For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               2 søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Guds barns enhet

Sal 133:1 - 3


   1. En sang ved festreisene. Av David.
  
Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen! 2 Det er som den gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg - den flyter ned på sømmen av hans kjortel. 3 Det er som Hermon-dugg, som flyter ned på Sions berg. For der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.

   Denne salme handler om og også priser enheten av Guds folk - Guds folks enhet. Det har det vært mye tale om i den siste tid, og da som en samling av kristne menigheter til tross for læreforskjeller - økumenikken, Guds barns enhet, er nærmest blitt det nye evangelium for enkelte. I kjølvannet av denne forståelse ser vi at endatil lutherske kirker og menigheter forener seg med den katolske kirke, noe som ville vært aldeles umulig om man skulle holdt seg til disse samfunns lærer. Men man toner dette - iallfall tilsynelatende ned - og forenes så på noe som likesom er overordnet dette. Det kalles gjerne kjærligheten, viljen til å stå sammen, da vi jo alle tror på Jesus og lignende.
  
Å tro på Jesus er å tro på det Skriften lærer om Jesus - eller om man skal tale om den sanne og levende tro på Jesus, da heller si: Å bli overbevist av Ånden om det Skriften lærer om Jesus. Å enes på noe som er overordnet det Ånden har åpenbart og fått nedfelt i Skriften om Jesus, hva skulle vel det være? Det er iallfall ikke gudvillet, og det følges av en enhet som ikke er av Gud, som ikke er av Ånden, og det står dermed frem en kirke, en menighet, som er falsk. Det er altså ikke tale om den enhet av brødre, som salmen her priser så høyt!
  
Men salmen beskriver en enhet av brødre, et samfunn av mennesker av begge kjønn, og priser det høyt! - Da kan vi også være visse på dette, at det Gud priser så høyt, det vil Han også ha - det vil Han også sørge for å sette i stand, opprette med andre ord.
  
Men har det skjedd? Ja, takk Gud! - det har skjedd ved evangeliets forkynnelse, det har skjedd ved evangeliets opplysning i menneskehjerter. Denne enhet er ikke av mennesker, den er av Ånden. Men ikke som innenfor den såkalte karismatiske bevegelse - den samme opplevelse, men den samme åpenbaring i Ordet!
  
Denne enhet er allerede til stede. Som vi leser om det i 1 Pet 2:4-5: «Kom til Ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære frem åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus.»
  
Levende steiner, føyd sammen til et åndelig hus! Det er kirken, den sanne menighet i verden. Det vil si, ethvert menneske som har fått del i dette ved Ordet og Ånden, hvor de nå enn måtte befinne seg.

   Denne sammenslutning av kirkesamfunn, ytre menigheter, er et bedrag. Du skal ikke sette lit til noe kirkesamfunn eller bevegelse i seg selv, men kun til det Ord, den sannhet Ånden har opplyst deg om - sannheten Jesus Kristus, Guds Sønn, din frelser og forsoner, ved sin stedfortredende lidelse, død og sitt blods utgytelse!
   Det er denne enhet i Ånden som prises i salmen her, og som bringer Guds rike velsignelse - den gode olje - ned over dem som har del i den. Denne velsignelse er så rikholdig at den flyter nedover, som vi leser det her: «- som flyter ned på skjegget, Arons skjegg - den flyter ned på sømmen av hans kjortel.»
   Det er et overflødighets horn - det er det beger David priser i Sal 23:5: «Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.» Flyter over! Ja, det er en velsignelse til evig liv dette, forstår du! «Det er som Hermon-dugg, som flyter ned på Sions berg. For der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.» (v.3). Det er nemlig velsignelsen i Kristus Jesus dette! Det er i Ham, i hvem all velsignelse fra Faderen er gitt oss, denne enhet oppstår. Vi er ett med Ham, og med Faderen.
   Apostelen Johannes beskriver dette i 1 Joh 1:3: «- det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med Hans Sønn, Jesus Kristus.»
   Hva er det de har sett og hørt, og som altså har ført til dette samfunn han beskriver her, og innbyr deg til? Jo, hør! - 1 Joh 1:1-2: «Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord - og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss -.»
   Det samme syn! - det samme funn! Guds barns sanne enhet! Merk deg hva apostelen forkynner: «- det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at» - altså ved det! - «også dere kan ha samfunn med oss.» Ved det de forkynner! Med andre ord - ved deres lære! All annen enhet er falsk i denne sammenheng!
   Gud, la ditt ord i nåde lykkes
og vokse både dag og natt,
men kveles og med rot opprykkes
hver vekst du ikke selv har satt!
All Satans løgn og lærdom knus!
Med Ånd og sannhet fyll ditt hus!

E.K.