For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                              Pinsedag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6

 

Den Hellige Ånds gave!

Joh 3:3

   Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

   Vi feirer jo hver vår, eller forsommer må vi vel kalle det den høytiden som heter pinse.
   Når det gjelder det to andre store høytidene – jul og påske, så er innholdet klart for oss, iallfall rent læremessig, intellektuelt, men når det gjelder pinse, er det ikke like påaktet, iallfall når en ser bort fra de direkte pinseretninger, selv om det er et stort og viktig innhold – en stor høytid. Det er Gud, Herren som på en særlig måte tar seg av sin forkomne skapning.
   Uten det som skjedde på pinsedag ville du og jeg stirret med totalt blinde øyne på evangeliet, ute av stand til å tilegne oss det som forkynnes oss der. Akkurat som en stor del av verden faktisk gjør. Ser ikke den sanne, Skriftens Jesus, fordi Guds Ånd ikke opplyser dem. De avviser Hans vitnesbyrd om Jesus!
   Tenk nå over dette, at Han er sendt for å opplyse deg om det verk som nå er fullført og legge det inn i ditt hjerte – og hør du, noe svært viktig i denne sammenheng: Å fortsatt opplyse deg, hver tid og stund! Det kommer aldri noen tid i en sann troendes liv, da han kan dette så godt at han ikke lenger trenger Den Hellige Ånds lys for å se!
   Det fortelles ofte i evangeliene om at de kom til Jesus med mennesker som var fysisk skadet på ett eller annet vis. Døve, blinde, stumme, lamme blant annet, og ikke minst besatte – altså under den ondes innflytelse på en særlig måte. Og dette betegner menneskets åndelige tilstand, der de går borte fra Gud. Døv, blind og derfor også stum! Du har ingenting å si om den virkeligheten som omgir deg, fordi du ikke hører og ser den. Derfor kan du heller ikke si noe om den. Og skal en døvblind forsøke å si noe, så blir det babbel, for han er fratatt selve evnen. Skal han for eksempel beskrive et tre, så kan det kanskje bli noe som ligner, for han har fått det beskrevet av andre, men du hører at det er noe galt her, for han har aldri sett det selv. Derfor kan han ikke beskrive eller vitne med full overbevisning.
   Slikt oppstår også i forkynnelsen av Ordet. Det blir talt galt fordi vedkommende ikke sett og hørt selv. Det hjelper ikke hvor lenge et menneske har studert dette, om det er uten Den Hellige Ånds opplysning.
   Men har du sett og hørt, da kan du også tale – da er du ikke lenger stum, og du taler med en slik overbevisning at de som hører deg forstår at du tror fullt ut på det du bringer frem. Den Hellige Ånd har gitt deg noe å si om Jesus. Du er født på ny ved Ordet og Ånden, og ser Guds rike.
   Derfor kom Han på pinsedag - for å opplyse vår ånd om hvem Jesus i sannhet er, og hva Han er for oss! Gjøre blinde seende, døve hørende og stumme talende. Og ikke minst viktig å få se inn i – Han kom etter løfte fra Herren. Jesus hadde forutsagt denne dagen, da Han selv skulle ta bolig i oss ved sin Ånd. Som vi kan lese av Paulus i Gal 4:6: «Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!» Sin Sønns Ånd!

E.K.

   Stans nå for dette – Den Hellige Ånd er i verden for å berge så mange som mulig, ved det budskap Han har fått å forkynne. Han skal ta av mitt og forkynne det for dere, som Jesus sier i Joh 16:14.
   Han ser dine tanker, din angst, og dine kamper, og venter på å få legge et ord inn i ditt hjertes grunn – Ordet om Jesus! Og da ser du helt hjem til himmelen! Helt inn i helligdommen!

   Det er ikke noen hemmelighet for meg lenger, hva jeg skal møte den dagen jeg skal inn for Herren – da skal jeg møte Jesus der, som jeg har møtt Ham her – som min frelser! Da skal jeg få den endelige bekreftelsen på at det holdt det som Jesus gjorde.
   Og du må ikke tenke at jeg sier dette i noe slags kjødelig overmot, for jeg skjelver mer enn ofte i møte med mitt syndige jeg, men det er Ordet som gir meg denne frimodighet.

   Men så er det faktisk de midt i menigheten som sier – mer eller mindre åpenbart – om Den Hellige Ånds gjerning: Vi har ikke bruk for det, vi klarer oss bra på egenhånd, Gud har da gitt oss fornuft og forstand! Men Skriften sier – som i 2 Pet 1:20: «For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning.»
   Skulle ikke heller du og jeg takke Gud for denne dagen, denne gaven, og la Han få tjene oss på denne måten? Tenk på det forunderlige at Gud, den treenige Gud, er blitt en tjener for det falne mennesket – for deg! Ikke engang de verste synder du måtte finne i ditt eget hjerte kan gjøre Ham til noe annet enn hva Han er kommet for å være for deg, nemlig din frelser som har renset deg fra all din synd i sitt eget blod!
   Faderen har tjent oss ved å gi sin enbårne Sønn, Sønnen ved å gå frivillig inn under denne tjenesten, og Den Hellige Ånd ved å kaste lys over dette for oss.
   Så står det også hos apostelen i Ef 4:30, nå til slutt: «Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Han som dere har fått som segl til forløsningens dag.» Men altså, hør og motta det Han forkynner deg: «Jesus er for oss blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning!» (1 Kor 1:30).
   Det er fullstendig nok! Du behøver ikke noe mer! – og om noen skulle forkynne deg annet, så er det ikke Den Hellige Ånd som taler!