For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               18 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Mammon eller Herren!

Luk 16:13

   13 Ingen tjener kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon.

   Mammon! Den mest lumske av avgudene kan vi vel si. Når det gjelder islam eller buddhisme for eksempel, så skjønner vi uten videre forklaring, at vi ikke kan tilbe dem, samtidig som vi vil følge Jesus - men når det gjelder Mammon, så er det ikke alltid like klart for oss.
   Mammon! Det er vel et av de mest kjente sitat av Jesus, det Han bruker i forbindelse med med mammon: «Ingen tjener kan tjene to herrer.» (v.13a).
   Denne mammon kaller Han her for det første for urettferdig, og videre for en herre - det vil da si, en avgud, for som budet sier: Du skal ikke ha andre guder/herrer enn meg!
   Nå er jo ikke penger, gods og gull noe ondt og virksomt i seg selv - for det er jo kun døde ting - men den ånd som er i det, kan vi si, den dragning som er i det. Dette som likesom antenner noe i oss, lysten til å bli rik og eie. Det lokker oss likesom som et Soria Moria med et løfte om å få makt over vår egen livssituasjon. Det skal trygge oss, og gi oss en forutsigbar tilværelse - som han sa bonden i Jesu lignelse i Luk 12:19: «Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk, vær glad!»
   Nå var han sikker! Nå hadde han fått lagt denne plattformen under seg! Nå kunne han sove rolig om nettene uten å frykte for morgendagen! Men det var jo et bedrag! Det som Jesus i Matt 13:22 og Mark 4:19 kaller rikdommens bedrag!
   Han fikk da også høre fra Herrens egen munn, denne bonden: «I denne natt kreves din sjel av deg!» Da var det rikdommen i Gud alene som kunne berge ham, men den hadde han ikke, for han hadde tjent den andre herre - Mammon!

   Mammon, denne bedragerske ånd, har sine lokkemidler -pengene! De binder et menneske borte fra Gud, der hvor de får tak i hjertet! Noen ved dette - alt de kan få for disse pengene. Alt de har lyst på etter sitt gamle menneske. Andre blir bundet til selve midlene - elsker pengene i seg selv. De kan leve sitt liv i den ytterste fattigdom, mens de i virkeligheten råder over millioner. Det er de som kalles de gjerrige, gnierne - denne ytterst dårlige egenskap. Den som ikke vil dele med noen. Det er sagt - når hjertet er blitt en pengesekk, har kjærligheten flyttet fullstendig ut.
   Som samfunnet med Herren har sine frukter i disippelen, har også samfunnet med mammon sine.
   Mammons tempel strekker seg ut over hele verden. Den fattige drømmer om å bli rik, og den rike drømmer om å bli rikere. Den fattigste mann i et uland kan være like bundet av mammon som den største krøsus i Vesten. Men om vi skal holde oss til vårt land, Norge - hvordan er situasjonen da, når det kommer til dette? Det er det vel unødvendig å svare på, skulle jeg tro. Her er templet virkelig reist og det skinner av det langt utover landegrensene - og hva er det vi ser? - jo, fattige fra andre deler av verden strømmer til dette tempelet. Oljefondet, sier vi - og likesom vifter med det: Vi er trygge! Nei, sier Jesus - dere er ikke trygge ved denne avguden! Satan atår rett bak masken og gleder seg - i den grad denne ånd kan glede seg over noe som helst.

   Herren har også sitt tempel midt i denne verden. Enkelte taler om å bygge opp tempelet i Israel igjen - nei, Herren har sitt tempel i denne verden, og noe annet tempel vil Han ikke ha. Hvor finner du det tempelet da? Hvor er det? Jesus sier dette om Guds rike i denne verden i Luk 17:21: «Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.»

E.K.

   Men inne i hvem? Det skriver apostelen Paulus til korinterne i spørsmåls form i 1 Kor 6:19: «Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.»
   Det er altså tale om de Jesustroende på denne jord - de som er blitt en bolig for Den Hellige Ånd, ved troen på Jesus Kristus! Der finner du tempelet for Herren på jord! Og hør du! - ut fra dette tempelet går det også en dragning, Den Hellige Ånd virker ut fra dette tempel.
  
Vi fanges så snart inn av den forkjærte tanke at det er vi som skal vinne mennesker for Gud - det er vi som skal omvende, det er vi som skal frelse! Nei, det er den Ånd som bor i deg! Som Jesus så klart sa i Joh 7:38-39: «Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa Han om den Ånd de skulle få, de som trodde på Ham.»
  
Dette sa Han om den Ånd de skulle få! Som Han også sier i Joh 6:63: «Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv.»
  
Altså, de ord du ble frelst ved, eller det budskap du ble frelst ved, er Ånd og er liv, så når du forkynner dette budskap, disse ord, så er det åndelig! Det er Ånden som taler disse ord! Derfor kan de ha en slik virkning på dem som hører dem! Men vi har gjerne så lite tro og tillit til dette - det blir likesom for enkelt - så faller vi i den snare å skulle gi oss ut på det Paulus i korinterbrevet kaller mesterskap i tale eller visdom. Men det tjener ikke saken! Paulus sier tvert om: «- men vi forkynner Kristus korsfestet!» (1 Kor 1:23).
  
Tror du ikke på det ord du selv ble frelst ved? Tror du ikke på det ord som alene kan gi deg åndelig trøst imot alt som vil anklage deg? Tror du ikke at det kan virke likeens på en annen?
  
Den som Gud virkelig får i tale, den får Han i tale ved den enkle budskapet - evangeliet! Evangeliet om frelsen i Jesu Kristi vunder og sår! Han døde for deg! Han oppsto til en evig rettferdiggjørelse for deg! Han taler din sak innfor himmelens trone, og Hans tale er Hans eget blod! Utøst til syndenes forlatelse nettopp for deg!

  
Vil du da gå til mammon! Vil du da tilbe i hans tempel? Nei, ikke så lenge du har blikket festet på din frelser og redningsmann, men før du svarer på det spørsmålet, bør du legge deg apostelens ord i 1 Kor 10:12 på minne: «Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!»
  
Vi er svake du og jeg, ikke sant? Men bruk ikke det som en unnskyldning for å gå inn i dette avgudstempelet, men fly til Ham som alene kan berge deg ut av alt som vil binde deg her - Jesus Kristus er Hans navn!
  
Det som er her, det er bare til for å brukes - det består ikke, det går alt sammen under, Men Jesus består, og det gjør også det liv som går ut fra Ham, det liv Han gir den som kommer til Ham - det evige liv!
  
Valget er enkelt for den som får åpnet sine øyne, men det er også forutsetningen! Ingen kan komme til Herren og ingen kan leve med Ham uten dette - at Han lar sitt ansikt lyse over deg og er deg nådig, og løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred!
  
Det skjer ved evangeliets ord!