelsesvei, eller bidrag til frelsen. Den ekte har sett at det for Jesu Kristi offers skyld er mulig å stå hellig og ren for Gud, og at det ikke finnes noe annet sted eller noe annet middel som kan skille synderen fra hans synd, og stille ham lyteløs fremfor en hellig Gud!
   Dette var hva apostelen hadde forkynt galaterne, og som de var kommet til tro på. Historien om dem minner oss sterkt på sannheten i sangstrofen: «Begynt er ikke endt, det må du vite! Du som har Jesus kjent, bli ved å stride!»
   Ja, bli ved å stride troens gode strid! Bli i det du har hørt fra begynnelsen, og som ble deg til frelse, som apostelen Johannes minner om i sitt brev - 1 Joh 2:24.
   Evangeliet - budskapet om det salige blod som renser fra all synd! - la ikke noe lokke deg bort fra det!