For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               5 søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Abrahams rettferdiggjørende tro

Gal 3:6-14

   6 Det er som med Abraham: Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. 7 Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. 8 Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg skal alle folk velsignes. 9 Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham. 10 For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. 11 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den rettferdige av tro, skal leve. 12 Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: Den som gjør det, skal leve ved det. 13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at Han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.

   Finnes ingen annen rettferdiggjørelseslære og dermed ingen annen rettferdiggjørelse - ved tro! Men vi må merke oss dette - ved tro ...! Ellers blir vi stående igjen med troen, hvilket også så mange gjør, dessverre. Det er det vi tror på som rettferdiggjør oss - ikke troen i seg selv - og den tro som bringer rettferdiggjørelse er nettopp virket ved det, eller rettere den, vi tror på. Det som rettferdiggjør er altså der før den tro som virkes ved det. Ja, du vil vel si, selvsagt må det være slik, når du hører det utlagt på dette viset, men å du, hvor vi så ofte roter dette til for oss.
   Men da skal vi få se noe salig, vi som gjerne har tenkt at dette er noe nytestamentlig, nemlig at dette lyset har skint i verden like fra fallets dag, da Gud forkynte om Ham med den knuste hælen som skulle knuse slangens hode. Når slangens hode er knust kan den ikke lenger spre sin gift - og hør du!: Slangens hode er knust for deg som har fått løftet ditt blikk opp til Ham som henger der på forbannelsens tre. Giften kan ikke skade deg lenger - nei, ikke så lenge du får vandre i den tro! Det vil si, med blikket festet på det blødende lam!
   Så lenge har det som blir oss til rettferdiggjørelse vært i denne falne verden, men det er enda eldre - det er fra evighet av! - det er fra før verdens grunnvoll ble lagt! - som vi kan lese i Ef 1:4.
   Hedninger ble frelst ved dette i gammeltestamentlig tid. Tenk bare på skjøgen Rahab ifra Jeriko, og moabittkvinnen Rut som endatil har fått sin plass i Jesu slektstavle. Det var riktig nok ikke slik at denne rettferdighetens sol (Mal 4:2) sto midt på himmelen, som den gjør det i dag, men likevel lys nok til å bli frelst! Frelst fra syndens følger! Frelst fra den evige fortapelse! Frelst ut av det mørke Satan sådde i ditt hjerte! Frelst inn i Guds salige himmel! Nåden har vært åpenbart for mennesket helt fra fallets dag av! Fra den første dag!

   Denne levende og rettferdiggjørende tro, ble virket i Abraham fire hundre og tretti år før loven ble gitt med sine bud og regler, som han skriver i Gal 3:17, Paulus. Da taler han om en pakt! Og det er da ikke tale om den gamle pakt, men den nye! Det han sier er jo faktisk at den nye pakt var til før den gamle! Og hør hva han sier her om den gamle pakt - lovens pakt - gjør ikke, kan ikke gjøre, den pakt som allerede er inngått ugyldig! Den nye pakt setter lovens pakt til sides - ja, har alltid gjort det!

   Men hvordan skal vi da forstå dette med den gamle og den nye pakt? Jesus sier jo at dette er den nye pakt i Hans blod osv. Ja, men det vil ikke si det samme som at den ikke var til før - men nå skal det som gjør denne pakten evig gyldig gis som et offer, nemlig Hans legeme og blod!
   Noen sitater fra Det Nye Testamente - først Rom 3:21: «Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven.»
   Nå er den blitt åpenbart, sier han. Ikke nå ble den til!
   Og så Ef 3:5: «Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbaret for Hans hellige apostler og profeter ved Ånden:»
   Den har ikke i tidligere tidsaldre blitt gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå er blitt åpenbart osv. Men altså ikke at den ikke har blitt gjort kjent i det hele tatt! Da hadde jo heller ikke Abraham kunnet nå til frelse! Jesus sier om Ham i Joh 8:56: «Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg.»
   Hvilken dag var det han så og frydet seg over? Jo, den dag det tales om i Sal 118:24. og lyder slik: «Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!» Nemlig den dag Jesus, Guds Sønn og Guds lam gikk ut til Golgata med våre synder på sitt legeme, til en evig frelse og evig rettferdighet for oss!
   Og så til sist 2 Tim 1:10: «Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet frem i lyset ved evangeliet.»
   er den blitt åpenbart! Det sier oss jo at den må ha vært til før! Ja, nåden i Guds hjerte er fra evighet av - Han forandrer seg jo ikke - og den er åpenbart oss i Jesus Kristus - Han som ble gitt for deg!

