For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               20 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Unyttig tjener eller …?

Luk 17:7-10

   7 Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer inn fra marken: Kom straks hit og sett deg til bords? 8 Vil han ikke heller si til ham: Gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker - og så kan du selv ete og drikke? 9 Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var ham pålagt? Det tror jeg ikke. 10 Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, si: Vi er unyttige tjenere! Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.

   Så mye for gjerninger og tjeneste! – hva blir den stående tilbake med, som har regnet med det? – jo hør fra Jesu egen munn – vers 10: «Vi er unyttige tjenere!»
   Unyttig! – stans nå for det, så du ikke skal gå feil, og oppleve dette i virkeligheten! Hvem vil ha – enn si – lønne en unyttig tjener, for hans tjeneste? Ingen selvsagt! Ikke i noen bedrift av noe slag vil en eier lønne eller beholde en unyttig arbeider! Og det vil selvsagt ikke Herren heller!
   Derfor, la det nå få bite seg riktig fast i deg, at den veien er stengt med dører av kobber og bommer av jern! Hør nå hvordan himmelen fortoner seg over en slik lovtrell – for bare den minste tilbøyelighet til å regne med noen egen gjerning eller tjeneste, og du er pr. definisjon en åndelig lovtrell – og hør da hvilken himmel den stakkaren har over seg - 5 Mos 28:23: «Himmelen over ditt hode skal være som kobber, og jorden under deg som jern.»
   Det er virkelig alvor! Det er ikke noe spill med ord dette, det beskriver en virkelighet! Du vil ikke komme på kant med Herren, for noen verre situasjon kan et menneske ikke komme i! Så hør Herrens ord!
   Hva er det som skal til for at denne himmel av kobber skal vike og åpne deg vei like inn til himmelens trone, når det nå ikke er noe fra din side?
   Merk deg hva apostelen skriver til galaterne – disse som nettopp hadde vendt seg til gjerninger, det vil si, vendt seg fra evangeliet til loven - Gal 3:21: «Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra! For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven.»
   Altså er det ikke gitt en lov som har kraft til å gjøre levende! Gud har ikke gitt noen slik lov, med andre ord! Hør nå det! Derfor kommer rettferdigheten heller ikke av loven, men noe annet!
   Mennesket er aldeles ute av stand til å gjøre gjerninger som er fullkomne for Gud – og nå er det nettopp deg det tales til, så hør! – du er ute av stand til å gjøre gjerninger som er fullkomne for Gud! Er du med nå?
   Nei, sier du kan hende, i brevet til menigheten i Sardes, taler det om at de gjorde gjerninger som Gud fant fullkomne for seg – altså var de slett ikke unyttige tjenere så lenge det var tilfelle!
   Ja, det er riktig det, men det forutsatte noe helt bestemt, og det var ikke at de gikk iherdig og helhjertet inn for det, men at de hørte et helt bestemt budskap forkynt!

   Hva er det da som stiller oss rettferdige og hellige inn for Gud? For denne salige tilstand finnes jo – men hva er det som bevirker det?
  I Apg 13:39, leser vi det så like ut som vi bare måtte ønske det: «Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i Ham enhver som tror.»
   Det blikket – trosblikket – på Jesus, når det begynner å dages i et menneskes hjerte, hvem Han er for det, nemlig den som all min synd ble kastet på for at jeg skulle ha fred, da spredes denne himmelen av kobber, og jeg ser i Ordet sannheten i det sangeren skriver: Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser! Vennlig! Ikke for din gjernings skyld, men for Hans gjernings skyld, den Han utførte nettopp for deg!

E.K.

   Vil du ha en åpen himmel over deg, det vil si, en himmel hvor ingenting kan stå mellom deg og Gud og hindre det samfunnet, eller vil du ha en himmel av kobber? Noen tredje mulighet finnes jo ikke! Og du som sitter her nå, du er under en av disse himler nettopp i denne stund!

   Vi nevnte menigheten i Sardes – den kan du lese om i Åp 3 vers 1 og utover. I vers 2, kan vi lese Herrens tale til dem: «Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.»
   Det var altså noe som forårsaket at Gud fant deres gjerninger fullkomne for seg, og nå var det i ferd med å dø. Det var ennå ikke avgått ved døden, men bare denne svekkelsen av dette førte til at gjerningene ikke lenger fantes fullkomne for Gud! Det er svært! – det er altså noe som er så hellig og dyrebart for Gud, at det ikke tåles det minste avvik!
   I verset etter – vers 3, får vi høre budskapet til dem: «Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg!»
   Altså bli værende i det du hørte og mottok til frelse! Vend deg til det! Det er altså det som skal føre til at dine gjerninger igjen vil finnes fullkomne for Gud!
   Dette fører oss like over til det apostelen Johannes skriver i 1 Joh 2:24-25: «La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen.
Og dette er løftet Han gav oss: det evige liv.»
   Altså, bli værende i ordet om Jesus! Og så fortsetter han med noe som er betydningsfullt for oss å merke oss nøye – vers 26: «Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere.»
   Det er alltid noen som lurer på deg som kristen, og hør hva de fremfor alt er ute etter - Gal 2:4: «- for de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller.»
   Vil de ikke føre oss ut i utilbørlige synder da? Nei, ikke først og fremst det, og det er også hva som bedrar så mange, at det er det som tros, men det de fremfor alt er ute etter er å føre deg ut av den frihet som er kjøpt deg så dyrt ved Jesu Kristi dyrebare blod, for da kan de føre deg dit de vil! De har klart å føre deg bort fra det faste punkt, det punkt hvor Herren i sin nåde plantet deg. Og hvor er dette punkt? La oss lese hva som skrives av apostelen i 1 Kor 3:11: «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt,» - det er altså lagt en grunnvoll, og det er ikke mulig, og selvsagt heller ikke nødvendig, å legge en annen! – og så skriver han hva denne lagte grunnvoll er: «- det er Jesus Kristus.»
   Glir du bort fra denne faste grunnvoll som Gud selv har lagt, inntas du av trelldommens ånd, som driver deg til å arbeide på din frelse ut fra de forutsetninger som er i deg, og ender opp som unyttig tjener – blir du derimot værende på denne faste grunnvoll, som er Jesus Kristus, som nevnt, bæres du ved Ham helt hjem, og fremstilles for Faderen som en tjener hvis gjerninger er funnet fullkomne for Ham!
   To veier ligger også nå foran deg, på en må du gå!