For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Skjærtorsdag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Hjelp i rette tid!

   Kan du tenke deg noe så fint å høre – hjelp i rette tid? Ja, du kan iallfall det, om du har vært i en svær nødsituasjon noen gang. Vi mennesker befinner oss i utgangspunktet i en svær nødsituasjon, men bare noen har innsett det. Det er til disse denne teksten er rettet – og vi leser:

Hebr 4:15-16

   For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. 16 La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

   Hvis ikke denne teksten, eller Herrens vitnesbyrd til deg, kan få deg til å løfte blikket – hva kan?
   Her hører du om en yppersteprest som kan ha medlidenhet med deg i din skrøpelighet. Når du føler deg som mest elendig, som en som burde være bortvist fra Gud, da dømmer ikke denne yppersteprest deg, men har tvert imot medlidenhet med deg og tenker ut hvordan Han kan komme deg til hjelp. Som vi kan lese om Ham i 2 Sam 14:14b: «Gud tar ikke livet, men tenker ut hva som kan gjøres for at en som er støtt bort, ikke skal være bortstøtt fra Ham.»
   Det er altså Ham som åpenbarer seg i verden som ypperstepresten Jesus Kristus. Han som møter deg med slike ord, for at du skal tre frem for nådens trone med frimodighet og finne nåde – nåde - til hjelp i rette tid.
   I Tit 2:11, kan vi lese om denne nåde: «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.» For alle mennesker! Her har Han også inkludert deg – og det er av denne grunn, nemlig Guds nåde at du skal få komme frem for Ham med frimodighet, og ikke fordi du finner noe som stemmer hos deg. Alt som stemmer for Gud i din sak, det finner du i en annen, en stedfortreder, nemlig denne yppersteprest du leser om i denne velsignede teksten.
   Så kom nå – og kom på denne grunn alene – uten å trekke noe av ditt eget med deg inn for denne trone, for der har det intet å bestille. Det er en nådens trone, og nåde er som kjent for den som har forbrutt seg, og ikke for den som har noen fortjeneste.
   «For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.» Rom 5:6. La ikke dette gå forbi deg i dag, men gjør som Han sier - tre frem for nådens trone med frimodighet, for at du kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er nemlig der det er gitt deg.
   Det er Guds godhet som driver deg til omvendelse, kan vi lese i Rom 2:4b. Og det er også denne Guds godhet som bevarer de troende hos Ham. Hvordan kan du våge deg innfor Ham, den tre ganger hellige Gud, om du ikke tror denne Hans godhet? Det er riktignok dem som går innfor Gud med den største frimodighet på annet grunnlag, og er dermed som Arons sønner – som du kan lese om i 3 Mos 10:1ff – som bar fremmed ild inn i helligdommen. De kom ikke levende ut derfra igjen. Det er en alvorlig påminnelse for oss til å ikke stige innfor Ham i noe annet navn enn det som er gitt oss, nemlig Jesus Kristus.
   Det er i Ham, som bar og sonet våre synder, vi lever og rører oss, som apostelen Paulus skriver i Gal 2:20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav seg selv for meg.»
   Han som elsket meg! – og det er om Ham Skriften vitner i Hebr 13:8: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» Altså, Han som elsket meg den gang Han gikk til korsets tre med mine synder på sitt legeme, Han elsker meg også i denne stund! Håper du ser dette! Og, som nevnt, Han elsker deg ikke fordi det er noe så elskelig ved deg – verken din person eller dine gjerninger, men for sin egen skyld!


E.K.

   Nå skal jeg si deg noe, som du kanskje ikke hører så ofte – Guds folk, det vil si, de som har tatt sin tilflukt til Jesus og Hans frelsergjerning på jord, de er kun gjenstand for Guds godhet, og aldri noe annet. Du advares riktignok mot veier som fører bort fra Ham, det vil si, denne Hans godhet, men Han sender deg aldri inn under lovens vilkår, som ville være å ende ute i en ødemark uten mulighet for liv.
   Guds godhet viser seg ikke minst i dette at Han ved å ofre sitt blod til en soning for all verdens synd, har lagt en grunnvoll, hvor Han alltid og under alle omstendigheter kan ta imot deg synderen, og rense deg fra alt som ellers ville stå i veien og sende deg ned i avgrunnen under en evig dom.
   Han vet at de som hører Ham til på sannhets grunn, er et folk som alltid ser på seg selv, og forundres over at de i det hele tatt kan ha med Den Hellige å gjøre. Derfor heter det også i teksten vår – hjelp i rette tid! – Før dette vrange i oss for drive oss bort fra Ham, i vantro. Jeg kan ikke være en kristen jeg som er slik som jeg er! Kjenner du den tonen? Herren er ikke glad for den, om vi kan si det på den måten – nei, Han vil tvert imot at du skal få tro hva Ordet vitner her: «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet.» Nei, tvert imot!
   Det er det som skal bevare oss hos Ham – denne Hans godhet nettopp mot oss, at Han sendte sin Sønn her ned til redning for deg som var fortapt i deg selv.

   Hør noen ord til slutt – og hør godt etter! Først Jes 54:9: «For som Noahs flom er dette for meg. Likesom jeg sverget at Noahs flom ikke mer skal gå over jorden, slik har jeg nå sverget at jeg ikke vil være vred på deg eller skjenne på deg.» Hørte du det? Når Herren har sverget på det, da må vel du kunne tro det, ikke sant? Og Rom 5:8-10: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved Hans blod, ved Ham bli frelst fra vreden. For ble vi forlikt med Gud ved Hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved Hans liv, etter at vi er blitt forlikt.»
   Det jeg først vil peke på i dette er ordene – meget mer! Hvor meget mer nå! Og hør da grunnlaget vi skal få ha en stor frimodighet på: «- Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» «- rettferdiggjort ved Hans blod!» «- ved Ham bli frelst fra vreden.» «- forlikt med Gud ved Hans Sønns død.» «- frelst ved Hans liv
   Hvor leser du om deg her? Bare ett sted – for oss! Det er en som har gjort noe for oss, og det er Hans verk du leser om her! Så kan apostelen bryte ut i Kol 3:4: «Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med Ham i herlighet.»
   Det er Hans liv og Hans død du skal til himmel og salighet på! – la nå det synke inn! – det er nemlig en åpenbaring av den Guds godhet som driver deg til omvendelse, bevarer deg i samfunn med Ham, og til sist bringer deg helt frem til det endelige målet den evige salighet – og ikke minst: Dette er det budskap du har fått å gå både til verden og dine medvandrere med – det finnes nemlig ikke noe annet budskap med denne kraft til frelse. - Den finnes ene og alene i evangeliet! Guds kraft til frelse!