E.K.

   Den gamle pakt - det vil si, lovens pakt, det er en frelsesvei grunnet på dine egne gjerninger. Ingen må si at det ikke er en frelsesvei, for det sier nemlig Guds ord, at det er: Den som gjør det, skal også leve ved det! At det i praksis ikke er noen frelsesvei, det skyldes kjødet, som vi hører det i Rom 8:3: «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da Han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet.»
   Det du ikke kunne gjøre på grunn av kjødet, det er nettopp hva Gud har gjort! Gjort, det vil si, oppfylt lovens krav til minste og siste tøddel, og så gitt et hellig legeme og blod til soningsoffer for synd. Har du sett hvilken gave Han rekker deg i sitt ord? - sitt sanne ord!

   Gjerningenes pakt! Og det er dine gjerninger som kreves! - her gis intet! Hva da med den nye pakt? Hva kreves av deg der? Hør det! - ja, hør det om mulig inn i dypet av din sjel!: Intet! Der heter alt uforskyldt av nåde! Hør det forunderlige budskapet: Der gis alt ved den tro som har sitt opphav i åpenbaringen av det som gis! Også det som tar imot og tilegner seg gaven er av Gud, med andre ord! Derfor heter det også nåde over nåde (Joh 1:16), og/eller nåde på nåde! En nåde fra evighet av, og en kontinuerlig, vedvarende - ja, evigvarende nåde! Evigvarende fordi Han i hvis hjerte denne nåde er, er evig! Fra evighet til evighet! Du kjenner begrepet.

   Av den grunn vi har fått pekt på her, heter det også som apostelen skriver det 12 vers her i teksten: «Og loven har ikke noe med troen å gjøre!» Ikke noe! Merk deg nå det!
   Men utenfor Kristus, der står fremdeles tuktemesteren med en dødelig svepe! Du kommer ikke levende fra ham - med mindre du vet til hvem du skal fly - for loven sier ikke bare at den som gjør den skal leve, men også at den som ikke gjør den skal dø! Den slår med andre ord ihjel, som apostelen vitner om den i 2 Kor 3:6, hvor den kalles bokstaven.

   Hvordan vil du bli frelst! Ved tro, sier du kan hende - for de gjerninger loven krever får jeg ikke til! Får du til å tro da? Er det en lettere vei! Nei, min venn, ikke om den legges på deg! - men hva sier Ordet? Vi kan lese først fra Jes 55,3: «Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve.» Hør! Og så fortsetter han med å si, nettopp det vi nå har vært inne på: «Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.»
   Den visse!
   Og så de kjente vers fra Rom 10:17: «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.»
   Det er en gave som gis! Og mennesket er så fortapt og ødelagt i seg selv, åndelig sett, at det ikke engang er i stand til å ta imot den - det må virkes i deg! Så nettopp: Hør!

   «Derfor skal dere vite» - hør! Vite! - «at de som har tro, de er Abrahams barn.» Omskjærelsen gjorde ingen til Abrahams barn, om ikke også Abrahams tro, troen på Lammets blod, også var der. Slik også med dåpen, nå i den nye pakt - uten Abrahams tro er den forgjeves! Men du kan få tro på det Gud gir i dåpen! Du kan få tro på det Han har rakt deg i dåpen! Nemlig sin frelse i Jesu Kristi dyre blod!
   «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!» - det var budskapet som ble forkynt til fangevokteren, som vi sin fortvilelse ville ta sitt eget liv! (Apg 16:31).
   Å, tenk om det salige budskap kunne nå frem til dem, som nettopp i denne stund tenker på det samme! Det er frelse å få! En frelse som er tiltenkt deg fra evighet av!
   «Det er som med Abraham: Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.» (v.6).
   Disse som vil utrydde kristendommen, de må også bære ansvaret og skylden for alle dem som blir etterlatt uten håp!
   Men i dag er frelsens dag - i dag taler Jesus til deg!