For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Treenighetssøndag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Visdommen og forstanden roper – på deg!

Ordsp 8:1-4; 22-36

   1 Hør, visdommen roper! Forstanden lar sin røst høre! 2 Hun står på toppen av haugene ved veien, der hvor stiene møtes, 3 ved siden av portene, ved inngangen til byen, i inngangen til portene roper hun høyt: 4 Til dere, menn, roper jeg, min røst lyder til menneskenes barn.
   22 Herren hadde meg i eie ved begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i fordums tid. 23 Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen, før jorden var til. 24 Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg født - da det ennå ikke var kilder fylt med vann. 25 Før fjellene ble senket ned, ja før haugene ble jeg født, 26 før Han hadde skapt jord og mark og jorderikes første muldklump. 27 Da Han bygde himmelen, var jeg der, da Han tegnet inn en hvelving over dypet, 28 da Han festet skyene der oppe, da Han bandt avgrunnens kilder, 29 da Han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn Han bød, da Han la jordens grunnvoller - 30 da var jeg hos Ham som kunstner, jeg var Hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for Hans åsyn. 31 Jeg frydet meg på hele Hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. 32 Og nå, hør på meg, barn! Salige er de som følger mine veier. 33 Hør på min formaning og bli vise, forakt den ikke! 34 Salig er det menneske som hører på meg, så han våker ved mine dører dag etter dag og holder vakt ved mine dørstolper. 35 For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. 36 Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden.


   Det er Jesus som roper her – Han som kalles visdommen, og hvem alt er skapt ved ifølge apostelen Johannes i Joh 1:3 «Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.»
   Aner du, i det minste, hvem Jesus i virkeligheten er?
   Du skal merke deg hvor mange steder i Skriften det vitnes om hvem Jesus i virkeligheten er – og en del ganger sier Han det også selv på forskjellig vis – Han er Gud fra evighet av, så Han kan si til disippelen Filip som gjerne ville se Faderen, i Joh 14:9: «Den som har sett meg, har sett Faderen!» Og her i teksten fra Ordspråkene taler Han og sier – vers 25-26: «Før fjellene ble senket ned, ja før haugene ble jeg født, før Han hadde skapt jord og mark og jorderikes første muldklump.»
   Ikke skapt, men født før skapelsen! Derfor kan du lese i Joh 1:1: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.»
   I begynnelsen var Han allerede til! Med andre ord – fra evighet av! Han er det som taler til deg gjennom sitt ord! – 35-36: «- den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden.»
   Ja, de elsker døden, men i sin åndelige blindhet, ser de det ikke! Men du hørte hva du står overfor? – nemlig et være eller ikke være for din person, og det beror på om du har funnet Ham - ene og alene på det! Som vi hørte av Johannes: «Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.»
   «- uten Ham er ikke noe blitt til!» - heller ikke din tro! – nei, særlig ikke den! En kristen er riktignok en som følger Jesus, men det starter aldri der – nå har jeg bestemt meg for å følge Jesus, men ved at Han ved sin Hellige Ånd og ord har åpenbart seg som den evige frelser for mitt hjerte! «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord,» som vi hører det fra Rom 10:17.
   Troen er født av Gud – Guds ord – derfor heter det om de troende, at de er født av Gud!
   Grunnen til min salige tilstand er å finne i Gud, og i Gud alene! Det levner meg ingen ære riktignok – nei, Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg, som vi synger det i en sang.
   Da har du funnet Han som taler i Ordet her – ved at Han fant deg! – Hans ord nådde ditt hjerte! Og hva vitner Han da om deg? – jo, da har du funnet livet og fått nåde hos Herren! Som han skriver i sangen Paul Gerhardt: «
Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd; hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær.»
   Hva vi gjelder for her i livet på denne jord, det er så forskjellig, men for Gud gjelder kun, hva som er gitt meg i Jesus! Tro aldri noe annet!

   «Hør, visdommen roper! Forstanden lar sin røst høre!» Slik begynte vår tekst! Men mange er de som setter sin egen menneskelige visdom og forstand opp imot Guds i våre dager – det vet vi jo, om vi følger aldri så lite med. Men det fører ikke til sann vekst, verken for det enkelte individ eller samfunnet i sin helhet, men undergang!

E.K.

   Slik må det gå, når Han som har oversikten har forlatt roret! Han som kjenner alle skjær, Han som kjenner leia! Slik har de troende sunget og vitnet om Ham gjennom alle tider, da de har fått opplatt sin forstand til å forstå Skriftene!
   Da takker de for at det er Gud – og ikke dem selv – som er på tronen!

   Hvor åpenbarer så denne Guds visdom seg fremfor noe annet sted? Det skriver apostelen Paulus om i 1 Kor 1:18-25: «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.»

   Ved hvilken visdom blir du frelst? Jo, ved den som kalles «forkynnelsens dårskap» - det er «Kristus korsfestet!»
   Hør nå! - det er ved denne Guds dåskap du blir frelst, og ikke ved noe du finner hos deg selv, om du blir aldri så from og god!
   Vil du ha noe som er høyere enn det, noe som er større for jøden og grekeren – ja, da stiger du ut av Guds visdom, og får klar beskjed om hvordan det vil gå i teksten her: «Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden.» Alle de som hater meg, eller tar anstøt av meg, som Jesus selv sier i Matt 11:6. Salige er de som ikke gjør det, slik som mange av de rådende i Israel tok anstøt av Hans ringe skikkelse, som profeten Jesaja profeterte det i Jes 53:2-3: «Han skjøt opp som en kvist for Hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så Ham, men Han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i Ham. Foraktet var Han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet Ham for intet.»
   For intet! Kan du akte noen mindre? Og Han er altså den evige Gud som kom hit ned for å sone dine synder med sitt eget blod!
   Ser du det kan du ikke prise Ham nok!