For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               4 søndag i advent

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Fred uten ende!

Jes 9:1-7

   1 Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vanære over Sebulons land og over Naftalis land, men i fremtiden skal Han føre ære over det - over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea*. 2 Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. 3 Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang. 4 For åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driverens stav, har du brutt i stykker, som på Midians dag. 5 For hver krigssko som er båret i slagtummelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. 6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder, og Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. 7 Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over Hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.

   Fred! Det er vel knapt noe i tilværelsen vi er så forsikret om, som den fred Gud har opprettet, den fredspakt Han har innstiftet i og ved sin Sønn, Jesus Kristus. Likevel går vi så ofte som om vi ikke riktig har hørt det, som om det ennå står noe tilbake før vi kan sette oss ned, nettopp i fred.
   Det hele er jo et budskap om hva Gud har gjort, og gjort helt uavhengig og uten vår hjelp i det hele tatt. Vi sitter ned, og bare hører om hva en annen har gjort for oss! – og så kan vi spørre: Hvorfor skal det være så vanskelig å forholde seg til – som det jo så ofte viser deg å være?
   Svaret er svært så enkelt, når det gjelder den konkrete situasjon, men å, så vanskelig å forholde seg til: Vi er helt og fullt fortapte syndere! Det vil si, at vi er uten enhver forutsetning for å gripe dette ut fra noe i oss selv. Men om det ikke finnes i oss, da må det jo legges inn i oss utenfra! Og ja, det er nettopp det som har skjedd i en kristens liv, soloppgangen fra det høye, som det kalles, har begynt å skinne inn i dette mørke, og der det har fått tak og får lov til å utvikle seg uten å bli støtt ut, der blir det lysere og lysere inntil høylys dag!

   Hør Peter tale i Apg 15:9, om hedningenes innlemmelse i Guds rike – et salig budskap: «Han gjorde ingen forskjell på oss (altså jødene) og dem, for ved troen renset Han også deres hjerter.»
   Legg nå merke til hva som ikke sto her – for det du likesom jeg er i sant og virkelig behov av, er å se hvor helt og fullt frelsen er av Gud! Han sa ikke: Renset deres hjerter som en følge av deres tro, - det er jo slik vi gjerne tenker – men nettopp ved troen renset Han deres hjerter! Denne frelsende tro, som altså renser hedningen for Gud, er nettopp av Gud! – virket ved Hans ord og Ånd!
   Har du fattet noe av hvor god Gud er? – hvilken usigelig gave Han har brakt deg? Nei, kan hende dårlig med det, men hør nå – du som kan hende må si med sangeren: Det er berre synd i meg! – men en ting er likevel sikkert, uten Jesus vil du for all del ikke være. Du er altså en av dem som tar din tilflukt til Ham - til Ham! Hør nå hva Skriften vitner om deg! – Han har renset ditt hjerte! Du er altså ren av hjerte! Har du noen gang fått tro det til glede? Nei, muligens ikke, for det forkynnes jo sjelden uten vedheng! Men det sier Herren! Skulle ikke det være nok for deg?

   Hva leste vi i teksten her – vers 1a: «Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel.» Med andre ord – det skal komme noe nytt, noe som skal opplyse mørket, noe som skal jage mørket på flukt.
   Du kan komme inn i et belgmørkt rom, så famler du deg frem til lysbryteren, trykker på den og lyset jager mørket ut av det rommet på et øyeblikk som knapt kan måles – slik var frelsen for min del idet Jesus ble forklaret for mitt hjerte!
   Nå kan dette fortone seg noe forskjellig fra individ til individ, men om du ennå ikke er blitt stående igjen med Jesus alene, da er du ennå uten en salig erfaring! – og da er det gjerne slik, at du ikke helt ut kan glede deg i Ham. Men Jesus sa jo til sine - Joh 16:24: «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Fullkommen! – uten noen forstyrrelser!

E.K.

   «Synden deg plager netter og dager,» skrev Rosenius i sangen sin. Å, så negativt vil det naturlige verdslige menneske si, men verre er det at det nærmest er ukjent midt i den kristne forsamling, og vel mest blant de unge: Men hvordan kan evangeliet bli herlig for en som ikke har sett denne sannhet om seg selv, jeg er bundet av en forferdelig herre, og på vei mot en evig avgrunn – ikke på grunn av en Satan eller noen andre omstendigheter, men på grunn av det som bor i meg!
   Gleden springer ut i den som er av sannheten, når han ser det Rosenius videre vitner om i sangen: «-
dog - du en evig rettferdighet har. Jesus alene tvettet oss rene.» Derfor: «Pris være Lammet som syndene bar.»
   Ja, hva var dette nye som skulle fri dem ut av mørket? – fri fra
«åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driverens stav, har du brutt i stykker, som på Midians dag. For hver krigssko som er båret i slagtummelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden.
   Med andre ord, et fredsrike bryter frem! Ved hva? Jo hør, det salige budskap i vers 6a: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt
   Men du og jeg da, hvor er vi her? Overhodet ikke regnet med, vi kan bare høre det i ettertid! Hør du! – det kom en og seiret!
   Og så vil jeg stille deg et spørsmål, som du kan hende synes er rart: Hører du det? Vel, det holdes ikke for rart i Skriften, for der nevnes det som et fenomen mer enn en gang: De hører og hører, men hører likevel ikke!
   Men her står videre om dette barn, denne sønn: «Herredømmet er på Hans skulder, og Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Denne evige fred kommer ved Ham – og du som har tatt din tilflukt til Ham, du har denne evige fred i Ham, her og nå! Igjen: Hør!
   Og så sto det om dette barn, denne sønn, at Han er oss gitt! Det er Hans liv her på jord, Hans død på Golgata, Hans himmelfart og inntreden i himmelens helligdom – ja, det er hva som er deg gitt! Han tilveiebrakte rettferdighet og hellighet for syndere!
   Som det sies i teksten her hos profeten - vers 7: «Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid.» Men hvordan skal nå det gå til? – og svaret er som alltid: «Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.»
   Som vi leser det her: «For åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driverens stav, har du brutt i stykker!»
   Du er klar over det, ikke sant? Men selv om Herren har løftet hver byrde av oss, er vi dessverre så flinke til å legge byrder på hverandre, og for så vidt på oss selv!

   Dette her er jo en tekst som leses helst ved juletider, og hør bare noe meget kjent i så måte – vers2: «Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.»
   Det er vel her det er på sin plass å spørre da: Har du sett lyset? Vel, det skinner nå om du har sett det eller ikke – la oss bare håpe at det ennå kan nå til mange, mange!