For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Treenighetssøndag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom. 5,6


 

Judas’ brev – formaninger og trosstyrkende beskrivelser av den siste tid! Del 1

Jud 1:1-25

   Som tale deles denne teksten i to deler – første del: vers 1 til 10 og så del to: vers 11 til 25
   Teksten utlegges ved Guds nåde suksessivt. Det blir ikke noen omfattende utleggelse, da en registrerer ganske så klart, at Guds folk for størstedelen ikke ønsker å gi seg i kast med dype teologiske utgreiinger, men ønsker seg det enkle, som bevirker at de holdes nær til Kristi kors.

   1 Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til dem som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus:
   Merk deg at her står ikke, elsket av Gud Fader – selv om det også, ja, nettopp er tilfelle – men det står i Gud Fader, og da kommer det ord fra Kol 3:3 for en: «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» I Gud! Det er i Kristus vårt liv er skjult, og Kristus igjen er i Faderen, eller Faderens favn som Joh 1:18 beskriver det. Det er altså ved dette du er elsket av Faderen, og frelst for evig, og ikke ved det liv du har maktet å leve her på jord, selv om det ligger på enhver sann troende å ville være rett for Gud.
   2 Miskunn og fred og kjærlighet bli dere rikelig til del! Ikke bare til del, men endatil rikelig til del! Som det står om hva som er gitt oss i Jesus i Joh 10:10: «Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Overflod! Det vi kan kalle fylde av liv! Herren er nemlig selve livets kilde, som Skriften vitner om Ham i Sal 36:10: «For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys!» Den alt liv springer ut av! 3 Dere kjære! Dere kjære! Hvilken herlig beskrivelse av de troende! Kommer tilbake til det i vers 17. Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige.
  
En sann tro!  Som Jesus vitner om det i Joh 17:3, blant annet: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Ham du utsendte, Jesus Kristus. – eller ved Ham du utsendte Jesus Kristus! Dette møter vi igjen her i vers 4, nemlig at de fornekter Ham! – hvem Ham, kan vi spørre? – hvordan ser deres Jesus Kristus ut? – jo, bare hør!: Han er ikke vår eneste hersker og Herre, det vil si, at de har berøvet Ham Hans kongemakt, redusert Ham til Gud med liten g! La oss bare høre vers 4 her hos Judas: 4 For noen mennesker har sneket seg inn - noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for: Den dom som er felt over den slags, som disse lever i og praktiserer, er fra evighet av, det har aldri kunnet stå for Guds rettferdighet og hellighet! Videre i vers 4: De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. 5 Men ettersom dere en gang for alle har fått vite alt, - Herren har altså ikke skjult noe for oss her - vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, ødela Han likevel senere dem som ikke trodde. Det vil jo si - de vantro! De som ikke ville tro! Eller som vi leser i Rom 11:22: - holder fast ved Hans godhet! Det er nemlig å ikke tro – korsets budskap er fratatt sin kraft! Det er disse som ifølge 2 Tim 3:5, «har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft.»

E.K.

    La oss høre Rom 11:22, før vi går videre: «Se derfor Guds godhet og strenghet – strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved Hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av.» Ved Hans godhet! Og hvor ser du den åpenbart fremfor noe annet sted? Jo, på Golgata, ikke sant?
   Så vers
6 Og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder Han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag, Å vike fra det sted Herren har plassert deg, nemlig i Kristus, nettopp ved den tro Han har virket i ditt hjerte ved Ordet om Ham! 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød - fremmed kjød er beskrevet som unaturlige lyster - og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild. 8 Likevel gjør nå disse mennesker det samme. De går i drømme, - med andre ord, ikke åndelig våkne – Guds ord er ikke levende i dem, derfor synder de uten frykt! - de gjør kjødet urent, de forakter herredømme og spotter høye åndsmakter. De innser altså ikke hvor høyt over dem disse åndsmakter, som er falne engler, står. Derfor fremstår de som sikre og overmodige. Legg merke til kirkeledere av forskjellige slag som står frem med lærdommer som åpenbart er imot Guds ord, hvor sikre og arrogante de står frem. Synes du at du kan se dem på kne for Gud tiggende om Ånd og opplysning? Nei, vanskelig å se for seg det, ikke sant? 9 Men ikke engang overengelen Mikael - den største av englene, med andre ord! - våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen om Moses' legeme, men sa: Må Herren straffe deg! - viste altså til den eneste som er høyere enn denne falne, onde skapning. 10 Disse mennesker derimot spotter det de ikke kjenner. Vitner apostelen videre. -ja, nettopp! Det er det som mangler dem i alle ledd - mangelen på kjennskap, uten åndelig forstand! – det vil si, en forstand opplyst ved Ånden!  Og det som de av naturen skjønner, likesom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de seg selv. – vitner han videre om dem! Det er virkelig ille. Den utrustning de har fra naturens side anvendes til ødeleggelse av dem selv, til å føre dem stadig lenger bort fra Gud, fra Sannheten, til egen fornuft og forstand!
   Denne tale fra apostelen kan nok virke både mørk og nedslående, men det er i virkeligheten lys, som alt Guds ord er lys – et lys denne verden ikke har, som vi leste i
Sal 36:10b: «I ditt lys ser vi lys!»

Forts. del 2